Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bezpovratna sredstva za razvoj klastera

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj klastera za 2009. godinu

Program sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Republička agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa iznose 29.600.000,00 dinara.

Cilj programa je doprinos povećanju konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća, preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.

Korisnici programa – za dodelu sredstava mogu da se prijave pravna lica koja:

  • su registrovana kao udruženje građana, fond ili privredno društvo; sa najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i najmanje tri potporne institucije, od kojih je jedna istraživačko – razvojna institucija)
  • imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
  • imaju definisanu osnovnu delatnost
  • su podnela zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava

Za korišćenje sredstava ne mogu da konkurišu pravna lica koja su u stečajnom postupku, postupku prinudnog poravnanja ili likvidacije i koja imaju neizmirene obaveze prema državi.

Namena programa – programom se sredstva dodeljuju za projekte:

  • novoosnovanih klastera – u početnoj fazi rada, koji su registrovani najranije 1. januara 2009. godine, s tim da je minimalni iznos koji se dodeljuje po klasteru 400.000,00 dinara, a maksimalni 800.000,00 dinara. Ukupno raspolo