POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine

Sredstva za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I NAMENE ZA KOJE SE MOGU KORISTITI SREDSTVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za nabavku svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine.

II CILjEVI SUFINANSIRANjA

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III USLOVI KONKURSA

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara,

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje nabavke svetloodbojnih prsluka u iznosu od maksimalno 80% vrednosti nabavke (sa pdv-om),
3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara,
4. Rok za podnošenje prijava je 7. avgust 2023. godine.

IV NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije