Konkurs za korišćenje solarne energije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv)   u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima,   kao i centrima za edukaciju na teritoriji AP Vojvodine,  koji su u privatnom vlasništvu

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list APV“, broj: 20/2009), u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

Cilj projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u Sportsko- rekreativnim i turističkim objektima kao i edukativnim centrima u kombinaciji sa toplotnom pumpom, koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

–  izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje i klimatizaciju objekata u AP Vojvodini;

–  nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro – oprema);

–  adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima ili

–  rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode. U cenu ulaze neophodni prateći mašinski i elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju sportsko rekreativni objekti i turistički objekti (hoteli, salaši, spa-centri, turistički kampovi) i centri za edukaciju sa teritorije AP Vojvodine, koji su u privatnom vlasništvu, i planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vode (TPV), kao i toplotne pumpe voda/voda (sistem bunara) ili zemlja/voda (sistem sondi) za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju boravišnih (radnih) prostora u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, s tim da ostatak investicije obezbeđuju sami učesnici konkursa.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti kada učesnik konkursa priloži dokaz o utrošku sopstvenih sredstava, što će biti regulisano ugovorom.

Odobrena sredstva za ove namene koristeće se isključivo za nabavku i montažu novoprojektovanih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama; adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima ili rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorim i za sufinansiranje izgradnje postrojenja za korišćenje energije tla sistemom toplotne pumpe voda/voda ili zemlja/voda za grejanje/klimatizaciju objekata.

Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati.

Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima, kao i centrima za edukaciju u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju istih na teritoriji AP Vojvodine“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi

Sad, ili se mogu skinuti sa sajta sekretarijata, kao i tekst konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i projekat za navedenu namenu. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.


Link