Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u 2010. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini projekte međunarodne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

  • projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
  • projekte kojima se promoviše kulturna saradnja sa drugim evropskim regionima na osnovu potpisanih protokola o saradnji, ali i sa svim drugim evropskim regionima,
  • međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
  • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
  • projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link