Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva

Zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod) raspisuje javni konkurs u okviru podsticajnih aktivnosti a koje se odnose na privredna društva i preduzetnice sa ciljem afirmacije preduzetništva žena i razvoja, kao i jačanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja proizvodnog procesa putem novih investicija u opremu i usluge, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja tehnologije poslovanja uopšte.

U smislu ovog konkursa pod preduzetnicom se smatraju sve žene koje poseduju i vode bilo koju vrstu radnje (trgovinsku, zanatsku, agenciju, ordinaciju i sl.), kao i žene koje su vlasnice i upravljačice privrednih društava (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko, komanditno i deoničko društvo).
Termini koji se koriste u ovom Konkursu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

CILJEVI KONKURSA:

  • Unapređenje poslovnih kapaciteta, znanja i veština žena preduzetnica kroz pružanje direktne materijalne podrške namenjene realizaciji njihovog biznisa i preduzetničkih ideja,
  • Podizanje kapaciteta privrednih društava čiji su osnivači, suosnivači i/ili ovlašćeni zastupnici žene, a kroz podršku realizaciji poslovnih ideja,
  • podrška inovacijama i ženskim preduzetničkim projektima u start-up fazi,
  • Razmena znanja i iskustva između potencijalnih i postojećih preduzetnica,
  • otklanjanje rodnih stereotipa i ohrabrivanje žena da pokrenu sopstveni biznis, kao i dodatno jačanje onih koje su već u tom procesu.

PREDMET KONKURSA:
Dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje:
• Kupovine mašina, opreme, alata i repromaterijala (u daljem tekstu: oprema),
• Sertifikacije, standardizacije i brendiranja proizvoda ili usluge.

Pod nabavkom opreme podrazumevaju se sredstva za rad koja su u funkciji izrade, pripreme i dorade finalnog proizvoda ili pružanja usluge u cilju razvoja i inoviranja procesa proizvodnje odnosno pružanja usluge.

Oprema koja je predmet subvencije mora biti nova i u skladu sa delatnošću privrednog subjekta namenjena za profesionalnu upotrebu.

Pod sertifikacijom, standardizacijom i brendiranjem proizvoda odnosno usluge podrazumevaju se aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da realizuje, a u direktnoj je vezi sa unapređenjem poslovnog procesa, kreiranjem i promocijom proizvoda i/ili usluge i/ili poslovanja privrednog subjekta i jačanjem konkurentnosti privrednog subjekta na tržištu.

Troškovi koji se ne mogu finansirati/refundirati konkursom:
• ugradna opreme (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.);
• nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.), opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.) i oprema za sport;
• rasveta, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.);
• poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju;
• putnička i ostala vozila (dostavna, teretna, za prevoz lica i dr.), prikolice i sl;
• Oprema za sport;
• dodatna oprema, rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu i dr.

Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju, ne mogu se koristiti za: iznajmljivanje i lizing opreme; promet između povezanih lica; troškove prevoza i isporuke; troškove uvoza, carine, špedicije; plaćanje putem kompenzacije; troškove bankarske provizije i bankarske garancije; troškove reparacije i rekonstrukcije opreme; troškove servisiranja i garancije.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR-a, najkasnije do 31.12.2019. godine i imaju aktivan status i to:
1. Pravna lica registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana kao mikro, mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. i 2020. godinu, kao i

2. Preduzetnici registrovani u APR-u do 31.12.2019. godine.

U smislu ovog Konkursa pod privrednim društvom smatra se onaj privredni subjekat u kome žena ima udeo u vlasništvu i u kome obavlja rukovodeću funkciju (direktorica i zakonska zastupnica) – kumulativno.

U smislu ovog Konkursa pod preduzetnicom se smatra žena osnivač, vlasnica ili suvlasnica, odnosno sve žene koje lično upravljaju poslovanjem (delatnost: trgovinska, zanatska, agencija, ordinacija i sl.), kao i žene koje su vlasnice i upravljačice privrednih društava (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko, komanditno i deoničko društvo).

Prijavu na Javni konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

USLOVI UČEŠĆA:

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

– da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu;

– da je u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji APV;

– da je registrovan najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

– da u privrednom društvu žena ima udeo u vlasništvu i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem;

– da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

– da uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa) i lokalnih javnih prihoda;

– da u periodu od 01.12.2021. godine nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

– da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

– da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

– da u 2019. i 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;

– da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

– da za iste namene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

VISINA FINANSIJSKIH SREDSTVA:
Sredstva za finansiranje Javnog konkursa obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list AP Vojvodine“ broj 66/2020, 27/2021, 38/2021), odnosno Finansijskim planom i godišnjim programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2021. godinu (broj 21/2021, 100/2021, 220/2021 i 326/2021).
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Javnom konkursu iznose 14.051.250,00 dinara.

Podnosilac prijave može konkurisati samo sa jednom prijavom za jednu namenu (nabavka opreme ili usluge). Predmet nabavke treba da bude u skladu sa stvarnom delatnošću privrednog subjekta.

Dobavljač opreme mora biti domaće pravno lice (ovlašćeni proizvođač opreme/mašine ili uvoznik/ovlašćeni distributer opreme).
Bespovratna sredstva će biti dodeljena u visini do 100% traženog iznosa bez zavisnih troškova nabavke, transporta, usluga instalacije, obuke za korišćenje itd. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Visina traženih sredstava ne može biti manja od 150.000,00 dinara, odnosno veća od 400.000,00 dinara po pojedinačnoj prijavi.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše najkasnije u roku od 60 dana od dana prenosa sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 16. DECEMBRA 2021. GODINE.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/6615-133, 021/6617-177 od 10 do 14 časova ili mejlom: konkursi@ravnopravnost.org.rs

Detaljnije