MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE – UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – JAVNI POZIV za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/24

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE – UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – JAVNI POZIV za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/24

U realizaciji poglavlja V. Uredbe, koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Uprava), kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2024. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 92/23).
Izraz „Sredstva podsticajaˮ označava sredstava za primenu mera energetske efikasnosti.
Članom 4. Pravilnika, između ostalog, propisano je da se Sredstvima podsticaja finansiraju projekti unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i/ili gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a članom 7. stav 1. Pravilnika propisano je da Uprava objavljuje javni poziv za dodelu Sredstava podsticaja za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti iz člana 4. Pravilnika na objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti JLS.
Cilj Javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja (u daljem tekstu: Zgrade) i modernizacija sistema javnog osvetljenja u JLS.
U skladu sa članom 6. stav 3. Pravilnika, raspodela sredstava za finansiranje projekata će se odvijati u jednoj fazi koja obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizaciju projekata.
Ukupna sredstva opredeljena za finansiranje projekata energetske efikasnosti po Javnom pozivu čine bespovratna sredstva, a u skladu sa Uredbom.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvataju sledeće mere:

1) unapređenje termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida i dr,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,
(3) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,
(5) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,
(6) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(7) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,
(8) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,
(9) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,
(10) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode;

3) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima putem:
(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom unutrašnjeg osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja i dr.);

4) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

5) modernizacija sistema javnog osvetljenja u JLS putem:
(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) ugradnje savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori intenziteta osvetljenja i dr.);

6) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su, u skladu sa zakonom, neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem električne energije.

Mere unapređenja termičkog omotača se moraju kombinovati sa merama unapređenja termotehničkog sistema Zgrade.
Mere na modernizaciji sistema unutrašnjeg osvetljenja, ugradnji solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i ugradnji solarnih panela i prateće instalacije se mogu, ali ne moraju kombinovati sa drugim merama.
Mera modernizacije sistema javnog osvetljenja se ne može kombinovati sa ostalim merama.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose do 800.000.000,00 dinara.

Građevinski radovi kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti Zgrade, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača Zgrade, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema i unutrašnjeg osvetljenja Zgrade, ne mogu biti predmet projekta koji se prijavljuje na Javni poziv.

Maksimalni iznos Sredstava podsticaja, koji dodeljuje Uprava, za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat unapređenja energetske efikasnosti u Zgradama iznosi:
1) do 100%, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u JLS koje, u skladu sa odredbom člana 3. stav 5. Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), pripadaju četvrtoj grupi, a čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin.
2) do 70% od ukupne vrednosti projekta, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u ostalim JLS.
Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Uprave za podsticaje unapređenja energetske efikasnosti za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja (poglavlje I. stav 1. tačka 5) Javnog poziva) iznosi do 70% od vrednosti projekta, a maksimalno 30.000.000,00 dinara.
Kvalifikovani troškovi predstavljaju vrednost radova i dobara na projektu iz poglavlja I. stav 1. Javnog poziva, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Pojam prijave označava Prijavni obrazac (Prilog 1A ili Prilog 1B) sa priloženom dokumentacijom iz poglavlja V. Javnog poziva.

III. USLOVI ZA IZBOR PROJEKATA
Podnosilac prijave može konkurisati sa jednim projektom koji obuhvata jednu ili više mera iz poglavlja I. stav 1. Javnog poziva.
Izuzetno od stava 1. ovog poglavlja Podnosilac prijave, koji je naveden u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/23) i u Programu za zaštitu vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom („Službeni glasnik RSˮ, broj 140/22), prepoznat po visokoj zagađenosti vazduha i svrstan u treću kategoriju kvaliteta vazduha na osnovu rezultata monitoringa prisustva emisije PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica u 2022. godini, ima pravo da prijavi dva projekta. Minimalno jedan projekat koji predlaže Podnosilac prijave iz ovog stava mora da obuhvati meru ugradnje kotla na biomasu ili prirodni gas ili ugradnju toplotne pumpe.
Za projekte koji obuhvataju mere iz poglavlja I. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) Javnog poziva vrednost investicije po kvadratnom metru neto površine Zgrade unutar termičkog omotača (grejana površina Zgrade) maksimalno može iznositi:
1) 70.000,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost za Zgrade koje imaju grejanu površinu do 300 m2;
2) 55.000,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost za Zgrade koje imaju grejanu površinu jednaku ili veću od 300 m2.
Ako Podnosilac prijave iz st. 1. i 2. ovog poglavlja dostavi više projekata od broja koji je određen u navedenim odredbama, dostavljena prijava/e neće biti razmatrana/e.
U slučaju projekata modernizacije javnog osvetljenja ceo sistem osvetljenja u nadležnosti Podnosioca prijave ili njegov deo može biti obuhvaćen samo jednim projektom.

Zgrada koja je obuhvaćena projektom koji obuhvata meru iz poglavlja I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva mora nakon realizacije projekta da bude minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C).
Za projekte zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom u skladu sa poglavljem I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, kao i grejač vode za centralnu pripremu potrošne tople vode iz poglavlja I. stav 1. tačka 4) Javnog poziva, isključivo se prihvata ugradnja novog izvora toplote koji kao gorivo koristi:
1) drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta);
2) prirodan gas;
3) tečni naftni gas.
Za projekte ugradnje izvora toplote na biomasu, u skladu sa poglavljem I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, snage preko 50 kW, obavezno predvideti ugradnju minimalno dva izvora toplote po 60% potrebne snage vezanih u kaskadu.
Za projekte koji predlažu mere u skladu sa poglavljem I. stav 1. tačka 2) Javnog poziva u školama koje imaju salu za fizičko vaspitanje i ukoliko se vreme korišćenja sale razlikuje od radnog vremena škole, predvideti posebnu zonu (granu) za grejanje, koja pokriva tu salu sa pretećim prostorijama (svlačionicama i kancelarijama).
Projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja mora da predvidi izmeštanje mernih grupa javnog osvetljenja za trafo reone, obuhvaćene modernizacijom iz trafo stanica operatora distributivnog sistema električne energije, osim ako pomenuti radovi nisu realizovani nekim prethodnim projektom.
Projekat može obuhvatiti više pojedinačnih zgrada, na istoj lokaciji, koje pripadaju istom korisniku, ukoliko imaju zajednički termotehnički sistem i nalazi se na istoj katastarskoj parceli.
Projekat može obuhvatiti unapređenje termotehničkih sistema Zgrade i u slučaju da ona ima zajednički sistem sa zgradom nekog drugog korisnika.
Za projekte ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u skladu sa poglavljem I. stav 1. tačka 6) Javnog poziva, minimalni rok važenja garancije iznosi:
1) 7 godina na inverter i
2) 10 godina na solarne panele.
Podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera. Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine imenovao energetskog menadžera ili da je sama gradska opština imenovala energetskog menadžera. Imenovani energetski menadžer mora posedovati odgovarajuću licencu izdatu od strane Ministarstva rudarstva i energetike u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.
Zgrada/sistem javnog osvetljenja koji je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave – obveznika sistema energetskog menadžmenta, mora biti uneta u bazu Informacionog sistema za energetski menadžment (u daljem tekstu: ISEM), sa računima za poslednje tri godine.
Zgrada/sistem javnog osvetljenja koji su predmet projekta za koji je već objavljen poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku za izvođenje radova, kao i projekti kod kojih je započeto ili završeno izvođenje radova, ne može biti predmet projekta koji se prijavljuje na Javni poziv.
Kriterijume minimalne energetske efikasnosti, koje moraju da ispune projekti u zavisnosti od vrste mera koje obuhvataju, dati su u Prilogu 6 Javnog poziva.

IV. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
Kriterijumi za izbor projekata su:
1) vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa poglavljem I. stav 1. Javnog poziva;

2) vrsta objekta od javnog značaja u nadležnosti Podnosioca prijave u skladu sa Pravilnikom, za projekte iz poglavlja I. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) Javnog poziva;
3) sopstveno učešće u finansiranju projekta izraženo u procentima;
4) Razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/14);
5) stepen zagađenosti vazduha;
6) smanjenje instalisanog kapaciteta rekonstruisanog dela javnog osvetljenja za projekte modernizacije javnog osvetljenja iz poglavlja I. stav 1. tačka 5) Javnog poziva;
Elementi kriterijuma i način bodovanja po kriterijumima iz stava 1. ovog poglavlja dati su u Prilogu 5 Javnog poziva.
Projekti predloženi od strane Podnosioca prijave, koji je, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu, devastirano područje, vrednuju se po kriterijumu iz stava 1. tačka 3) ovog poglavlja sa maksimalnim brojem bodova.
Razvijenost gradske opštine ocenjuje se prema stepenu razvijenosti grada.
Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati projekat koji ima više bodova po kriterijumu vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti. Ukoliko i po tom kriterijumu projekti imaju isti broj bodova, prednost će imati projekat sa nižim iznosom traženih sredstava za podsticanje unapređenja energetske efikasnosti.

Krajnji rok za podnošenje prijava na pisarnicu je 08.07.2024. godine do 12.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Uprave (na navedenoj adresi), najkasnije do 12,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.
Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs
Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

Detaljnije