Zapis sa oznakom ‘EVROPSKA UNIJA’

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EU for citizensEVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2015. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:

  • Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)
  • Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
    • Mera 2.1 Bratimljenje gradova
    • Mera 2.2 Mreže gradova
    • Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2015. godine.

U okviru martovskog roka organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu za oba poglavlja, Poglavlje 1 (Evropsko sećanje), i Poglavlje 2 (Demokratski angažman i građansko učešće), i to za sve tri mere u okviru Poglavlja 2: (1) Bratimljenje gradova, (2) Mreže gradova i (3) Projekti organizacija civilnog društva.

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/ dok programski vodič možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/COMM-2013-00367-00-00-EN-TRA-00-eng.pdf

HORIZON 2020

horizon 2020EVROPSKA UNIJA

HORIZON 2020

Obaveštavamo Vas da je Republika Srbija, 1. jula 2014. godine, potpisala sporazum o pristupanju sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom „ Horizont 2020“.

Učešćem u gore pomenutom programu, Srbija će ravnopravno sa zemljama članicama EU, moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznosi 78,6 milijardi evra. U „Horizontu 2020” mogu da učestvuju istraživačke grupe na univerzitetima, instituti, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, nevladine organizacije i drugi.

Više informacija možete da videte u dopisu koji se nalazi u prilogu.

HORIZON 2020-1

Detaljnije

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

EVROPSKA UNIJA

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Prvi poziv za dostavljanje strateških projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije otvoren je 3. septembra. Cilj ovog programa je da kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera razvije kapacitete za održivi razvoj Jadranskog regiona.
Poziv se odnosi na osam tema, zasnovanih na izazovima i prilikama koji su prepoznati kao strateški važni za jadransku oblast.

Programski prioriteti i strateške teme u okviru ovog poziva su:  

Prioritet 1.

Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja; strateška tema 1. Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskom regionu

Prioritet 2.

Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika; tema 1. Unapređenje životne sredine u moru, na obali i deltama reka kroz zajedničko upravljanje u Jadranskom regionu, tema 2. Zaštita Jadranskog mora od zagađenja balastnim vodama, tema 3. Integrisano i održivo upravljanje resursima pijaće vode u Jadranskom regionu, tema 4. Zaštita i sprečavanje rizika od prirodnih nepogoda u Jadranskom regionu sa posebnim naglaskom na rizik od požara, tema 5. Turizam sa posebnim naglaskom na održivo upravljanje i marketing prirodnih i kulturnih bogatstava u Jadranskom regionu

Prioritet 3.

Dostupnost i mreže; tema 1. Promocija i zajednički modeli za održive usluge u sektoru saobraćaja radi unapređenja veza u Jadranskom regionu uključujući unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga, tema 2. Unapređenje integrisanih planova sa ciljem pronalaženja multi-modalnih rešenja, a posebnim naglaskom na unapređenje veza između obalnih i sistema u zaleđu Jadrana uključujući i unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga.

Evropska unija je izdvojila 90.860.776 evra bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a projekti se sufinansiraju od strane zemalja učesnica u programu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grcke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije). Od toga 12.500.000 evra je predviđeno za prioritet  1, 45.360.775 evra za prioritet 2, a 33.000.000 evra za prioritet 3.

Visina EU donacije ne može preći 85% vrednosti projekta i za ostatak troškova korisnici donacije moraju obezbediti finansiranje. Vrednost projekata može biti u rasponu od 5 do 12.5 miliona evra, a budžet pojedinačnog partnera ne može biti ispod 150.000 evra.

Na sajtu www.adriaticipacbc.org mozete dobiti više informacija o programu i preuzeti prijavnu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje projektnih prijava je 02. novembar 2012. godine.

Pored toga, aktuelne informacije o Jadranskom programu,  uključujući tačan datum održavanja informativnog seminara (planiran za kraj septembra) objavljuju se i na sajtu www.evropa.gov.rs pod IPA Cross-Border Cooperation Serbia/Vesti i događaji.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprvau

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

EVROPSKA UNIJA

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

Naslov programa: Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu (Economic impact of social enterprises – Grant Programme 2012)

Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj aktivnosti, koje će biti finansirane kroz ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, jeste doprinos većoj dostupnosti pouzdanih statističkih podataka o socijalnim preduzećima na nacionalnom i evropskom nivou i identifikovanje zemalja, zainteresovanih za prikupljanje ove vrsta informacija.

Svrha poziva je obezbeđenje kredibilnih, uporedivih i sistematičnih informacija i indikatora za donosioce odluke i relevantne interesne grupe, koje svedoče o ulozi socijalnih preduzeća u nacionalnim ekonomijama. Ove informacije treba da su korisne i praktične za interesne grupe i za njihovo donošenje odluka. Zbog toga Evropska komisija želi da ohrabri nacionalne statističke kancelarije zemalja članica EU i drugih zemalja (među koje spada i Srbija) i kvalifikovanih operatera po ovom pozivu, koji potpadaju pod Program konkurentosti i inovativnosti (CIP program), da sakupljaju ovu vrstu informacija.

Aplikanti: Nacionalne / regionalne statističke kancelarije ili svaka javna ili privatna organizacija ili subjekt čije aktivnosti uključuju promociju socijalnih preduzeća.

Takve organizacije ili subjekti mogu biti:
•    javni ili polu-javne administracije na svim nivoima i nacionalne, regionalne i lokalne vlasti ili servisi
•    obrazovne institucije poput univerziteta, istraživačkih centara i sl.
•    komore socijalnih preduzeća i/ili privredne komore i slična tela, poput asocijacija socijalnih preduzeća i mreža za podršku.

Finansiranje: do 60.000 evra (EU finansira do 95% troškova)

Trajanje projekta: do 14 meseci

Rok za prijavu: 7. septembar 2012. godine

Konkursna dokumentacija.

Izvor

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

•    Naslov programa: Evropa za građane
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.

Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.2 – Mreže gradova pobratima.

Lokalne vlasti se redovno suočavaju sa novim problemima i učestvuju u implementaciji različitih politika, koje su često povezane sa razvijanjem politike na evropskom nivou. Umrežavanje opština po pitanju zajedničkih interesovanja pokazalo se kao važno sredstvo  za omogućavanje informativnih rasprava i razmenu dobre prakse.

Pobratimljenje je čvrsta veza koja spaja opštine; dakle, potencijal mreža koje su stvorene serijama veza gradova pobratima treba da se koriste za razvijanje tematske dugotrajne saradnje. Evropska komisija podržava razvijanje takvih mreža, koje su važne za omogućavanje strukturne, intenzivne i višestruke saradnje i koje, na taj način, doprinose maksimiziranju uticaja programa.

Očekuje se da Projekti mreža pobratimljenih gradova:
•    Integrišu spektar aktivnosti oko zajedničkih interesa subjekta(ata)  koji će se adresirati u kontekstu  prioriteta programa i biti od značaja za evropske integracije;
•    Proizvedu sredstva komunikacije u kontekstu ovih događaja, a u cilju promovisanja strukturnog i održivog tematskog umrežavanja i diseminacije rezultata akcija;
•    Definišu ciljne grupe za koje su odabrane teme posebno važne i aktivno uključuju članove zajednice u datu oblast (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i udruženja građana kojih se ova tema direktno tiče, itd.);
•    Posluže kao osnova za buduće inicijative i akcije između gradova koji učestvuju po pitanju zadatih tema ili budućih tema od zajedničkog interesa.

•    Aplikanti: Mogući aplikanti su
o    Gradovi/opštine ili njihove zajednice ili mreže pobratimi;
o    Ostali nivoi lokalnih/regionalnih vlasti;
o    Federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 4 zemlje učesnice od kojih je namanje jedna članica EU.
•    Finansiranje: Najniži iznos granta je 10000 EUR, a najviši 150000 EUR.
•    Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi. Program podržava saradnju obrazovnih institucija, mobilnost učesnika obrazovnog procesa, te priprema učestvovanja u evropskom tržištu rada.

Poziv je otvoren u okviru 4 potprograma:
•    Comenius koji se odnosi na predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje
•    Leonardo da Vinci koji se tiče svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja
•    Erazmus koji se odnosi na aktivnosti u okviru visokog obrazovanja i
•    Gruntvig koji se odnosi na obrazovanje odraslih.
Učesnicima iz Republike Srbije su dostupni tzv centralizovani delovi potprograma koji se odnose na multilateralne projekte, mreže i pridružene mreže.
•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta.
•    Finansiranje: U zavisnosti od potprograma. Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 2. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Transverzalni potprogram je deo Programa za celoživotno učenje koji povezuje različite nivoe obrazovanja i čine ga projekti za podršku obrazovanju Roma, projekti za unapređenje nastave stranih jezika, za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju, za postizanje sinergije već finansiranih projekata i širenje dobrih praksi i mreže za razmenu dobrih praksi u oblasti celoživotnog učenja.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta
•    Finansiranje: Od 150000 do 200000 EUR godišnje
•    Trajanje projekta: Od dve do tri godine
•    Rok za prijavu: 1. mart 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Jean Monnet koji se odnosi na Evropske integracije i koji obuhvata 3 ključne aktivnosti: tzv Jean Monnet aktivnosti (Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Ad personam Jean Monnet katedre, centri izuzetnosti, informativne i istraživačke aktivnosti, informativne i istraživačke aktivnosti u vezi sa izučavanjem EU u školama, udruženja profesora i istraživača stručnjaka za EU, multilateralne istraživačke grupe), podršku evropskim institucijama i podršku evropskim asocijacijama.

Jean Monnet projekti su namenjeni visokoškolskim institucijama unutar i izvan EU, ali i asocijacijama profesora i istraživača, kao i Evropskim asocijacijama koje su aktivne u domenu obrazovanja i obuka na evropskom nivou i šire. Svi Jean Monnet projekti dele se na projekte koji se odnose na izvođenje nastave i projekte koji se odnose na naučnu i istraživačku delatnost.

Institucije iz Srbije mogu da konkurišu za svih 7 vrsta projekata prvog dela potprograma.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih institucija kao i različite institucije i organizacije koje su od značaja za obrazovanje i obuke.
•    Finansiranje: Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

EVROPSKA UNIJA

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Evropska komisija je otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja.

Pregled potprograma koji se odnose na sve nivoe obrazovanja
•    Komenijus (Comenius) – program za opšte obrazovanje, aktivnosti u školama do (i uključujući) nivoa srednjih škola; kroz njega se mogu podržati školska partnerstva počev od jednostavne razmene materijala i informacija između škola, do saradnje u nekim temama u kurikulumu, kao i razmene nastavnika i učenika.
•    Erazmus (Erasmus) – program za sve obrazovne aktivnosti kao i obuke na nivou visokog obrazovanja; Erazmus postoji još od 1987. i jedna je od najpoznatijih EU inicijativa u domenu obrazovanja. Zahvaljujući ovom programu studenti mogu provesti do godinu dana studirajući u nekoj drugoj zemlji učesnici programa (trenutno ih je 32 – sve zemlje EU plus Norveška, Lihtenštajn, Island, Švajcarska i Turska) a da im se taj studijski boravak prizna kod kuće.
•    Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) – tiče se svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuka; podržava nacionalne strategije za srednje stručno obrazovanje finansirajući niz međunarodnih projekata kojima se stvaraju partnerstva, unapređuje kvalitet, podstiču inovacije i promoviše evropska dimenzija u stručnom obrazovanju.

Pored toga LLP inkorporira i tzv. Transverzalni program u kojem su četiri ključne aktivnosti koje se dotiču svih segmenata programa. To su teme koje se bave:
o    razvojem obrazovnih politika (ključna aktivnost 1),
o    specifičnih kurseva za učenje stranih jezika (ključna aktivnost 2),
o    aktivnosti vezane za informacione tehnologije u obrazovanju kad se ove nalaze van specifičnih programa (ključna aktivnost 3)
o    i dalekosežnije aktivnosti za diseminaciju rezultata i primera dobre prakse projekata (ključna aktivnost 4).
•    Žan Mone (Jean Monnet) je takođe deo LLP programa. Žan Mone projekti nude mogućnost finansijske podrške osnivanju Žan Mone katedri (Jean Mone chairs), kurseva i modula u oblasti EU prava, ekonomije, političkih studija o osnivanja EU i istorije EU integracija.
Republika Srbije je (slično kao i Makedonija i Albanija) potvdila svoju nameru da učestvuje u Programu celoživotnog učenja i u toku je procedura po čijem okončanju će joj biti omogućeno da učestvuja kao punopravna učesnica Programa u centralizovanim delovima Programa.

•    Aplikanti: Fizička i pravna lica aktivna u oblasti obrazovanja i treninga.
•    Finansiranje: Najviše 25.000 EUR po jednom projektu.
•    Trajanje projekta: U zavisnosti od tipa projekta (pogledati dokumentaciju)
•    Rok za prijavu: Rokovi za podnošenje predloga projekata u kojima institucije iz Srbije mogu da učestvuju su sledeći:
•    za centralizovane delove potprograma Komenijus, Erazmus, Gruntvig i Leonardo da Vinči (multilateralni projekti, mreže i prateće mere) rok je 2. februar 2012. godine;
•    za centralizovane delove Transverzalnog potprograma rok je 1. mart 2012. godine.
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Izvor:www.redasp.rs

Poziv u okviru programa PROGRESS

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa PROGRESS

•    Naslov programa: PROGRESS
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Ovaj poziv pruža potencijalnim aplikantima mogućnost razvijanja društveno eksperimentalnih projekata, u skladu sa sledećim protokolima/koracima:
•    Kreiranje politike intervencije: detaljan opis logički organizovanog skupa akcija predviđenih u okviru politike reforme koje bi trebalo obezbediti. Treba obezbediti da inicijative, mogućnosti i ograničenja sa kojima se populacija suočava budu identifikovane i opisane.
•    Dizajn eksperimentalne metode: prednost će biti data metodi slučajnog odabira kojom se nasumice biraju korisnici politike/intervencija. Očekivani rezultati intervencija treba da budu jasni i merljivi i da služe za određivanje stepena uspešnosti politike intervencija.
•    Lekcije za kreiranje politike: Detaljne analize i interpretacija rezultata treba da se razviju u cilju donošenja zajedničkih zaključaka o potencijalima testiranih politika uzimajući u obzir elemente, kao što su kontekst u kome politika treba da se implementira, izvodljivost, prihvatljivost i vremenski okvir predloženih rešenja.
Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata fokusira se na intervencije javnih politika i iz tog razloga je upućen kreatorima politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Međutim, društveno eksperimentianje nije moguće realizovati bez učešća drugih stakeholdera, poput javnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnih preduzeća, naučnika i praktičara u oblastima kreiranja, primene i ocenjivivanja projekata.
•    Aplikanti: Potrebno je obezbediti partnerstvo sačinjeno od članica najamnje dve grupe: javnih instirucija, državnih/polu-državnih agencija na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou i najmanje jedne organizacije ciivilnog društva. Preporučuje se, u cilju osnažavanja partnerstva, i uključivanje akademskih struktura i privatnog biznisa.
•    Finansiranje: Ukupan budžet poziva iznosi 3500000 EUR. Maksimalno učešće programa po jednom projektu iznosi 80%.
•    Trajanje projekta: Najmanje 18, a najviše 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. decembar 2011. godine.
•    Internet adresa / email: http: http://ec.europa.eu

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: www.redasp.rs