Konkurs "Mladi su zakon"

Konkursi

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA RASPISUJE

Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

Konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade zakona i sprovođenja Nacionalne strategije za mlade. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da  se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu rešavanju uočenih potreba.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo, ukazivanju na potrebe mladih u svojoj okolini i rešavanju uočenih potreba sa kojima se danas suočavaju mladi u lokalnoj sredini.

Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.) sa teritorije Južnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Volonterska omladinska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji Južnobanatskog okruga.

Prednost će imati organizacije/neformalne grupe koje :

  • pokažu visok stepen inovativnosti u predlogu volonterske omladinske akcije;
  • imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predložene inovativne akcije;
  • mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje pomenute manifestacije.

Posebno će se vrednovati akcije koje mogu da dokumentuju da:

  • se odnose na potrebe mladih iz ruralnih sredina;
  • uključuju veći broj mladih.

IZNOS SREDSTAVA I VREME IMPLEMENTACIJE:

Predložena akcija mora biti sprovedena u periodu od 01. do 20. oktobra 2010. godine. Maksimala vrednost predložene akcije može iznositi 80.000 dinara.

Udruženje   Građanska mreža će pružiti podršku odabranoj organizaciji/neformalnoj grupi tokom realizacije volonterske omladinske akcije i sukcesivno će direktno vršiti plaćanje troškova akcije u skladu sa dinamikom odvijanja aktivnosti pri realizaciji akcije.

Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti kroz pregovore sa podnosiocem prijave umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava potreban za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu nerealan.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLJUČITI:

Prilikom definisanja budžeta treba imati u vidu planirane rezultate, obzirom da će se prilikom evaluacije vrednovati odnos između traženih sredstava i planiranih rezultata.

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za realizaciju volonterske omladinske akcije i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.

Neprihvatljivi troškovi, odnosno troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su: honorari nosioca aktivnosti volonterske omladinske akcije, kupovina tehničke opreme i kupovina ili štampanje promotivnog materijala kojim se ili narušava zdravlje ili se promovišu nezdravi načini života.

GDE I KAKO SE ŠALJU PRIJAVE, PROCENA I ODABIR

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu office@gradjanskamreza.org sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu:

Građanska mreža

Trg oslobođenja 3.6

Kovin

Nakon zatvaranja konkursa Komisija koju formira Udruženje Građanska mreža će odabrati jednu volontersku omladinsku akciju „Mladi su zakon“ koja će biti finansirana u iznosu do 80.000 dinara.

Konkurs je otvoren od 12. avgusta do 20. septembra 2010. godine

Rezultati konkursa biće objavljeni do 30. septembra nakon odluke Komisije na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje nose datum pošiljke nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: office@gradjanskamreza.org ili telefonom 013/742-279 (064/24-23-561).

zp8497586rq