Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE’

Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou- DILS” objavljuje
Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” (DILS – Delivery of Improved Local Services) finansira se iz Zajma Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni ciljevi su unapređivanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti  usluga na lokalnom nivou.

Deo sredstava Zajma opredeljen je za finansiranje  projekata koji za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, u obliku grantova  namenjenih zainteresovanim udruženjima građana čije aktivnosti su usmerene na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Ovaj poziv objavljuje se za podnošenje predloga projekata koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i podrška razvoju njihovih aktivnosti usmerenih na socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom kroz poboljšani  pristup uslugama.

Za sredstva granta mogu da konkurišu zainteresovana udruženja građana koja zadovoljavaju sledeće kriterijume:
•     Da su registrovana udruženja građana;
•     Da im je sedište u Republici Srbiji;

Trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci.

Ukupna suma opredeljena  za finansiranje  projekata iznosi 300.000,00 evra.

Svi obrasci i obavezna dokumentacija kao i poželjna prateća dokumentacija su dostupni na  sledećim internet adresama: www.dils.gov.rs  i   www.minrzs.gov.rs.
Ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo Smernice za pripremu predloga projekta koji pruža detaljna uputstva  za podnosioce predloga projekata.

•   Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (92.5 kB)
•   Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta 2011[1] (42.5 kB)
•   Aneks 3 – Narativni budžet[1] (69.5 kB)
•   Aneks 4 – Uputstvo za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (63 kB)
•   Aneks 5 – Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta (112 kB)
•   Smernice za podnosioce predloga projekata MRSP DILS (88 kB)

Svim zainteresovanim udruženja građana se preporučuje da prouče Smernice i svoje predloge projekata pripreme u skladu sa uputstvima koja se odnose na  specifične ciljeve konkursa.

Predlog projekta se podnosi u dva štampana primerka (overeni primerak i kopija), i u elektronskom formatu (isključivo na CD-u), sa svim prilozima koji čine osnovnu dokumentaciju definisanu u Smernicama.

Prijavu na konkurs podnosi  nosilac projekta u zapečaćenoj koverti na adresu: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti: “Prijava za konkurs Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» – DILS, zatim puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje predloga projekta je 19. avgust 2011. godine.

Blagovremeno dostavljenim predlozima će se smatrati  preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do navedenog roka, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo rada i socijalne politike.

Kontakt osoba: Milica Jukić (milica.jukic@minrzs.gov.rs), telefon:  011 361-6130.

Link

Unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za podizanje kapaciteta i  unapređivanje  rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u RS

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste osnivanje, podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji u cilju realizacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju i u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja/organizacije čiji programi će doprineti  osnivanju i/ili  podizanju kapaciteta i unapređivanju rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti organizacije koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 25.11.2010. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Beograd, Terazije 41, treći sprat

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks1- (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2 – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike  www.minrzs.gov.rs (konkursi).

Podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, koje imaju iskustva u podizanju svesti javnosti za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost i koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, odnosno telima za rodnu ravnopravnost.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti u vezi sa Nacionalnom Strategijom za suzbijanje porodičnog nasilja u Republici Srbiji i pratećim dokumentima, i to u periodu kampanje „16 dana aktivizma“, (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za podizanje svesti javnosti).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 5000 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 8 000 dolara.

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde i nju čine:
· Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
· Tabelarni budžet – Dokument 2
· Narativni budžet – Dokument 3
· Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
· Uputstvo za popunjavanje budžeta

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (www.undp.org.rs),  kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“
Koče Kapetana 35
11000 Beograd

Konkurs je otvoren 15. jula 2010. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 31. avgust 2010. godine do 12 časova. Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti  Projektu „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ na telefone: 011/3860 672, 2422 684 ili elektronskim putem na srzn@minrzs.gov.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli.

Link

zp8497586rq

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz  sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.
Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz razvijanje servisa i programa podrške za osobe sa invaliditetom i porodice osoba sa invaliditetom, koje podrazumevaju aktivnosti dopunske podrške, a svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu, odnosno aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
·    da su registrovana udruženja građana;
·    da im je sedište u Republici Srbiji;
·    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
·    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 26.03.2010. godine u 16 časova.

Tel: 011 36 20 928; 361 34 90 i 361 49 60
Mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova institucijama i organizacijama.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sva pravna lica koja su akteri na lokalnom nivou kao što su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, obrazovne institucije, policija, sud, tužilaštvo, organizacije civilnog društva, ženske grupe, mediji i drugi koji se bave tematikom seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U okviru ovog konkursa finansiraće se tri grupe aktivnosti:

1.    Podizanje nivoa svesti javnosti o ženskim ljudskim pravima, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, sa fokusom na nasilje u porodici kao najzastupljenijem obliku rodno zasnovanog nasilja (medijske kampanje, izrada informativnih brošura, javni događaji itd.);

2.    Razvoj kapaciteta svih aktera na lokalnom nivou u pružanju usluga žrtvama nasilja (usluge psiho-socijalne podrške, pravne pomoći, SOS linije, obuka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, interventni mobilni timovi i slično);

3.    Razvoj i poboljšanje horizontalne saradnje između relevantnih aktera na lokalnom nivou koji pružaju usluge žrtvama SRZN kroz uspostavljanje i jačanje strateškog partnerstva i funkcionalne mreže među relevantnim akterima u lokalnoj zajednici koji se bave žrtvama nasilja (organizovanje okruglih stolova, konferecija slučaja, implementacija protokola o saradnji na lokalu itd.).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 3 500 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 35 000 dolara.

Krajnji rok za prijem prijava je 18. januar 2010. godine do 12 časova.

Javni poziv – unapređenje položaja žena

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Javni poziv – unapređenje položaja žena

Poziv zapodnošenje predloga projekata za unapređenje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), upućuje javni poziv zainteresovanim organizacijama da podnesu predloge projekata za unapređenje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji.

Projekti će biti   finansirani  iz sredstava  budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost i dodatnih sredstava koje je obezbedio UNDP kroz projekat  “Jačanje civilnog društva u kreiranju politika i praksi u vezi sa smanjenjem siromaštva”  (finansiran od strane Delegacije evropske  komisije).

Prioriteti konkursa su:

1 Prioritet  Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike su:  smanjivanje ekonomskih nejednakosti i unapređenje ekonomskog  položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji (žene pripadnice nacionalnih manjina i manjinskih grupa, Romkinje, žene sa invaliditetom, izbegle ili raseljene žene, siromašne žene, žene sa sela, samohrane majke, žene drugačije seksualne orijentacije i dr)  u skladu sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

2. Prioritet UNDP  je poboljšanje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji (žene pripadnice nacionalnih manjina i manjinskih grupa, Romkinje, žene sa invaliditetom, izbegle ili raseljene žene, siromašne žene, žene sa sela, samohrane majke, žene drugačije seksualne orijentacije i dr)  u skladu sa drugim oblastima definisanim Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti koje nisu pokrivene prvim prioritetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja/organizacije čiji programi predlažu rešavanje  problema u vezi sa unapređivanjem  položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa.

Rok 30.11. 2009. u 16 časova.

Poziv za predloge projekata za osobe sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za predloge projekata za osobe sa invaliditetom

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz  sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budzetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz razvijanje servisa i programa podrške za osobe sa invaliditetom i porodice osoba sa invaliditetom, koje podrazumevaju aktivnosti dopunske podrške, a svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu, odnosno aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

· da su registrovana udruženja građana;

· da im je sedište u Republici Srbiji;

· da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

· da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

· da su prošli edukaciju za pisanje predloga projekta i da poseduju potvrdu sa seminara «Promena metodologije za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom», realizovanog u okviru projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» (DILS), realizovanog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budzet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti direktno iz Ministarstva rada i socijalne politike,  Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Rok: 25.11.2009. godine u 16 časova.

Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava iz Fonda za pilot projekte namenjenog primeni alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije

Fond za pilot projekte, formiran u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i uz finansijsku podršku Evropske unije, upućuje javni poziv organizacijama koje se bave primenom alternativnog rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom da podnesu predloge projekata za finansiranje aktivnosti koje podstiču primenu alternativnih načina rešavanja sporova (u daljem tekstu ARS) u slučajevima diskriminacije.

Sredstvima Fonda za pilot projekte podržaće se sledeće projektne aktivnosti:

1.2.1    Podizanje svesti u javnosti u cilju prepoznavanja diskriminacije, podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije uz prepoznavanje ARS tehnika kao jednog od načina pristupa problemu diskriminacije.

1.2.2    Osnaživanje relevantnih društvenih aktera na lokalnom nivou da, putem veština koje su deo ARS tehnika, unaprede svoj rad sa korisnicima/žrtvama diskriminacije.

1.2.3    Pružanje usluga ARS u slučajevima diskriminacije

Ograničenja koja se odnose na finansijska sredstva: Konkursom će se izabrati ukupno petnaest projekata za primenu alternativnog rešavanja sporova u oblasti antidiskriminacije, svaki u vrednosti od 11.000,00 EUR, koji će biti isplaćeni u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu na dan isplate. Jedna organizacija može podneti više od jednog projekta.

Podnosioci predloga projekata mogu biti: Organizacije koje se bave primenom alternativnih načina rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom , a čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Rok do 18.09.2009. godine u 16 časova.