Zapis sa oznakom ‘FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE’

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

talented studentsFOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2015. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije sa zadovoljstvom saopštava da je  raspisan Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2015. godine.

Konkurs će trajati do 15. aprila 2016. godine, a priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2015. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Ovogodišnji konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola objavljen je u dnevnom listu „Politika“ kao i na internet stranici Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja i na fejsbuk stranici Fonda.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu Ministarstva prosvete i nauke možete preuzeti OVDE.

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/2016. godinu

Dositeja-logo-plaviREPUBLIKA SRBIJA
FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14 i 114/14 ) raspisuje se

KONKURS
ZA STIPENDIRANjE NAJBOLjIH STUDENATA1 STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA NA UNIVERZITETIMA ZEMALjA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I EVROPSKE ASOCIJACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) I NA VODEĆIM SVETSKIM UNIVERZITETIMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2015/2016. godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
8. da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:

1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
2. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
4. za studente drugog i trećeg stepena studija – original ili overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
5. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu/uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
– original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija), i
– overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;
6. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);
7. original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2015/16. godini u statusu redovnog studenta drugog ili trećeg stepena studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača (potvrda o upisu treba da sadrži kada su studije tog stepena studija prvi put upisane);
8. overenu izjavu o redovnom studiranju, pohađanju studija i boravku u zemlji gde su upisane studije (primer izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja).

Pod original potvrdom o upisu studija u inostranstvu ne podrazumeva se:
– fotokopija potvrde o upisu;
– skenirana i odštampana potvrda o upisu;
– potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2015/16. godini

NAPOMENA: Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika, u sudovima, opštinskim upravama ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente – www.mos.gov.rs/dositeja uz tekst konkursa.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2015. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

U slučaju da je broj kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju veći od maksimalnog broja stipendija koje se mogu dodeliti po ovom konkursu, Fond za mlade talente će rangirati kandidate koji ispunjavaju sve uslove konkursa i imaju potpunu dokumentaciju. Prilikom rangiranja kandidata ceniće se koliko je godina osnovnih akademskih studija student završio na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji, koliko je puta koristio stipendiju Fonda i da li se univerzitet koji upisuje nalazi na Listi vodećih svetskih univerziteta i kako je rangiran.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste, bez Univerziteta u Republici Srbiji i b) Liste visokoškolskih ustanova iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture i informisanja

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2 11070 BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje studenata na univerzitetima u Evropskoj uniji, Evropskoj asocijaciji za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2015/16. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 16. oktobra 2015. godine Blagovremena prijava se šalje na sledeći način:
1. poštom (običnom poštom, post ekspresom, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.) s tim da je neophodno da prijava poslata na ovaj način stigne u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u roku za konkurisanje;

ili

2. preporučenom pošiljkom koja je predata u pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA –www.mos.gov.rs/dositeja

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: jelena.praizovic@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-2761 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs/dositeja

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, spisak vodećih svetskih univerziteta i primer izjave o redovnom studiranju i boravku u inostranstvu možete preuzeti OVDE.

Detaljnije

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Završnih godina: osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač republika srbija, za školsku 2012/13. Godinu uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;
– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu osnovnih akademskih ili integrisanih akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se preuzeti i u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom
prosečnom ocenom;
– školska godina u kojoj su prvi put upisani na osnovne akademske ili integrisane akademske studije;
– koliko semestara traju studije koje pohađaju.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu master akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2,
Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu master akademskih
studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
– za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine master akademskih studija, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija, u skladu sa tačkom 4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.
Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za isti stepen studija.
Prilikom razmatranja prijava uzimaće se u obrzir uspešnost studiranja, ravnomerna regionalna zastupljenost univerziteta i fakulteta, kao i zastupljenost po oblasti studiranja/nauke.
U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2012/13. godinu, a u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Način prijavljivanja na konkurs:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina
2, istočno krilo, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2012/13. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 10. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.
Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNjAVAJU SVE USLOVE KONKURSA I KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I UREDNU DOKUMENTACIJU, BIĆE OBJAVLjENA NA SAJTU MINISTARSTVA
OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs, KAO I NA SAJTU FONDA ZA MLADE TALENTE
REPUBLIKE SRBIJE – www.dositeja.rs

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova.

Link

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica evropske unije i evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2012/2013. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
– da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih studija (da im je prosečna ocena najmanje 8,50 za svaki prethodno završeni stepen studija, odnosno da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku studija za studente upisane na završnu godinu studija prvog stepena);
– da nisu navršili 25 godina života – za studente završnih godina studija prvog stepena studija, odnosno 27 godina – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina – za studente studija trećeg stepena;
– da su najmanje jednu godinu osnovnih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena, odnosno da su upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.mos.gov.rs i www.dositeja.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
– fotokopiju važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– za studente završne godine prvog stepena studija – potvrda fakulteta o smeru, studijskoj grupi, sa spiskom svih predmeta predviđenih akreditovanim studijskim programom i spiskom položenih ispita kao i sa prosečnom ocenom u toku studija (ukoliko je kandidat prethodne godine završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača i potvrda fakulteta o sistemu ocenjivanja);
– za studente studija drugog i trećeg stepena – u opštini, sudu ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu overena fotokopija diplome o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom (ukoliko je kandidat studije završio u inostranstvu, potreban je prevod overen kod sudskog tumača);
– original ili overena u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu fotokopija potvrde fakulteta da su završili najmanje jednu godinu (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na osnovnim studijama na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– original potvrdu i prevod overen kod sudskog tumača da su u školskoj 2012/2013. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena odnosno na studije drugog i trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije ili Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– overenu izjavu u sudu, opštini ili diplomatskom predstavništvu u inostranstvu da su redovni studenti („full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Spisak vodećih svetskih univerziteta3 čini sastavni deo ovog konkursa i objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs uz tekst konkursa.

Spisak vodećih svetskih univerziteta se sastoji od: a) Šangajske liste i b) Liste fakulteta iz oblasti umetnosti koju je Fond za mlade talente usvojio na predlog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2012. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj i visina stipendije.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA FOND ZA MLADE TALENTE BULEVAR MIHAILA PUPINA 2 11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima“.
Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 12. OKTOBRA 2012. GODINE
Neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA BIĆE OBJAVLjENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs I NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI FONDA ZA MLADE TALENTE – www.dositeja.rs
Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnim internet prezentacijama www.mos.gov.rs , www.dositeja.rs i portalu www.zamislizivot.org

Link

Konkurs za stipendiranje nastavka studija u inostranstvu šk. 2011/12.

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje nastavka studija u inostranstvu šk. 2011/12.

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata  završne godine studija prvog stepena studija i studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2011/2012. godinu

Prijave na konkurs se dostavljaju do 5. OKTOBRA 2011. GODINE

Link