Konkurs za sufinansiranje časopisa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini časopise koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz sredstva utvrđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 3.650.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 750.000,00 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 – Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

  • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
  • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
  • časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

USLOVI KONKURSA I NAČIN APLICIRANJA

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači i druga pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću.

Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu – obrzac Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa.

Prijava za sufinansiranje objavljivanja časopisa može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu (zgrada Vlade AP Vojvodine, treći sprat, soba 20) ili na veb adresi Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi

Uz prijavu se obavezno podnosi:

fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;

fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;

Zvaničan dokaz o overenom računu u banci.

Uz prijavu na Konkurs treba dostaviti i poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu web site-a, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukpis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine

Link