Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za nevladine organizacije

nevladine organizacijeOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za nevladine organizacije

Rok za podnošenje prijava: 31.01.2016. godine

Detaljnije

Konkurs za programe u kulturi

CultureOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi

Rok za podnošenje prijave je: 31. januar 2016. godine

Detaljnije

Dodela malih grantova udruženjima građana

BOSBOŠ

Dodela malih grantova udruženjima građana

U okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti “ otvoren je konkurs za dodelu malih grantova udruženjima građana.

Konkurs je otvoren do 17. januara 2016. godine, u 23:59 časova.

Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, od januara 2015. godine.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“ (Civil Society Facility).

Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Detaljnije

Srećne praznike!

ICR-chrstms fekvo 2015-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

solar2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat  4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, 430 Gorivo i energija, na poziciji  674 , konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihodi iz budžeta i Projekat  4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, 430 Gorivo i energija, na poziciji  674 , konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 13 00 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godine.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa  teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se  za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja, sa ciljem:

•    nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama  1. i 2. ovog člana, ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovnih materijala i opreme;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima a korisnici podsticajnih sredstava su fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
•    ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
•    smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
•    povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 9.851.956,25 dinara (slovima: devetmilionaosamstotinapedesetjednahiljadadevestopedesetšestdinaraidvadesetpetpara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 800.000,00 dinara;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 18. decembar 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za nove projekte u 2016. godini

Novak DjokovicNOVAK ĐOKOVIĆ FONDACIJA

Konkurs za nove projekte u 2016. godini

Novak Đoković fondacija u periodu od 23. novembra do 23. decembra ove godine otvara konkurs za nove projekte.

Cilj Fondacije je da najmlađima u Srbiji omogući što bolje uslove odrastanja i obrazovanja, kako bi oni imali što srećnije detinjstvo.

Svi zainteresovani će moći da preuzmu formular za prijavu u vidu PDF fajla na ovom linku 

•    Cilj Fondacije je pomoć ranom obrazovanju, pa samim tim projekti koje prihvatamo moraju imati veze sa predškolskim i školskim obrazovanjem.
•    Mogućnost apliciranja imaju samo projekti na teritoriji Srbije. Nadamo se da ćemo sledeće godine proširiti polje našeg delovanja, kada ćemo moći da razmatramo i projekte van granica naše zemlje.
•    Predlozi projekata mogu se odnositi na programske obuke, adaptacije ili rekonstrukcije ustanova (predškolskih ili školskih), kao i na izgradnju terena ili igrališta.
•    Prosečan budžet po projektu koji realizuje Novak Đoković fondacija je 20.000 evra. Naravno, biće razmatrani i projekti sa budžetima viših ili nižih vrednosti.
•    Prilikom dostavljanja predloga projekta važno je dostaviti i kompletnu finansijsku procenu projekta.
•    Na konkurs se mogu prijaviti: predškolske institucije, osnovne škole, dobrotvorne organizacije, udruženja građana, opštine, lokalne samouprave.

Prijave dostigle nakon isteka konkursa, nažalost, neće biti razmatrane.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Social integrationMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru Budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu ne većem od 225.000.000,00 dinara.

Prioriteti
U okviru ovog konkursa obezbeđuje se finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koje za cilj imaju:
1.    razvoj i realizaciju stimulativnih i inkluzivnih programa i servisa koji doprinose socijalnoj integraciji i inkluziji osoba sa invaliditetom;
2.    podizanje nivoa znanja i svesti zajednice o mogućnostima, pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, kao i podizanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih porodica;
3.    poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju jednakosti i participacije osoba sa invaliditetom.

Kriterijumi
1.    Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
•    da su registrovani kao savezi udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
•    da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji projekata iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta;
•    da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili;
•    da imaju kapacitete u pogledu ljudskih i materijalnih resursa, odnosno iskustva za sprovođenje aktivnosti koje se predlažu i/ili su te aktivnosti inovativne, odnosno od šireg društvenog interesa u pogledu teritorije, broja i vrste korisnika, zadovoljenja potreba osoba sa invaliditetom ili izjednačavanja njihovih mogućnosti.

2.    Predlozi projekata koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće kriterijume:
•    trajanje projekta može biti maksimalno 12 meseci, odnosno od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine;
•    sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji Republike Srbije;
•    podnosilac može da podnese samo jedan predlog projekta;
•    predloženi budžet projekta pored projektnih aktivnosti saveza i lokalnih udruženja može da obuhvata i operativne troškove samog saveza.

3.    Vrednovanje i rangiranje predloga projekata vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
•    Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13),
•    Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 109/12) i
•    Direktivom broj 401-00-1108/2015-15 od 2. juna 2015. godine.

Predlozi projekata se dostavljaju zaključno sa 18. decembrom 2015. godine.

Dodatne informacijeo  konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3620-928 ili 011/3614-960.

Detaljnije

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja

FishingStonewallLake-def-003POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

Konkursna dokumentacija se podnpsi u roku od 14 dana od dana objavljivanja Konkursa za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Sve pptrebne infprmacije u vezi sa kpnkurspm mpgu se dpbiti putem mejla: tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs ili na telefon: 021/487 4658

Detaljnije

Rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

ribnjakPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

1. Ciljevi konkursa:
Unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.

2. Ukupna visina propisanih sredstava i namena korišćenja sredstava:
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine, u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 20.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV‐a. Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).
Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje do 50.300.000,00 dinara.

2.1 Visina sredstava koji se dodeljuje po korisniku:
Sredstva za podršku investicija po konkursu koji se raspisuje za realizaciju aktivnosti, utvrđuju se u iznosu do 80% cene zemljanih radova, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru, osim za izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale, za koje iznos za podršku može biti veći do 800.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru, uključujući izlovne kanale, izlovne jame i dovodno‐odvodne kanale.

3. Korisnici sredstava:
Pravo da konkurišu imaju:
‐ privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.
Privredna društva koja konkurišu moraju imati sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i objekat koji se rekonstruiše ili podiže mora biti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. Uslovi za učešće na konkursu i potrebna dokumentacija:
4.1.Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. dokaz o izmirenim vodnim naknadama ili dokaz da je odobren reprogram ;
5. fotokopija važeće vodne dozvole ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje vodne dozvole;
6. fotokopija rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu s veterinarsko‐sanitarnim uslovima – registracija objekta ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje rešenja;
7. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod ribnjačkim površinama koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
8. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
9. investiciono‐tehničku dokumentaciju s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
10. predračun izvođača radova;
11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenata, zatraži i druga dokumenta.

4.2.Potrebna dokumentacija za podizanje novih ribnjaka
1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre;
4. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod neobradivim poljoprivrednim zemljištem koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana odnosno dokaz da je predat zahtev za upis u list nepokretnosti), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa ili dokaz da je podnet zahtev za izdavanje saglasnosti) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6. dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7. investiciono‐tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
8. rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku);
9. predračun izvođača radova;
10. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2014. godinu.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenta, zatraži i druga dokumenta.
Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 30.11.2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487‐4407.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

geotermalni-izvoriPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Sredstva za sufinansiranje realizacije projakata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat 4006 Projakat korišćenja hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, na poziciji 1101, konto 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku materijala kao i za izvođenje neophodnih radova za ugradnju istih i to za izradu istražno-eksploatacionih hidrotermalnih bušotina.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovne opreme i materijala;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, koristiće se za sufinansiranje realizacije projekta korišćenja hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina u objektima koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine), na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem izrade hidrotermalnih istražno-eksploatacionih bušotina.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadinara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je do 10.000.000,00 dinara;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 03.12.2015. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije