Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje programa  i projekata u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u 2010. godini

Opšti uslovi konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini programe i projekte od pokrajinskog značaja koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i promociji kulture i umetnosti u AP Vojvodini u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, u ukupnom iznosu od 20.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 8.900.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

  • muzičke, muzičko-scenske programe i projekte;
  • programe i projekte likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografije;
  • programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti;
  • književne programe i projekte.

Posebni uslovi konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove kulture, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koji ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti,  a koji svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

Na Konkursu mogu da učestvuju programi i projekti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

2. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju: programi i projekti kulture i umetnosti ustanova čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji se redovno finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora.

3. Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

od pokrajinskog značaja u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže neophodna dokumentacija.

Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

4. Prijave na Konkurs podnose se od 1. do 15. februara 2010. godine.