KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Konkursi

 

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa grupom donatora raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima koji 2021. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOVI

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2021. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

 

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:

Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice/svedočanstva za poslednje tri godine školovanja)
Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl. za poslednje tri godine školovanja)
Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)
Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte oba roditelja ili staratelja.

Dodatna dokumentacija:

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:

invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija),
ratni vojni invalidi (potvrda)
jednoroditeljski status porodice (umrlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr),
podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta
potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji, za poslednje 2 godine školovanja
druga relevantna dokumenta.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

Konkurs će biti otvoren od 9.8.2021. do 31.8.2021.godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta tri nedelje nakon završetka roka za prijave. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ neće odbacivati prijave kandidata koji već dobijaju stipendiju iz drugih izvora (opštinske, državne stipendije i sl), osim u slučaju učenika koji dobijaju stipendiju za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com

 

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,
nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata u poslednje tri godine školovanja

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

 

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do 31.08.2021. godine. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.

 

VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

 

ANEKS

Anex 1- Prijavni obrazac

Link: https://www.divac.com/Konkursi/3031/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml