Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Kredit za podizanje zasada vinove loze

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze u 2008. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova i žice.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Fond neće kreditirati manju površinu za podizanje vinograda od 0,1 hektara niti veću od 2 hektara,
 • grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
 • rok otplate kredita 24 meseca,
 • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati  5000 loznih kalemova po hektaru ili ožiljene standardne reznice.

2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi ( do 800 stubova po hektaru),

3.Pocinkovane žice, i to  1200 kg po hektaru

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sled

eću dokumentaciju:

 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku bagremovih stubova koji će izdavati JP «Vojvodinašume» ;
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku betonskih i metalnih stubova
 • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku žice;

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

 • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije ,
 • pismo o namerama izdavanja garancije
 • potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • original uverenja o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
 • procena vrednosti kuće izdata od ovlašćenog procenitelja (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).

Konkurs je otvoren do 15. marta 2009. godine.

zp8497586rq