Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  2.000.000,00 dinara.

Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost su uspostavljanje rodne jednakosti i integrisanje rodne perspektive u obrazovanje i/ili uklanjanje rodnih stereotipa i eliminacija govora mržnje i podsticanje rodno senzitivnog medijskog delovanja  u skladu sa ciljevima  Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju  i Zakona o  ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: lokalna udruženja/organizacije čiji projekti će doprineti  integrisanju  i afirmaciji rodne perspektive kroz nastavne programe,  nastavne sadržaje, nastavnu praksu  i odnose u obrazovnim institucijama ili će doprineti afirmaciji rodno senzitivnog medijskog delovanja u Republici Srbiji.

Način pisanja predloga projekta: vrednost pojedinačnog projekta ne može da pređe 500 000 dinara. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 30.11.2011. godine u 16 časova na sledeću adresu:

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
11 000 Beograd, Terazije 41, treći sprat

Predlozi projekata se dostavljaju isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti.
Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta – (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks 1 – (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2  – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rs (Konkursi), kao i sa sajta www.gendernet.rs.