Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini

NZaposljavanje-ljudi-sa-invaliditetoma osnovu člana 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 32/13) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini, br. 401-00-01399/2015-24 od 16. jula 2015. godine

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
u 2015. godini

1. Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za sledeće namene:

I podrška razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina za period od 1. januara do 30 juna 2015. godine, u skladu sa planom poslovanja za 2015. godinu;

II finansiranje troškova procene vrednosti imovine, vanrednih izveštaja revizora i Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);

III finansiranje troškova sanacija i izmeštanja opasnih materija.

Sredstva predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 210.000.000,00 dinara i to:
– za namenu I u iznosu od 194.000.000,00 dinara,
– za namenu II u iznosu od 14.000.000,00 dinara,
– za namenu III u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi:

za namenu:I
– 7.000.000,00 dinara za preduzeća sa preko 100 zaposlenih;
– 6.000.000,00 dinara za preduzeća od 50-100 zaposlenih;
– 5.000.000,00 dinara za preduzeća od 30-49 zaposlenih;
– 3.500.000.00 dinara za preduzeća od 11-29 zaposlenih;
– 1.500.000,00 dinara za preduzeća do 10 zaposlenih i novoosnovana preduzeća u 2014. godini i 2015. godini.

za namenu II:

– do 100% opravdanih troškova, a ne više od 850.000,00 dinara.

za namenu III:

– do 100% opravdanih troškova, a ne više od 1.000.000,00 dinara.

Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu za namenu II i namenu III je 31. oktobar 2015. godine.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Za namenu I uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1. Izjava o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine;
2. Fakture i dokazi o izvršenom plaćanju za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine;
3. izveštaj o realizaciji poslovanja u 2014. godini (bilans stanja i bilans uspeha);
4. Plan poslovanja preduzeća za 2015. godinu.

Za namenu II uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1. Izjava o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine;
2. Odluka nadležnog organa o izradi UPPR i profakture za troškove procene vrednosti imovine, vanrednih izveštaja revizora i UPPR.

Za namenu III uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1. Izjava o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine;
2. Profakture za troškove sanacija i izmeštanja opasnih materija.
3. Rešenja nadležnih organa o potrebi sanacije i izmeštanju opasnih materija i dr.

Pravo na podnošenje prijave po I nameni i nameni III imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad.
Pravo na podnošenje prijave po II nameni imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prema spisku iz Zaključka Vlade 05 Broj: 023-6781/2015 od 25. juna 2015. godine, kojim se preporučuje izrada Unapred priremljenog plana reorganizacije.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3. Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava za namenu I po ovom javnom pozivu su:
– ukupan broj zaposlenih i ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
–  % osoba sa invaliditetom neposredno zaposlenih u proizvodno-uslužnoj jedinici;
– finansijski rezultat poslovanja u 2014. godini;
–  očekivani efekti (doprinos povećanju obima proizvodnje, doprinos povećanju prihoda i doprinos održanju zaposlenja i povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom).

Kriterijum za dodelu sredstava za namenu III po ovom javnom pozivu je:

– Hitnost u postupanju u skladu sa naloženim rešenjima nadležnih organa.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje, počev od dana objavljivanja javnog poziva.
Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.
Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.
U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica, kao i prijave preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za namenu I koja nisu opravdala namenski utrošak sredstava po Javnom pozivu za 2014. godinu.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji sačinjava komisija.
Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4. Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini” (sa naznakom odgovarajuće namene) dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zapošljavanje
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

selo 1Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova („Sl. list AP Vojvodine“ br. 14/04 i br. 3/06), člana 6. Statuta Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2015. godinu, Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanja rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010. do 2015. godine („Sl. glasnik RS” br. 015/2009 i br. 67/2010), člana 2. Zakona o ravnopravnosti polova (”Sl. glasnik RS”, br.104/2009) i Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom br. 178/2015 od 10.07.2015. godine, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM

I. PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1. smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta, prigradskih i vikend naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 68.000.000,00 dinara.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.
II. CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:

– podsticanje razvoja ruralnih sredina

– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta

– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnost

– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

III. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i

– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

IV. USLOVI KONKURSA

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. rođen/a posle 1. januara 1975. ( starosni uslov treba da ispuni najmanje jedan od Učesnika konkursa)

2. najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine (jedan od Učesnika konkursa)

3. nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji AP Vojvodine i istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina

4. zaposlen/na jedan/na Učesnik/ca konkursa u trenutku objavljivanja Konkursa

5. nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti

6. tražena tržišna cena predmetne nepokretnosti može maksimalno da iznosi 1.500.000,00 dinara.

V. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu je potrebno da Učesnici konkursa dostave sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. popunjenu prijavu na Konkurs

2. fotokopiju lične karteUčesnika konkursa i punoletne dece (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana)

3. fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju

4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije

5. potvrda o prebivalištu

6. dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana, odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice)

7. Dokaz o zaposlenju Učesnika Konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje i PIO fond– M obrazac, fotokopija Ugovora o radu i drugo)

8. dokaz o stažu osiguranja (fotokopija radne knjižice i drugo)
9. overenu objedinjenu izjavu Učesnika konkursa i njihove punoletne dece da:

– ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost

– da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina

– da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od deset (10) godina od dana potpisivanja Ugovora

– da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine.

10. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa i članova njihovog porodičnog domaćinstva

11. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika Konkursa i članova porodičnog domaćinstva;

12. Izvod izdat iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici Konkursa predlažu za kupovinu;

13. Izjavu potencijalnog prodavca nepokretnosti da je upoznat sa uslovima i ciljevima Konkursa i da je saglasan sa istim.

VI. OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu za dodelu bespovratnih sredstava.

4. Predlog za dodelu bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i uz saglasnost Upravnog odbora.

6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava podnosioci prijave se pozivaju da potpišu ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosioci prijave ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.
Prijave na Konkurs će se primati do 10. septembra 2015. godine.

Detaljnije

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnost

travel moneyMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. godini

Predmet
Predmet Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
–     individualni –  do   50.000,00 dinara
–     grupni –  do 200.000,00 dinara

Napomene:
•    smeštaj i dnevnice nisu podržane ovom merom;
•    podržavaju se pozivi iz izvora bilateralne i multilateralne saradnje – festivali, seminari, radionice, smotre, skupovi, konferencije, studijski i rezidencijalni boravci i sl. u svim oblasti kulture i umetnosti;
•    ne podrazumevaju se dobitnici stipendija na visoko-školskim ustanovama;
•    ne podrazumevaju se pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava;
Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada, kao i svi koji na bilo koji način predstavljaju zemlju u oblasti kulture i umetnosti.Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu 1.500.000 miliona dinara.

Cilj
Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. –  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz  mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije, pozvanih na festivale, smotre, seminare, radionice, konferencije, studijske i rezidencijalne boravke i sl., u svim oblastima kulture i umetnosti.
Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi,  podstiče vibrantnost celokupnog sistema kulture kao i stvaraju preduslovi za jačanje kapaciteta aktera u kulturi i umetnosti na teritoriji Republike Srbije.

Kriterijumi
Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:
http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1.    Kopija poziva inostranog partnera/festivala, organizacije, ustanove kulture i sl.
2.    Biografija korisnika sredstava (umetnika/profesionalca)
3.    Zahtev, kratak opis učešća i specifikacija troškova prevoza
4.    Rezervacija prevoza
5.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
6.    Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
7.    Kopija rešenja o registraciji podnosioca
8.    Opciono – dokumentacija umetnika/profesionalca: fotografije, naučni radovi, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

•    Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
•    Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. –  traje od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

 Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u 2015. – Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:
Kontakti:
Bobana Nikolić,       tel:  011 3398 025, bobana.nikolic@kultura.gov.rs
Jagoda Stamenković, tel:  011 3398 175, jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

ribnjakPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Pravo da konkurišu imaju: privredna društva – registrovana za obavljanje dela tnosti slatkovodne akvakulture.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno sa 15.09.2015
godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole

rezanje_011POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno  sa 15.09.2015. godine

Detaljnije

Konkurs – Divac omladinski fondovi 2015

divac fondDIVAC OMLADINSKI FOND

Konkurs – Divac omladinski fondovi 2015

Pozivamo sve neformalne i formalne grupe mladih iz opština Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince i Vršac podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 10. avgusta 2015. godine

Svakim Divac omladinskim fondom upravlja deset članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Projekat realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinama Aranđelovac, Blace, Kanjiža, Lazarevac, Obrenovac, Prijepolje, Vladičin Han, Vlasotince i Vršac, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?
– Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji navedenih opština.

Šta Divac omladinski fond podržava?
– Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanje, obrazovanja, aktivizma i volonterizma
– Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
– Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;
– Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robe ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?
– Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
– Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
– Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
– Honorare za realizatore projekta;
– Stipendije;
– Nabavku računara, tableta, telefona, ozvučenja i foto aparata odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?
Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 25. septembra do 31. decembra 2015. godine.

 

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 10. avgust 2015.

Detaljnije

Javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata

Izgradnja sportskih objekataMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Godišnji programi–projekti moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih članom 114. stav 1. tač. 3) Zakona o sportu: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.

Sredstva za finansiranje programa–projekata biće planirana u budžetu Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2016. godinu, na poziciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti. Ova sredstva, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Služebeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. izn. i 125/14 – usklađeni din. izn.), namenjena su za finansiranje programa–projekata jedinica lokalnih samouprava iz četvrte grupe razvijenosti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA–PROJEKTA TREBA DA ISPUNI

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA–PROJEKATA

Predlog programa–projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1.  Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:
–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u 2016. godini;
–    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa–projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
–    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
–    da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata , u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
–    da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
–    da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
–    da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Podnosilac predloga programa–projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo ovlašćenog lica u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu–projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa–projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa–projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
–    predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom od strane licenciranog inženjera;
–    izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
–    lokacijski uslovi, građevinska dozvola ili rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji sportskog objekta;
–    glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
–    okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
–    druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim objektom ukoliko se radi o kapitalnom održavanju, upotrebna dozvola i sl.).

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2015. GODINE

Detaljnije

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata

sportski_objektiMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije  „Završi započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana  u budžetu Ministarstva za 2016. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA-PROJEKTA TREBA DA ISPUNI:

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:

–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za celu Republiku Srbiju ili šireg regionalnog značaja;
–    da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u 2016. godini;
–    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • da su radovi na izgradnji sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova na izgradnji urađen i overen od strane stručnog lica;
 • da je sportski objekat u javnoj svojini Republike Srbije;
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove  pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1.    Propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica u kojem su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog programa-projekta za završetak izgradnje sportskog objekta, programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa-projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja a izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • predmer i predračun radova za završetak objekta ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom licenciranog inženjera;
 • izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
 • odgovarajuće odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova na predmetnom objektu;
 • glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
 • okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
 • druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim temeljom objekta i sl.);
 • izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima – presek stanja;
 • zapisnik o primopredaji izvedenih radova;
 • pozitivan izveštaj Komisije za tehnički pregled o izvedenim radovima odnosno Komisije za proveru bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova;
 • izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs .

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2015. GODINE

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Javni rad invalidNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.07.2015. godine

Detaljnije

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

investment projectFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje javni poziv domaćim kompanijama iz Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte usmerene ka traženju stranih strateških partnera i investitora.

Zadatak VIP Fonda je privlačenje stranih direktnih investicija u Vojvodinu, podrška u realizaciji investicionih projekata stranih kompanija, kao i podrška u realizaciji zajedničkih ulaganja u kojima učestvuju strane i domaće kompanije. S tim u vezi, pozivamo domaće firme iz Vojvodine, koje imaju spremne investicione projekte i za čiju realizaciju su im potrebni strani partneri, da popune prijavu uz ovaj javni poziv i da nam dostave biznis plan za investicioni projekat/projekte.

Cilj programa je proširivanje investicione ponude Vojvodine i pronalaženje adekvatnih stranih partnera i investitora za domaće kompanije, putem promocije investicionih projekata na relevantnim događajima u zemlji i inostranstvu od strane VIP Fonda.

Investicioni projekat u vezi sa ovim programom podrazumeva:
•    Ulaganje u izgradnju novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
•    Uvođenje nove tehnologije u proizvodni proces
•    Uvođenje novih proizvoda
•    Izlazak na nova tržišta

Investicioni projekat treba da bude prezentovan i dostavljen VIP Fondu u vidu poslovnog (biznis) plana, koji treba da sadrži sledeće elemente:
•    Osnovne podatke o preduzeću (uključujući i analizu i ocenu razvojnih mogućnosti i opis projekta koji je predmet poslovnog plana)
•    Operativni plan (tehničko-tehnološka analiza, opis odabranog tehničko-tehnološkog rešenja, podaci vezani za proizvodni i kadrovski kapacitet, lokaciju, organizacionu strukturu, uticaj na životnu sredinu)
•    Marketing plan (plan prodaje, promocije i distrubucije, politika cena, plan nabavke)
•    Finansijski plan (dinamika ulaganja, izvori finansiranja, projektovani bilansi stanja i uspeha i novčani tok, finansijski pokazatelji)

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1.    Da posluju u sektoru prerađivačkih delatnosti ili u industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti  „Sl.Glasnik RS“, br.54/2010 –sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J)
2.    Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
3.    Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza prema Republici Srbiji u trenutku objave konkursa
4.    Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u teškoćama (u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći), u stečaju ili postupku likvidacije.

Ispunjenost uslova 1, 2.  utvrdiće se na osnovu podataka iz registraAPR-a.

Ispunjenost uslova 3. i 4. kompanija dokazuje dostavljanjem izjave koja je sastavni deo dokumentacije.

Odabrane kompanije će biti u obavezi da stave na raspolaganje VIP Fondu sve neophodne informacije u vezi sa investicionim projektom koje su potrebne radi predstavljanja projekta potencijalnim stranim partnerima i investitorima.

Za tačnost dostavljenih podataka će biti odgovorna sama kompanija.

Aktivnosti VIP Fonda: izrada investicionog tizera na osnovu dostavljenog biznis plana u formatu i dizajnu napravljenom od strane VIP Fonda, promocija investicionih projekata odabranih kompanija na događajima u inostranstvu (sajmovi, konferencije, prezentacije), u odnosu na usklađenost tematike i svrhe događaja sa investicionim projektom; pretraga baze podataka kompanija kojoj VIP Fond ima pristup, priprema liste potencijalnih stranih partnera iz baze, analiza kompanija sa liste i kontaktiranje istih sa ciljem prezentovanja investicionih projekata domaćih kompanija.

VIP Fond ne snosi odgovarnost za konačan ishod i rezultat investicionog projekta, kao i za sve poslovne procese koji nastanu prilikom, tokom ili nakon realizacije projekta.

VIP Fond će na osnovu sledećih kriterijuma, a u skladu sa Pravilnikom za ocenjivanje prijava, odabrati investicione projekte za koje će tražiti strane partnere/investitore:
1.    atraktivnost poslovne ideje (originalnost, inovativnost)
2.    procenjena tehnička, pravna i tržišna izvodljivost;
3.    kapacitet (organizacioni, kadrovski, finansijski) kompanije da realizuje investicioni projekat
4.    finansijska analiza projekta i procenjena isplativost projekta
5.    potencijal nalaženja strateškog partnera/investitora

Za učešće u programu neophodno je popuniti Prijavu i poslati biznis plan sa napred navedenim elementima. Takođe treba priložiti Izjavu o prihvatanju i ispunjavanju uslova. Prijava za Program i Izjava nalaze se na internet stranici VIP Fonda.

Molimo Vas da popunjenu prijavu pošaljete na adresu: Fond za podršku investicija u Vojvodini, Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, sa naznakom „JAVNI POZIV DOMAĆIM KOMPANIJAMA IZ AP VOJVODINE ZA DOSTAVLJANJE BIZNIS PLANOVA ZA INVESTICIONE PROJEKTE“.

Rok za podnošenje prijave je 20. avgust 2015. godine.

VIP Fond zadržava pravo da zatraži dostavljanje dodatne dokumentacije, koja nije navedena u konkursu, a u svrhu preciznijeg vrednovanja prijave. Naknadno pristigle i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija, molimo Vas da se obratite Aleksandri Matić na telefon 021/472-32-40 ili email: aleksandra.matic@vip.org.rs

Detaljnije