Subvencije za samozapošljavnje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za samozapošljavnje

Konkurs za dodelu subevncija za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije APV

Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja svojim interesima i sposobnostima samostalno ili putem udruživanja mogu obezbediti uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzeća, radnje, agencije ili drugih oblika poslovnog organizovanja.

Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se za novoregistrovane delatnosti u iznosu od 130.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Dodatak u iznosu od 25% subvencije odobrava se:

– nezaposlenom licu koje otvara radnju ili preduzeće u nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim opštinama u AP Vojvodini utvrđenim Odlukom o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2009. godini po kriterijumu zaposlenosti;

– nezaposlenom licu koje spada u posebno ugrožene kategorije stanovništva na tržištu rada (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene sa sela, Romi, izbegla, prognana i raseljena lica i druga lica utvrđena Odlukom Izvršnog veća

APV);

– nezaposlenom licu koje udružuje iznos jednokratne novčane naknade kod NSZ sa sredstvima subvencije za samozapošljavanje i

– nezaposlenom licu koja otvara

radnju ili preduzeće koje je registrovano za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu, zanatsku delatnost ili poljoprivredu.

Dodatak na subvenciju može se ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno u maksimalnom iznosu od 25% subvencije.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruže, u skladu sa zakonom, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju, a ukoliko ispunjava neki od navedenih uslova, i dodatka na subvenciju.

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa, adaptaciju poslovnog prostora ili druge namene neophodne za obavljanje delatnosti.

USLOVI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

Za subvencije za samozapošljavanje mogu konkurisati nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine pod uslovom:

1) da se podnosilac zahteva nalazi na evidenciji NSZ;

2) da je poslovni program (biznis plan) ekonomski opravdan i da obezbeđuje povećanje zaposlenosti;

3) da je lice završilo obuku iz oblasti samozapošljavanja;

4) ukoliko je podnosilac zahteva koristio sredstva po programu samozapošljavanja preko NSZ, neophodno je da je ista realizovao u skladu sa ugovornom obavezom, kao i da je istekao period od najmanje 5 godina od

dana odobravanja sredstava.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq