Konkurs za dodelu nagrada učenicimasrednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2021. godine

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicimasrednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2021. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) nagrađuje učenike srednjih škola za postignute uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima u toku kalendarske 2021. godine.

Po ovom konkursu kandidat može biti nagrađen samo jednom nagradom i to za najbolji postignut rezultat u najvišem rangu takmičenja održanog u toku kalendarske 2021. godine.

U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Republike Srbije i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove Konkursa Fond će utvrditi visine nagrada koje će se dodeliti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

 1. da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;
 2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
 3. da su u vreme osvajanja nagrade/mesta na priznatim takmičenjima imali status učenika srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 4. da su osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na priznatim takmičenjima koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, izuzev za oblast fizičkog vaspitanja gde se nagrađuje jedno od prva tri mesta/nagrade i u ekipnoj konkurenciji.

PRIZNATA SU TAKMIČENJA KOJA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE KRITERIJUME, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU ODRŽANA UŽIVO ILI ONLAJN:

 1. takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i nalaze se u kategoriji predmeta takmičenja na republičkom i

1 Napomena: termini kojima su u tekstu konkursa označeni statusi, profesije, odnosno zanimanja izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

međunarodnom nivou, u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2020/21. godinu Broj: 611-00-2561/2020-03, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo 29. decembra 2020. godine (u daljem tekstu: Kalendar takmičenja za školsku 2020/21. godinu), i takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i koja se nalaze u kategoriji predmeta takmičenja na republičkom i međunarodnom nivou, u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2021/22. godinu Broj: 611-00- 3009/2021-03, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo 24. decembra 2021. godine (u daljem tekstu: Kalendar takmičenja za školsku 2021/22. godinu);

 1. takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, a koja nisu navedena Kalendarima takmičenja za školsku 2020/21. godinu i 2021/22. godinu, ukoliko u navedenim kalendarima postoji takmičenje šireg obuhvata na istoj organizacionoj vertikali (na primer: priznaje se Balkanska olimpijada u nekoj disciplini ukoliko postoji odgovarajuća Internacionalna olimpijada u toj disciplini i koja je obuhvaćena Kalendarima takmičenja za školsku 2020/21. godinu i 2021/22. godinu, u kategoriji predmeta takmičenja na međunarodnom nivou);
 2. takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i koja su direktno nastala iz postojećih takmičenja koja su obuhvaćena Kalendarima takmičenja za školsku 2020/21. godinu i 2021/22. godinu, u kategoriji predmeta takmičenja na međunarodnom nivou (na primer prerastanje neke Balkanske olimpijade u Evropsku olimpijadu);
 3. takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i koja se nalaze u kategoriji predmeta takmičenja na međunarodnom nivou u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola za školsku 2020/21. godinu Broj: 610-00-16/2021-07, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo 14. januara 2021. godine i takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i koja se nalaze u kategoriji predmeta takmičenja na međunarodnom nivou u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola za školsku 2021/22. godinu Broj: 610-00-1395/2021-07, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo 22. decembra 2021. godine, ukoliko je kriterijum za učešće na takmičenju starosni, te su učenici prvog razreda srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije mogli takođe da se svrstaju u odgovarajuću juniorsku starosnu kategoriju (na primer do 15,5 godina).
 4. u oblasti: Fizičkog vaspitanja:
   takmičenja u pojedinačnoj i/ili ekipnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i koja ispunjavaju Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja (školskih sportskih takmičenja), a koji su predviđeni Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond za mlade talente Republike Srbije Odlukom Broj: 451-02-233/2022-04 od 1. juna 2022. godine. (pogledati navedeni dokument koji je sastavni deo Konkursa).
 5. u oblasti: Sporta:
   takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i koja ispunjavaju Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate u oblasti sporta na zvaničnim međunarodnim sportskim prvenstvima, a koji su predviđeni Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koje je usvojio Fond za mlade talente Republike

Srbije Odlukom Broj: 451-02-233/2022-04 od 1. juna 2022. godine. (pogledati navedeni dokument koji je sastavni deo Konkursa).

 1. u oblasti: Muzičke i baletske umetnosti:
   takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i nalaze se u kategoriji predmeta takmičenja na republičkom i međunarodnom nivou u Kalendaru takmičenja za školsku 2020/21. godinu i takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i koja se nalaze u kategoriji predmeta takmičenja na republičkom i međunarodnom nivou u Kalendaru takmičenja za školsku 2021/22. godinu;
   takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, koja su održana u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine i koja ispunjavaju kriterijume za rangiranje takmičenja prvog, drugog i trećeg ranga, a koji su navedeni u Standardima za rangiranje takmičenja muzičkih i baletskih takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti, koje je usvojio Fond za mlade talente Republike Srbije Odlukom Broj: 451-02-233/2022-04 od 1. juna 2022. godine. (pogledati navedeni dokument koji je sastavni deo Konkursa).

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 1. potpuna, svojeručno potpisana prijava na Konkurs koja sadrži sve podatke kao u modelu prijave (model prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje), s tim da za maloletne kandidate, prijavu svojeručno potpisuje roditelj/staratelj u ime kandidata;
 2. uverenje o državljanstvu kandidata (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije; a za maloletne kandidate izjavu daje i potpisuje roditelj/staratelj u ime kandidata (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje);
 3. fotokopija važeće lične karte, odnosno očitana lična karta (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice; za kandidate koji nemaju ličnu kartu potrebno je dostaviti drugi dokument ili ispravu iz koje je moguće utvrditi prebivalište kandidata, odnosno boravište za lica koja imaju status izbeglice (na primer: kopija važećeg pasoša ili uverenje o prebivalištu);
 4. original potvrda srednje škole da je kandidat u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenju za koje se podnosi prijava imao status učenika srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije, koja sadrži sve podatke kao u modelu potvrde Broj 1 (model potvrde se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje);
 5. za dokaz o ostvarenom rezultatu na takmičenju za koje kandidat podnosi prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti:

 za kandidate sa ostvarenim rezultatom na takmičenju koje nije iz oblasti fizičkog vaspitanja ili iz oblasti sporta – original potvrda srednje škole koju je kandidat pohađao u vreme osvajanja nagrade ili original potvrda organizatora takmičenja, koja sadrži sve podatke kao u modelu potvrde Broj 2 (model potvrde se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje);
 za kandidate sa ostvarenim rezultatom na takmičenju iz oblasti fizičkog vaspitanja – original potvrda srednje škole koju je kandidat pohađao u vreme osvajanja nagrade ili original potvrda organizatora takmičenja ili Saveza za školski sport Srbije, koja sadrži sve podatke kao u modelu potvrde Broj 2 (model potvrde se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje);
 za kandidate sa ostvarenim rezultatom na takmičenju iz oblasti sporta – original potvrda nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza koja sadrži sve podatke kao u modelu potvrde Broj 3 (model potvrde se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, uz tekst Konkursa, ili se može preuzeti u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje).

 1. fotokopija kartice ličnog dinarskog računa ili instrukcija ili potvrda banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata; tekući račun kandidata mora biti otvoren na ime i prezime kandidata i vezan za jedinstveni matični broj kandidata; za maloletne kandidate pored kopije kartice dinarskog računa na ime zakonskog zastupnika, potrebno je dostaviti kopiju ugovora o otvaranju dinarskog računa na ime i prezime kandidata.

*

Tekst Konkursa, model prijave na Konkurs, obrazac izjave za državljanstvo, model potvrde o statusu učenika srednje škole, modeli potvrda o ostvarenom rezultatu na takmičenju i dokumenta koja su sastavni deo Konkursa (Kalendari takmičenja za školsku 2020/21. godinu i 2021/22. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kalendari takmičenja Olimpijskih sportskih igara učenika Republike Srbije za školsku 2020/21. godinu i 2021/22. godinu Saveza za školski sport Srbije, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, koje je usvojio Fond za mlade talente Republike Srbije Odlukom Broj: 451-02-233/2022-04 od 1. juna 2022. godine, i Standardi za rangiranje takmičenja muzičkih i baletskih takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti, koje je usvojio Fond za mlade talente Republike Srbije Odlukom Broj: 451-02-233/2022-04 od 1. juna 2022. godine), mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs ili u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje).

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Dokumentacija koja je dostavljena bez prijave na Konkurs neće se razmatrati.

Prijava koja ne sadrži sve podatke po modelu prijave objavljenom na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije www.fondzamladetalente.rs i koja ne bude

potpisana od strane kandidata, odnosno roditelja/staratelja u ime maloletnog kandidata neće biti razmatrana.

Rok za prijavu na Konkurs je od 6. juna do 15. jula 2022. godine.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom se predaje na pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, kancelarija 39/prizemlje) ili se šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da prijava sa konkursnom dokumentacijom poslata poštom prispe u roku za konkurisanje na pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija istočno krilo, pisarnica – kancelarija 39/prizemlje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

Adresa na koju se prijava sa konkursnom dokumentacijom dostavlja:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2021. godine”

Preliminarna lista kandidata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs, i Fonda za mlade talente Republike Srbije www.fondzamladetalente.rs.

Nakon objavljivanja Liste preliminarnih rezultata Konkursa biće određen period za žalbe i dopunu dokumentacije u trajanju od minimum sedam dana od dana objavljivanja Liste. Sve žalbe i dopune dokumentacije koje pristignu u roku koji bude određen i objavljen zajedno sa Listom, biće razmatrane radi daljeg odlučivanja i usvajanja Odluke o Listi dobitnika nagrada po Konkursu.

Sve informacije o konkursu su objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs, a mogu se dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011/311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova.

Detaljnije