Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU ZAPOŠLJAVNJE I RAVNOPRAVNOST

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2016. godini

I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenih lica kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi izvođač javnog rada koga određuje Sekretarijat na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima,  je  četiri  meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 49.200.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001– Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA

Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:

–              Socijalnih i humanitarnih delatnosti,

–              Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

–              Održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

– isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do  18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava  za pripadajući  porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom.

–  naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

–  naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja , u visini:
•         1.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  mesec dana;
•         1.500,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  dva   meseca;
•         2.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje  sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju:

udruženjakoja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:

§  da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;

§  da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

§  da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),

§  da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave

§  prijava za javne radove na propisanom obrascu,

§  fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,

§  fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja koju vrši Filijala NSZ.

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje,  donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat,  Filijala NSZ i podnosilac prijave javnog rada, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
§  ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

§  novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;

§  specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;

§  potvrda banke o otvorenom poslovnom računu i karton deponovanih potpisa,

§  sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;

§  potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;

§  fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava i

§   ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji).

V OBAVEZE PODNOSIOCA
Podnosilac  javnog rada u obavezi je da:

§  nezaposleno lice angažovano na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka angažovanja, poslodavac je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice za preostalo vreme trajanja ugovora;

§  organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

§  mesečno:

1.       vrši isplatu naknade za obavljen posao, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

2.       vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada angažovanim licima na sprovođenju javnog rada;

3.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;

4.       Filijali NSZ dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

§  Filijali NSZ, nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada;

§  obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene i

§  u slučaju zamene lica koje je angažovano u javnom radu, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan angažovanja, ali ne mora biti u momentu započinjanja javnog rada.

U slučaju da podnosilac javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na tekući račun Podnosioca izvrši uplatu sredstava, i to:
1.       iznos sredstava za troškove sporvođenja javnog rada – nakon potpisivanja ugovora i
2.       mesečno, iznos sredstava za troškove naknade za obavljen posao sa pripadajućim porezima i doprinosima i troškove odlaska i dolaska sa rada, nakon dostavljanja obračuna i zahteva za isplatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka,  neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakojorganizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rsiliwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni konkurs traje do 03.03.2016. godine.

Detalji