Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

 

1. CILJEVI KONKURSA

1) Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju i realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine1 za oblast zapošljavanje i preduzetništvo mladih.

1 objavljeno na https://www.mos.gov.rs/public/documents/upload/test/ plan za sprovođenje Nacionalne
strategije za mlade 2018-2020.pdf

2. BLIŽI USLOVI KONKURSA

Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati jedinica lokalne samouprave koja ima osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona.

Jedinica lokalne samouprave je Nosilac programa ili projekta i odgovorna je za sprovođenje programa ili projekta.

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruje cilj konkursa iznose ukupno 15.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0006
– Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju. U jednom programu ili projektu najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva je 3.000.000,00 dinara.

Program ili projekat može trajati najviše sedam meseci, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

Realizacija programa i projekata može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između Nosioca programa ili projekta i Ministarstva.

Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva konkursa.

3. ELEMENTI PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA I NAČIN NJIHOVOG VREDNOVANJA

Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK;

2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica);

Prijavu podnosi lice ovlašćeno za zastupanje nosioca programa ili projekta i odgovorno je za tačnost i istinitost podataka navedenih u Prijavi. Prijava koja ne sadrži sve podatke je nepotpuna i neće biti pregledana i vrednovana.
U zavisnosti od sadržaja projekta, obavezno se dostavlja i: Dopunska dokumentacija:
− akt o partnerstvu (ukoliko je predviđeno partnerstvo);
− biografije osoba angažovanih na programu ili projektu;
− biografije osoba angažovanih u direktnom radu sa mladima;
− program obuka.

Nosioci programa ili projekta su dužni da podatke o ličnosti prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za potrebe praćenja sprovođenja i realizacije odobrenih programa i projekata od strane Ministarstva, Nosioci programa ili projekta imaju obavezu da uz prethodnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti, uz označenje Ministarstva kao korisnika podataka, prikupe i obrade lične podatke lica koja su angažovana na realizaciji programa ili projekta i uključena u svaki događaj u okviru programa ili projekta (seminar, obuka, konferencija i sl.).

Za dodatne informacije u vezi sa procedurama zaštite podataka o ličnosti (o načinu prijavljivanja bazi podataka u Centralni registar i sl.) Nosioci programa ili projekata se mogu obratiti službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

Obuke koje podrazumevaju sticanje kompetencija i kvalifikacija moraju biti sprovedene saglasno propisanim uslovima za predmetnu aktivnost i u skladu sa zakonom kojim je uređena predmetna delatnost, a polaznicima moraju biti izdate javne isprave i uverenja, u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Sve ostale obuke, radionice, seminari, savetovanja, tribine, kursevi i sl. moraju biti održane od strane sertifikovanih omladinskih radnika ili trenera, odnosno akreditovanih udruženja, ustanova ili drugih pravnih lica, pri čemu se visokoškolske kvalifikacije, višegodišnje iskustvo i dodatne obuke predloženih predavača iz predmetne oblasti mogu smatrati odgovarajućim kapacitetom za održavanje predloženih aktivnosti. Za učešće u navedenim aktivnostima, polaznicima se izdaje potvrda o učešću.

Ministarstvo se zalaže za promociju zdravih stilova života mladih i ne podržava konzumiranje i promociju duvana i alkohola u aktivnostima, projektima i programima za mlade.

Nosilac programa ili projekta je obavezan da uz završni izveštaj dostavi i liste učesnika obuka i treninga, kao i fotokopije izdatih javnih isprava, uverenja ili potvrda, a nakon šest meseci od završetka realizacije programa ili projekta i izveštaj o održivosti i efektima programa ili projekta.

Budžet programa ili projekta može sadržati samo troškove neophodne za izvođenje programa ili projekta i stvarne troškove Nosioca programa ili projekta tokom perioda realizacije programa ili projekta koji su evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Nosioca programa ili projekta, a koji su prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom.

Prihvatljivi troškovi su:
− nabavka usluga i dobara neophodnih za realizaciju programa ili projekta u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke;
− trošak revizije programa ili projekta (između 2% i 5% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva) − troškovi revizije ispunjenja ugovornih obaveza. Neophodno je da ugovor o reviziji programa ili projekta, bude definisan tako da se revizor vodi Smernicama za realizaciju programa ili projekta koje će biti dostavljene svim Nosiocima programa ili projekta sa kojima se zaključi ugovor o realizaciji programa ili projekta.

Fizička lica angažovana za realizaciju određenih aktivnosti mogu obavljati poslove na osnovu zaključenog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o autorskom delu i dr, a čija naknada obuhvata, po potrebi i troškove prevoza.

Potrebno je za svaku aktivnost definisanu u predlogu programa ili projekta prikazati pojedinačne troškove po budžetskim linijama.

Nazivi aktivnosti u predlogu budžeta moraju da budu usklađeni sa nazivima aktivnosti u predlogu programa ili projekta.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave se podnose na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu
Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Beograd

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-33-19.

Ministarstvo će 4. aprila 2019. godine, u periodu od 12,30 do 15 časova, održati javne konsultacije u vezi objavljenog konkursa, a zainteresovani se mogu prijaviti na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, Ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Detaljnije