Zapis sa oznakom ‘GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE’

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 300.000.000.00 dinara –

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 50 hektara.

2.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica
– nosioci registrovanih porodičnih poljo-privrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
• otvoren namenski tekući račun u Banci,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjvg anuiteta,
• manje od 50 hektara poljoprivrednog zemlji-šta u sopstvenom vlasništvu.

3.
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).
Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama. koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu. Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupo-prodaji poljoprivrednog zemljišta;
– Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
– Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
– Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
– Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta -Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

4.
Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke no kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:
• Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, do maksimalnog iznosa od 15.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
• Prevremena otplata kredita: 0%;
• Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. i to 15.06. i 15.12. u godini.

Za kredite puštene u korišćenje do 30.04. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. iste godine.
Za kredite puštene u korišćenje u periodu od 30.04. do 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12. u tekućoj godini. Za kredite puštene u korišćenje nakon 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. naredne godine.

Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.
• Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno (EKS od8,10%);
• Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća jednokratno unapred;
• Bez učešća i depozita.

5.
Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:
• blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom “bez protesta”;
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:
• Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na pod-ručju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područjv na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
• Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upi-sanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemlji-šta od strane Poreske Uprave.

6.
Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred. a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda. Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.
Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

7.
Učesnici Konkursa svoju zainteresovanost za odobravanje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad: Glavna filijala Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 49, teleofon: (021) 442-625
Filijala Bačka Palanka, Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 45, telefon: (021) 752-707
Filijala Inđija, Dušana Jerkovića 5, telefon: (022) 555-803
Filijala Temerin, Novosadska 377. teleofon: (021) 844-611
Filijala Vrbas, Maršala Tita 47, telefon: (021) 794-255
Glavna filijala Ada, Ada, Lenjinova 19, telefon: (024) 853-411
Filijala Bečej, Borisa Kidriča 52. teleofon: (021) 691-55-28
Filijala Senta, Glavni trg 3, telefon: (024) 815-627
Glavna filijala Subotica, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 2, telefoon: (024) 552-018
Filijala Bačka Topola, Maršala Tita 40, telefon: (024) 714-679
Glavna filijala Sombor, Sombor, Kralja Petra I 7, telefon: (025) 421-080
Filijala Kula, Josipa Kramera 10, telefon: (025) 722-233
Glavna filijala Zrenjanin, Zrenjanin, Kralja Petra I 3, telefon: (023) 563-737
Filijala Kikinda, Nemanjina 9, telefon: (0230) 402-370
Glavna filijala Sremska Mitrovica, S. Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada 12, telefon: (022) 610-658
Filijala Ruma, Glavna 111, telefon; (022) 433-530
Filijala Šid, Školska 1, telefon: (022) 719-020
Glavna filijala Pančevo, Pančevo, Nikole Tesle 9, telefon: (013) 304-500
Filijala Vršac, Vršac, Sterijina20, teleofon: (013) 801-280

Dodatne informaiije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i teleofone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457. Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke. Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs

Link

Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači  – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije  do 30. septembra 2009. godine.

zp8497586rq

Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:

Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači  – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, čije je prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije  do 30. septembra 2009. godine.

zp8497586rq