Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST’

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2016. godini

I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenih lica kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi izvođač javnog rada koga određuje Sekretarijat na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima,  je  četiri  meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 49.200.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001– Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA

Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

–              Socijalnih i humanitarnih delatnosti,

–              Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

–              Održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

– isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do  18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava  za pripadajući  porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom.

–  naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

–  naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja , u visini:
•         1.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  mesec dana;
•         1.500,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  dva   meseca;
•         2.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje  sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju:

udruženjakoja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:

§  da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;

§  da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

§  da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),

§  da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave

§  prijava za javne radove na propisanom obrascu,

§  fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,

§  fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja koju vrši Filijala NSZ.

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje,  donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat,  Filijala NSZ i podnosilac prijave javnog rada, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
§  ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

§  novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;

§  specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;

§  potvrda banke o otvorenom poslovnom računu i karton deponovanih potpisa,

§  sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;

§  potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;

§  fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava i

§   ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji).

V OBAVEZE PODNOSIOCA
Podnosilac  javnog rada u obavezi je da:

§  nezaposleno lice angažovano na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka angažovanja, poslodavac je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice za preostalo vreme trajanja ugovora;

§  organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

§  mesečno:

1.       vrši isplatu naknade za obavljen posao, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

2.       vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada angažovanim licima na sprovođenju javnog rada;

3.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;

4.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ, nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada;

§  obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene i

§  u slučaju zamene lica koje je angažovano u javnom radu, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan angažovanja, ali ne mora biti u momentu započinjanja javnog rada.

U slučaju da podnosilac javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na tekući račun Podnosioca izvrši uplatu sredstava, i to:
1.       iznos sredstava za troškove sporvođenja javnog rada – nakon potpisivanja ugovora i
2.       mesečno, iznos sredstava za troškove naknade za obavljen posao sa pripadajućim porezima i doprinosima i troškove odlaska i dolaska sa rada, nakon dostavljanja obračuna i zahteva za isplatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka,  neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakojorganizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rsiliwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

Detalji

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

selo 1Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova („Sl. list AP Vojvodine“ br. 14/04 i br. 3/06), člana 6. Statuta Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu, Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanja rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010. do 2015. godine („Sl. glasnik RS” br. 015/2009 i br. 67/2010), člana 2. Zakona o ravnopravnosti polova (”Sl. glasnik RS”, br.104/2009) i Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 178/2015 od 10.07.2015. godine, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

I. PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta, prigradskih i vikend naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 68.000.000,00 dinara.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.
II. CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje razvoja ruralnih sredina

– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta

– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnost

– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

III. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i

– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

IV. USLOVI KONKURSA

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. rođen/a posle 1. januara 1975. ( starosni uslov treba da ispuni najmanje jedan od Učesnika konkursa)

2. najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine (jedan od Učesnika konkursa)

3. nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji AP Vojvodine i istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina

4. zaposlen/na jedan/na Učesnik/ca konkursa u trenutku objavljivanja Konkursa

5. nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti

6. tražena tržišna cena predmetne nepokretnosti može maksimalno da iznosi 1.500.000,00 dinara.

V. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu je potrebno da Učesnici konkursa dostave sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. popunjenu prijavu na Konkurs

2. fotokopiju lične karteUčesnika konkursa i punoletne dece (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana)

3. fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju

4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije

5. potvrda o prebivalištu

6. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana, odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice)

7. Dokaz o zaposlenju Učesnika Konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje i PIO fond– M obrazac, fotokopija Ugovora o radu i drugo)

8. dokaz o stažu osiguranja (fotokopija radne knjižice i drugo)
9. overenu objedinjenu izjavu Učesnika konkursa i njihove punoletne dece da:

– ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost

– da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina

– da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od deset (10) godina od dana potpisivanja Ugovora

– da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine.

10. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa i članova njihovog porodičnog domaćinstva

11. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika Konkursa i članova porodičnog domaćinstva;

12. Izvod izdat iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici Konkursa predlažu za kupovinu;

13. Izjavu potencijalnog prodavca nepokretnosti da je upoznat sa uslovima i ciljevima Konkursa i da je saglasan sa istim.

VI. OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu za dodelu bespovratnih sredstava.

4. Predlog za dodelu bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i uz saglasnost Upravnog odbora.

6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava podnosioci prijave se pozivaju da potpišu ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosioci prijave ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.
Prijave na Konkurs će se primati do 10. septembra 2015. godine.

Detaljnije

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine

javni radPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
JAVNI RADOVI su mera aktivne politike zapošljavanja koja prediđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 160.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0801 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 40.000.000,00 dinara i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 120.000.000,00 dinara, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 (šest) meseci.

Podnosilac/izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada i broj lica koja se zapošljavaju.
Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

1. socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi) i

2. održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Sekretarijat isplaćuje, podnosiocu prijave, sredstva po nezaposlenom licu uključenom u javne radove za svaki mesec angažovanja, i to:

1. neto zaradu u visini od:
-22.500,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
-23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
-25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme i lica sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) odnosno studijama u trajanju od najmanje 3 godine i za lica sa VII stepenom stručne spreme i lica sa stečenim visokim obrazovanjem drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2. troškove dolaska i odlaska sa rada u visini do 1.500,00 dinara i

3. troškove sprovođenja javnih radova u visini do 1.500,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU:
Privredna društva i preduzetnici i   udruženja građana.

Uslovi:
– da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;
– da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da zapošljavaju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),   da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave:
-prijava za javne radove na propisanom obrascu,
-fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,
-fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju), spisak lica korisnika usluga (ime, prezime, JMBG, adresa i status) – za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4313, ili u naležnoj Filijali NSZ.

Javni oglas traje od 03.03.2015. godine do 23.03.2015. godine.

DETALJI