Zapis sa oznakom ‘FOND ZA MLADE TALENTE’

Konkurs Fonda za studije u inostranstvu

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs Fonda za studije u inostranstvu

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je 28. septembra 2018. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/2019. godinu.

Odluka o raspisivanju konkursa je doneta na 81. sednici Fonda za mlade talente kojom je predsedavao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a konkurs će biti otvoren do 1. novembra 2018. godine. Konkurs je namenjen studentima koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2018/19. godini.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Informer“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na Konkurs, Lista vodećih svetskih univerziteta, izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do danas dodelio preko 3800 stipendija studentima koji su svoje studije nastavili u inostranstvu na najboljim svetskim univerzitetima.

Detaljnije

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) nagrađuje učenike srednjih škola za postignute uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima u toku kalendarske 2017. godine.

Po ovom konkursu kandidat može biti nagrađen samo jednom nagradom i to za najbolji postignut rezultat u najvišem rangu višeetapnog takmičenja održanog u toku kalendarske 2017. godine.

U takmičenja, na koja se odnosi ovaj konkurs, ne ubrajaju se: smotre, turniri, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkursi, kvizovi, kupovi, lige i druge vannastavne aktivnosti.

U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Republike Srbije i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa Fond će utvrditi visine nagrada koje će se dodeliti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:
1. da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenjima predviđenim Kriterijumima konkursa imali status učenika od prvog do četvrtog razreda srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

KRITERIJUMI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:
1. da su u periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim višeetapnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osim za oblast fizičkog vaspitanja gde se nagrađuju najbolji postignuti rezultati na takmičenjima i u ekipnoj konkurenciji;

2. u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, primenjivaće se i Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451- 02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine za nagrađivanje za postignute rezultate u oblasti sporta na zvaničnim međunarodnim sportskim prvenstvima;

3. u oblasti muzičke i baletske umetnosti pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primenjivaće se i Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu koje je usvojio Fond Odlukom Broj 451-02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs, s tim da za maloletne kandidate, obrazac svojeručno potpisuju roditelj/staratelj i kandidat (obrazac prijave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

2. uverenje o državljanstvu kandidata (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije, a za maloletne kandidate izjavu daje i potpisuje roditelj/staratelj u ime kandidata (obrazac izjave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), a za maloletne kandidate potrebna je fotokopija važeće lične karte roditelja/staratelja;

4. original potvrdu srednje škole da je kandidat u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenju za koje se podnosi prijava bio učenik te škole i koji razred je tada pohađao;

5. fotokopiju diplome ili potvrdu matične škole ili organizatora takmičenja odnosno nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza (za kandidate iz oblasti sporta) o ostvarenom uspehu kandidata na višeetapnom takmičenju za koje kandidat podnosi prijavu na konkurs;

6. fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata. Tekući račun kandidata mora biti otvoren na ime i prezime kandidata i vezan za jedinstveni matični broj kandidata, a dokument kojim se dokazuje lični tekući račun kandidata mora sadržati ime, prezime i jedinstveni matični broj kandidata.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Tekst konkursa, obrazac za prijavu na Konkurs, obrazac izjave kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi uverenje o državljanstvu na osnovu ličnih podataka o kojima se vode službene evidencije ili se obavezuje da će sam pribaviti traženo uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, Kalendari takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs i/ili lično u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada”.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 7. juna 2018. godine

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.
Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).
*
Nedostavljanje jednog ili više navedenih dokumenata obaveznih za dostavljanje pri konkurisanju ili nevažeća ili neodgovarajuća dokumentacija smatraće se kao nepotpuna, odnosno neadekvatna dokumentacija kandidata.
*
Preliminarna lista kandidata po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs
Sve dodatne informacije u vezi konkursa možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet
prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija

school-stuff2FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija na državnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija

 

Rok za konkurisanje: 14. novembar 2014.

Detaljnije

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

Priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2013. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Rok za konkurisanje: 26. maj 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

ESMT_EMBA_GraduationFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisao je danas konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija.

Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2013/14 godinu.

Konkurs će trajati mesec dana, do 15. novembra.

Tekst konkursa, koji je danas objavljen u dnevnom listu „Politika“, možete preuzeti OVDE, a obavezan obrazac za konkurisanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena

dositeja logoFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu.

Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs , na omladinskom portalu „Zamisli život“ i fejsbuk stranici Fonda za mlade talente.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talante je od svog osnivanja 2008. godine do danas nagradio i stipendirao više od 10800 srednjoškolaca i studenata, a za te potrebe utrošeno je preko 2,8 milijardi dinara. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta su kroz aktivnosti i konkurse Fonda za mlade talente stipendirali više od 1500 studenata koji su svoje studije nastavili na prestižnim univerzitetima u inostranstvu a za te namene je utrošeno više od 1.2 milijarde dinara.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina: osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2010/11. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

– za studente završnih godina da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente diplomskih akademskih studija-master da je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente diplomskih akademskih studija-master i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom zatvaranja konkursa;

– da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatih od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

–  da  su  položili  sve  ispite  iz  prethodnih  godina  studija  sa  navedenom  ukupnom prosečnom ocenom;

– školska  godina  u kojoj su prvi put  upisani  na osnovne  akademske  ili  integrisane akademske studije;

–  koliko semestara traju studije koje pohađaju.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu diplomskih akademskih studija – master fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;

– za studente koji upisuju završnu godinu diplomskih akademskih studija-master koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine diplomskih akademskih studija-master, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici  Srbiji  najmanje pet  godina  po  završetku  studija,  u skladu sa  tačkom  4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2010/11. godinu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2010/11. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2010. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na vebsajtu www.mos.gov.rs i portalu www.zamislizivot.org

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima

FOND ZA MLADE TALENTE
Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola i studentima za postignute izuzetne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima u toku 2008. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije nagrađuje učenike srednjih škola i studente za postignute izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) takmičenjima u toku 2008. godine.

USLOVI KOJE KANDIDATI/KINJE TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

  • Da su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglica;
  • Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boraviš

    te – za lica koja imaju status izbeglica;

  • Da nisu navršili 25 godina života do 31.12.2008. godine;
  • Da su u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine osvojili jedno od prva tri mesta/nagrade na međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) ili republičkim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji koja su priznata od strane Ministarstva prosvete;
  • Da su u vreme osvajanja nagrade imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 9. marta 2009. godine

zp8497586rq