Konkursza sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkursza sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

Predmet konkursa jeste podrška projektima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva i to: proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova i serijala, kao i kombinacija ovih filmskih rodova.

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2019. godini proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova i serijala, kao i kombinacija ovih filmskih rodova, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara (slovima: četrdeset miliona dinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– privredna društva i preduzetnici, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
– udruženja u kulturi, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
– da su ideja, tema i sadržaj filma ili serijala u vezi s kulturnim prostorom AP Vojvodine;
– da značajan deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici s teritorije AP Vojvodine;
– da će film ili serijal u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava se podnosi na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini.

Kontakt za dodatne informacije:
Nataša Matijević 021/487 4714 natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Obrazac prijave se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad).

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje prijave na konkurs jeste 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” (25.11.2019. godine)

Detaljnije