Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

I. PREDMET PROGRAMA
Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način dostavljanja prijava, neophodna dokumentacija, način objavljivanja javnog konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.
Sredstva namenjena za realizaciju Programa obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21) u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Projekat 4002 – Podsticaj kupovini minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara.

II. CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama.
Realizacijom Programa rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i efikasnije prohodnosti između ruralnih sredina, odnosno sela i opštinskih odnosno gradskih sedišta.

III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave.
Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

IV. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1).
Bespovratna sredstva se dodeljuju za kupovinu minibuseva koji će se koristiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za kupovinu polovnih vozila, troškove registracije predmetnog vozila, troškove osiguranja i druge troškove, koji nisu u vezi sa namenom iz stava 1. ove glave.

V. FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibusa iznosi 7.000.000,00 dinara.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.
Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava smatra se konačnim dodeljenim iznosom za namenu predviđenu Programom. Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu Ministarstvo), ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti jedinica lokalne samouprave iz sopstvenih prihoda ili iz drugih izvora finansiranja (donacije itd).

VI. USLOVI ZA KONKURISANJE
Pravo učešća na javnom konkursu ima podnosilac prijave koji ispunjava sve sledeće uslove:
1) da je podneo elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom predviđenom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2) da račun podnosioca prijave nije u blokadi počevši od 1. januara 2022. godine;
3) da obezbeđuje vozača odgovarajuće kategorije za upravljanje vozilima;
4) da obezbeđuje održavanje vozila (redovan servis vozila, registracija i dr.);
5) da za iste namene nije koristio podsticajna sredstva u prethodne tri godine, koja potiču iz budžeta Republike Srbije ili budžeta AP Vojvodine.

VII. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstvo za brigu o selu, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd.
Prijave se šalju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – dodela bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

Trajanje javnog konkursa: Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 21. aprila 2022. godine. Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: milos.djokic@mbs.gov.rs i emilija.markovic@mbs.gov.rs i na broj telefona 011 311 0854.

Detaljnije