Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, i to:

– prostornog plana jedinice lokalne samouprave,
– plana generalne regulacije za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave1,
– plana detaljne regulacije za linijske infrastrukturne objekte,

u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 30.000.000,00 (trideset miliona) dinara, i obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 84/19), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, program 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, programska aktivnost/projekat 0001 – Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

2. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja pojedinačnog planskog dokumenta ne mogu preći iznos od 2.000.000,00 (dva miliona) dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.

3. Sredstva se mogu dodeliti isključivo za navedenu namenu, i ne mogu se dodeliti retroaktivno, odnosno za već doneti planski dokument.

4. Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koje su u budžetu za 2020. godinu obezbedile deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkurišu.

5. Jedinice lokalne samouprave koje su u prethodnim godinama od Ministarstva već dobile sredstva za izradu planskog dokumenta, nemaju pravo učešća na konkursu za isti planski dokument.

Jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati za sufinansiranje 1 (jednog) planskog dokumenta.

Jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati za sufinansiranje izrade planskog dokumenta koji je isključivo finansiran iz budžetskih sredstava.

6. Ministarstvo zadržava pravo da prilikom razmatranja prijava ne prihvati prijave jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva po osnovu javnih konkursa sprovedenih od strane Ministarstva u prethodnim godinama, a koje nisu ispunile obaveze u ugovorenom roku ili sa kojima saradnja nije bila na zadovoljavajućem nivou

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom ″Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planskih dokumenata″, ili neposredno na pisarnici republičkih organa (u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte).

Informacije neophodne za učešće na javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 011/3640-331 (kontakt osoba za prijave je Dragana Žurić, e-mail: dragana.zuric@mgsi.gov.rs). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Ministarstvu na obrascu ″Prijava za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije″ koji je objavljen na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs).

2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

3. Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (″Sl. glasni RS″, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), objavljenu u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave,
– overenu fotokopiju PIB obrasca,
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
– izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ako je već ugovorena izrada planskog dokumenta),
– overenu fotokopiju ugovora o izradi planskog dokumenta (ako je njegova izrada već ugovorena),
– overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu predmetnog planskog dokumenta.

Podnosilac prijave dužan je da na zahtev Ministarstva dostavi dodatne podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1. prioritetnost donošenja planskog dokumenta,
2. broj stanovnika jedinice lokalne samouprave,
3. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahteva,
4. raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila za izradu predmetnog planskog dokumenta u godini podnošenja zahteva,
5. značaj planskog dokumenta za razvoj,
6. faza postupka izrade predmetnog planskog dokumenta.

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom ministarke nadležne za poslove prostornog planiranja i urbanizma o sprovođenju postupka za dodelu sredstava radi sufinansiranja izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Rokovi za sprovođenje konkursa
– dostavljanje prijava: 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs),
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Ministarstva u roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, odnosno dostavljanja dodatne dokumentacije potrebne za odlučivanje,
– krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 31.12.2021. godine,
– nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti sa primerkom donetog planskog dokumenta i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 30 (trideset) dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Ministarstvo na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs) i na portalu e-Uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).
2. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), koju će posebnim rešenjem obrazovati ministarka nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Komisija pregleda dostavljene prijave, utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava i u skladu sa kriterijumima za dodelu sredstava rangira prijave koje ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Komisija može da vrši dodatnu proveru podnete dokumentacije i da traži dodatne informacije od podnosilaca prijava.
3. O podnetim prijavama na konkurs odlučuje ministarka nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.

Način realizacije i praćenje:
1. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Ministarstvom, kojim će biti regulisana međusobna prava i odgovornosti, rokovi realizacije, dinamika prenosa sredstava, obaveze namenskog trošenja sredstava i izveštavanja, kao i dostavljanja sredstva obezbeđenja od strane jedinice lokalne samouprave za slučaj nenamenskog trošenja sredstava ili neizvršavanja obaveza u roku, zatim postupak u slučaju raskida saradnje i dr.

2. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

3. Jedinica lokalne samouprave može da koristi dodeljena sredstva isključivo za realizaciju izrade odobrenog planskog dokumenta.

Jedinica lokalne samouprave kojoj su odobrena sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, a u trenutku podnošenja prijave na konkurs nije imala ugovorenu izradu planskog dokumenta, u obavezi je da Ministarstvu dostavi overenu fotokopiju ugovora o izradi planskog dokumenta, u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, kao i izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama.

4. Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da podnosi izveštaje o realizaciji jedanput mesečno, najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od početka tekućeg meseca za prethodni mesec ili po potrebi, kao i finalni izveštaj o realizaciji i utrošenim sredstvima za izradu planskog dokumenta u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, odnosno najkasnije 30 (trideset) dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

5. U slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamenskog i nezakonitog korišćenja odobrenih sredstava, jedinica lokalne samouprave dužna je da na zahtev Ministarstva izvrši povraćaj prenetih sredstava, odnosno aktiviraće se sredstvo obezbeđenja, o čemu će biti obaveštena ministarstva nadležna za poslove finansija i poslove državne uprave.

Ukoliko sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta dodeljena ugovorom nisu u proporciji sa konačnom cenom izrade planskog dokumenta (najviše 50% od cene izrade plana), odnosno ukoliko iznos ukupnih sredstava potrebnih za izradu planskog dokumenta, naveden u prijavi podnosioca, prelazi iznos konačne cena izrade, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da vrati razliku dodeljenih sredstava.

Detaljnije