Konkurs za usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program: Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva i podsticanje na udruživanje

Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja stočara, voćara, vinogradara, vinara, pčelara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja AP Vojvodine izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Program edukacije (tema, ciljevi, vreme i mesto održavanja, kalkulacija troškova)

3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

4)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

5)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

6)    Fotokopija Statuta udruženja građana

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.500.000,00 dinara.

Podsticajnim sredstvima finansiraće se programi koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrazac “Prijava na konkurs“ može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bul. Mihajla Pupina 16/I, Novi Sad) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom  2010. godine.


Link