Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK
Materijali podržani konkursom biće prikazani, u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja i Ministarstvom spoljnih poslova, odnosno diplomatskim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama, a u cilju promocije kulture i umetnosti Srbije. Sadržaj će biti dostupan ovlašćenim licima/ustanovama u inostranstvu preko digitalne platforme koja će biti podignuta u te svrhe.

Prioriteti:
• Kulturna baština Republike Srbije upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine;
• Ugrožena baština na Kosovu i Metohiji;
• Kulturna dobra Republike Srbije (pokretna i neopkretna kulturna dobra);
• Kulturno-istorijske celine i kulturni predeli;
• Nematerijalno kulturno nasleđe;
• Znamenite ličnosti;
• Novi mediji i digitalna umetnost;
• Strip, crtež i ilustracije;
• Dizajn i arhitektura;
• Fotografija i animacija.

Pravo učešća
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugi subjekti u kulturi registrovani na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Pravo učešća na konkursu nemaju fizička lica.

Kriterijumi za učešće
Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

Kriterijumi za vrednovanje projekata
Komisija će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta (stepen korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interaktivnost sa publikom);
– jasno definisan koncept projekta;
– dizajn postavke;
– tehnička izvodljivost pri realizaciji (jednostavnost primene projekta);
– usklađen i racionalan budžet;
– reference na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.)
– stepen uticaja projekta na kvalitet predstavljanja kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu.

Krajnji rok za predaju radova je petak 25. oktobar 2019. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja kao i na telefone: 011/ 303 2222 i 011/ 292 7838.

Detaljnije