Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/2020. godinu uslovi koje

KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2019/2020. godini upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 1. popunjenu, svojeručno potpisanu, prijavu na Konkurs koja treba da sadrži sve podatke kao u modelu prijave2 (model prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje);
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 38/prizemlje);
 3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice; ili kopiju važećeg pasoša ili uverenje o prebivalištu;
 4. original potvrdu univerziteta o položenim svim ispitima sa prethodnih godina studija upisanog studijskog programa u školskoj 2019/2020. godini i prevod potvrde overen pečatom sudskog tumača, ili original potvrdu univerziteta da je kandidat ispunio sve obaveze predviđene studijskim programom za prethodne godine studija upisanih studijskog programa u školskoj 2019/2020. godini i prevod potvrde overen pečatom sudskog tumača, ili original potvrdu univerziteta da studijskim programom upisanih studija u školskoj 2019/2020. godini nije predviđeno polaganje ispita i prevod potvrde overen pečatom sudskog tumača;
 5. za studente drugog i trećeg stepena studija – overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
 6. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
  • original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija),
   i
  • overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama visokoškolske ustanove na kojoj su završene osnovne akademske studije uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;

7. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);

8. original potvrdu o upisu3 na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2019/2020. godini na drugom ili trećem stepenu studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima. Neophodno je da potvrda sadrži da je student upisan (enrolled), a ne primljen na studije (admitted) i podatak kada su studije tog stepena studija prvi put upisane;

9. prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača;

10. fotokopiju kartice ličnog dinarskog računa ili instrukciju ili potvrdu banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata. Tekući račun kandidata mora biti otvoren na ime i prezime kandidata i vezan za jedinstveni matični broj kandidata.

Rok za prijavu na Konkurs je od 25. septembra do 1. novembra 2019. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs

Detaljnije