Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija

Konkursi


MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije škola i obdaništa, zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija kulture, objekata stanogradnje i drugih objekata od javnog značaja u 2010./2011. godini

I KANDIDOVANJE PROJEKATA

Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina preko Fonda za kapitalna ulaganja.

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac 1  – Prijava projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata od javnog značaja (Obrazac 1).

II PRIORITETI

Prilikom odabira projekata prioritet u realizaciji imaće projekti koji ispunjavaju uslove iz Programa vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini (u daljem tekstu: Program (Program možete preuzeti na internet adresi Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs), a prema vremenu prispeća kandidature projekta.

III USLOVI KANDIDOVANJA PROJEKATA

Sufinansiranje

Realizacija projekata predviđa obavezno sufinansiranje projekta, i to na sledeći način:

  • Republika Srbija obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
  • Gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave koje su zainteresovane da kandiduju projekte za finansiranje u skladu sa Programom, obezbeđuju 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetima 2010/2011.;
  • Autonomna pokrajina Vojvodina, ukoliko je zainteresovana da kandiduje projekte koji se realizuju na njenoj teritoriji, nezavisno od projekata koje kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
  • Domaće poslovne banke obezbeđuju finansiranje 80% vrednosti projekta (sa PDV-om). Sredstva obezbeđena iz kredita poslovnih banaka otplaćuju se od strane Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u odnosu 50%:50%. Ročnost kredita je pet godina sa jednom godinom perioda počeka i kamatnom stopom koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za 2,5%

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekta (Obrazac 1) dostavi dokumentaciju kojom dokazuje  minimum tehničke spremnosti predloženog projekta:

  1. Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
  2. Lokacijsku dozvolu ili odobrenje za izgradnju i glavni projekt;
  3. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o obezbeđenju sredstava  u budžetu za 2010/2011. godinu za učešće u finansiranju projekta;
  4. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o prihvatanju obaveze servisiranja duga u periodu od 5 godina od dana povlačenja sredstava, odnosno datuma efektuiranja ugovora o kreditu.

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije je 1. oktobar 2010. godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 – Prijava projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata od javnog značaja i dostavom dokumentacije iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

(Palata Beograd)
Masarikova 5, 11000 Beograd
XIV sprat, kancelarija broj 1408

Kontakt osobe: Branislav Đelić i Miloš Panjković, broj telefona: 011/362-22-72

Link