Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

Konkursi

eu-zastava-ap_fEVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA

Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji se održavaju do kraja 2014, a kojima će za realizaciju biti potrebna delimična podrška sa naše strane.
Prijave treba da budu posvećene unapređenju glavnih ciljeva ALDA, što je lokalna demokratija i dobro upravljanje u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i učešće građana u donošenju odluka. Oni bi trebalo da promovišu aktivno učešće građana u javnim poslovima EU, debatama i politikama i rade na sveukupnom integrisanju Evropske unije. Prijave treba da budu povezane sa prethodnim i narednim godinama (EG Građani – 2013/2014;EG Razvoj – 2015)

Uslovi su sledeći:
Aplikanti su lokalne vlasti ili organizacije civilnog društva;
Događaji mogu biti konferencije ili rasprave, seminari, treninzi, kampanje i drugi elementi vidljivosti;
Događaji treba da se održavaju u Belgiji, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Luksemburgu, Slovačkoj i Holandiji (restriktivni spisak zemalja);
Bilo bi poželjno da se događaj bavi partnerstvom između civilnog društva i lokalnih vlasti;

Kofinansiranje od strane podnosilaca prijava će ići na sledeći način:
Kada ALDA dodeljuje 1.000 evra, aplikant će uložiti minimum 1.000 evra za kofinansiranje (ukupno 2.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 2.000 evra, aplikant će uložiti minimum 3.000 evra za kofinansiranje (ukupno 5.000 evra po događaju)
Kada ALDA dodeljuje 3.000 evra, aplikant će uložiti minimum 7.000 evra za kofinansiranje (ukupno 10.000 evra po događaju)

VAŽNO: kofinansiranje od strane aplikanta ne može da potiče iz fondova i projekata EU.

Izveštaj će morati da sadrži listu troškova zajedno sa njihovim računima.

Aktivnost treba da se završi pre 31.decembra 2014.;

Aktivnost treba da pominje podršku ALDA i podršku od strane programa Evropa za građane prikazivanjem logoa ALDA i programa Evropa za građane u agendama i drugim glavnim dokumentima.

Rok za prijavu: 10. novembar 2014.

Detaljnije