Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju programa udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite

Konkursi

Social-Care-1MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za finansiranje ili učešće u finansiranju   programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije- Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, pruža podršku programima / projektima koji su, iz oblasti javnog interesa, u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite koji imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

KRITERIJUMI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

  • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09), na teritoriji Republike Srbije;
  • koje program / projekat realizuje na teritoriji Republike Srbije;
  • koje je direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa / projekta;
  • koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa / projekta, ukoliko je bilo nosilac programa / projekta prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa / projekta, to jest ono koje je podnelo godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre;
  • koji nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  • koje u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
  • koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE ILI UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje ili učešće u finansiranju programa / projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini, koji je obezbeđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 116/14 od 27.10.2014. godine), iznosi 226.000.000,00 dinara (slovima: dvestotinedvadesetšestmilionadinara).

Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog programa/ projekta.

Maksimalan iznos sredstava po programu / projektu je 2.000.000,00 (slovima: dvamilionadinara) dinara.

Rok za podnošenje prijave i predloga programa / projekta na ovaj javni poziv / konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva tj. do 12.11.2014. godine.

Detaljnije