Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu priznanja „dr Đorđe Natošević”

djordje natosevicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Raspisan konkurs za dodelu priznanja „dr Đorđe Natošević”

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine − nacionalne zajednice 18. put raspisuje Konkurs za dodelu priznanja „dr Đorđe Natošević”.

Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra 2015. godine.

Pravo na prijavu imaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i pojedinci − vaspitači, nastavnici osnovnih i srednjih škola, školski pedagozi i psiholozi osnovnih i srednjih škola.

Detaljnije

Konkurs Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u dalјem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu sufinansiraće realizaciju projekata udruženja građana, koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, u cilјu uređenja sistema lokalne samouprave, kao i pravilnog i funkcionalnog rada lokalne samouprave.

Opšti cilј: Izgradanja efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Projektne aktivnosti organizacija civilnog društva se moraju realizovati na teritoriji AP Vojvodine i treba da doprinesu ispunjenju specifičnih cilјeva:

–    Pregled organizacionih oblika na nivou jedinica lokalnih samouprava koji u svojoj nadležnosti imaju lokalni ekonomski razvoj
–    Izrada metodologije za uporednu procenu kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava
–    Definisanje smernica za efikasnije upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem.
Sredstva opredelјena za ovaj konkurs iznose 1.975.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015) u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081001 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481000 Dotacije nevladinim organizacijama.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2)    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3)    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4)    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5)    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavlјaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6)    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodelјuje Sekretarijat.
7)    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“.
8)    Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9)    Rok za predaju predloga projekata je 15. septembar 2015. godine.
10)    Rok realizacije projektnih aktivnosti je 31. decembar 2015. godine.
11)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
12)    Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima konkursa.
13)    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
14)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
15)    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
16)    Korisnik sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-73, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2015. godinu

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2015. godinu po Godišnjem programu korišćenja sredstava, u ukupnom iznosu do 44.975.332,23 dinara.

Rok: 15.10.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Cilj konkursa jeste dobrovoljno grupisanje parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 5.000.000,00 dinara.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Predmet sufinansiranja jesu troškovi: izrade programa dobrovoljnog grupisanja, izvođača geodetsko-tehničkih radova, nadzornog organa, krčenja terena i uređenja zemljišta koji su nužni radi neometanog sprovođenja postupka i slično.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za dobrovoljno grupisanje, komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, konsultantskih usluga, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

Rok: 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање започињањa нових поступака комасације

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с
територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови: процене вредности земљишта, извођача геодетско‐техничких
радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу земљишта који су нужни ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и слично.
Предмет суфинансирања нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, консултантских услуга, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје, закупа просторија, репрезентације и слично.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине, уз услов да у претходном периоду нису закључили уговор о коришћењу средстава за започињање комасације, а да сама
реализација комасације још није започета.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. програм комасације (на увид);
5. копија сагласности на Програм комасације, коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
6. копија акта којим је скупштина јединице локалне самоуправе донела Програм комасације;
7. копија Одлуке Скупштине општине о спровођењу комасације;
8. подаци о катастарској општини за коју се планира започињање поступка комасације и то: величина
грађевинског реона, величина ванграђевинског реона, број парцела у грађевинском реону, број парцела у ванграђевинском реону, обавезно навести да ли је у предметној катастарској општини у претходном периоду већ реализована комасација (податке преузети од службе за катастар непокретности).
Уколико буде неопходно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за започињање нових поступака комасације. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене
обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – комасација”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за
започињање нових поступака комасације могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на територији АП Војводине.

2. ВИСИНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.

3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ oбрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. пројектни задатак (дати краћи опис природних потенцијала за наводњавање, потреба за наводњавањем, могуће начине решења проблема, величина површине за наводњавање за коју се припрема техничка документација, остале чињнице значајне за израду техничке документације) који припрема ЈВП „Воде Војводине”;
5. процена вредности израде техничке документације – припрема ЈВП „Воде Војводине”;
6. одлука надлежног органа локалне самоуправе о приступању изради Техничке документације.

Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Уговор о изради техничке документације закључују Секретаријат, локална самоуправа и ЈВП „Воде
Војводине”.
Избор приређивача техничке документације (у даљем тексту: Приређивач), закључење уговора с њим, праћење реализације израде техничке документације и плаћања према Приређивачу обављаће ЈВП „Воде Војводине”.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – израда техничке документације”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура, могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање опремања пољочуварске службе
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА:
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 20.000.000,00 динара.
Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50%. Преостали износ обезбеђује корисник
средстава.
Предмет суфинансирања јесу трошкови набавке опреме пољочуварске службе, а према Правилнику о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРУСУ:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) с територије АП Војводине који су донели одлуку којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА:
Конкурс је отворен закључно са 30.09.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. пријава на конкурс;
2. копија ПИБ обрасца;
3. копија картона депонованих потписа;
4. копија општинске одлуке којом се предвиђа оснивање пољочуварске службе;
5. извештај о раду пољочуварске службе у 2015. години (извештај треба да садржи: опис организације пољочуварске службе, с бројем и распоредом пољочувара на територији локалне самоуправе; опремљеност службе; податке о сарадњи службе с полицијом, комуналном полицијом и судом; податке о сарадњи с локалним удружењима и организацијама; најзначајније резултате у раду службе и уочене проблеме у њеном раду; остале информације значајне за рад службе). Извештај достављају локалне самоуправе на чијој територији већ функционише пољочуварска служба.
6. попис планиране опреме за рад пољочуварске службе – по врсти и количини опреме, с
предрачунима.
Уколико буде потребно, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Критеријуми за оцену пријава дефинисани су Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
7. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Одобрена средства у висини до 55% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе.
Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу „Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад” или лично – на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине (радним даном до 14 часова). Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – пољочуварска служба”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве.

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487‐4405.

10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ:
Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за опремање пољочуварске службе могу се преузети са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте обезбеђење санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства.

Овим конкурсом обухваћени су радови око изградње или реконструкције објеката водоснабдевања, као што су бушење и опремање бунара, објеката, те набављања опреме за побољшање квалитета воде − фабрика воде, црпних станица, као и набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустријe.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Износ средстава који се додељује по конкурсу јесте 150.000.000,00 динара.

Максимални износ који одобрава Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) по пријави јесте
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Минималан износ учешћа сопственим средствима подносиоца пријаве јесте 20% од вредности пројекта, без ПДВ-а.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних друштава која врше поверене послове из области комуналне − водопривредне делатности, а чији су оснивачи градови и општине (у даљем тексту: крајњи корисници средстава).

Максималан број пријава које по овом конкурсу могу поднети градови јесте три (3), док општине могу да поднесу две пријаве(2).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Измирена обавеза за водне накнаде за коришћење водног добра и за испуштену воду од стране крајњих корисника средстава, а закључно са 31.12.2014. године, или потписан
репрограм дуга. Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накнаде, доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу.

Образац изјаве може се преузети с веб-странице www.psp.vojvodina. gov.rs и прилагодити називу крајњег корисника средстава.

2. Регулисана обавеза по уговорима из претходних конкурса – извршени радови и оправдана средства и достављен извештај или закључен анекс уговора о продужењу рока извршења радова.

Секретаријат неће разматрати захтеве из општина и градова с којима је у судском спору и који немају регулисане обавезе по горенаведеним критеријумима.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.09.2015. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Пријава на конкурс − која се може преузети с веб-странице www.psp.vojvodina.gov.rs
− у којој ће јасно бити назначен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, с потписом градоначелника или председника општине;

2. Одлука Општинског/Градског већа о реализацији инвестиције, у којој је опредељен износ сопственог учешћа. Форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Извод из општинског/градског буџета којим се потврђује износ сопственог учешћа –
доставити најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

4. Важећа грађевинска дозвола;

5. Извод из пројекта за извођење радова, израђеног по важећем Закону о планирању и изградњи;

6. Извештај организације која је извршила техничку контролу пројекта;

7. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

8. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/или набавку и уградњу опреме;

9. За објекте који се граде у складу с чланом 145. Закона о планирању и изградњи за тачке 4. и 5, приложити документацију у складу с поменутим законом.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
1. Приспеле пријаве разматраће комисија коју именује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

2. Након прегледа приспелих пријава, комисија сачињава записник о свом раду у коме, између осталог, предлаже листу корисника средстава, а на основу критеријума и бодова прописаних Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

3. Критеријуми и систем бодовања и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисани су Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

4. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство на основу записника комисије.

5. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава биће регулисана уговором.

6. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Уговори с корисницима средстава биће закључени најкасније 15. дана од донете одлуке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Средства у вредности 30% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у складу с приливом средстава. Oстатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором.

2. Корисник средстава дужан је да реализује додељена средства у року од годину дана од датума потписивања уговора.

3. Корисник средстава дужан је да избере извођаче радова и да набави опрему у складу с прописима који регулишу јавне набавке, те да обезбеди од извршиоца радова покривеност датог аванса банкарском гаранцијом.

4. У случају да се средства потроше ненаменски или да се не реализују у предвиђеном року, корисник је дужан да их врати са законском затезном каматом.

5. Секретаријат задржава право да контролише утрошак средстава увидом у извршење радова и документацију, путем овлашћених представника Секретаријата и представника буџетске инспекције.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ
Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или лично на писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе. Писарница прима поднеске радним даном од 9,00 до 14,00 часова.

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секретаријату, путем телефона
021/4881-635. Особа за контакт: Вељко Комад.
12. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Текст конкурса и обрасци, као и пријаве за конкурс, одлуке и изјаве могу се преузети с
веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Дана: 02. септембра  2015. године

р а с п и с у ј е JAВНИ КОНКУРС за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE ЈАВНЕ РАСВЕТE

Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљиве јавне расвете планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину, Пројекат 4007 Штедљива јавна расвета , 430 Гориво и енергија, на позицији 681 , конто 463-трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 4632-капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ”Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексту: Конкурс).

 I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање  пројеката јединица локалне самоуправе  са територије Аутономне покрајине Војводине, за реконструкцију јавне расвете[1] и то за:

 1. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме;
 2. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и набавку и монтажу система за управљање јавном расветом, са припадајућом опремом.

Средства која се додељују не могу се користити за:

II Циљеви пројеката

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање пројеката штедљиве јавне расвете у јединицама локалне самоуправе на  територији  Аутономне покрајине Војводине, који имају за циљ:

 • подстицање јединица локалне самоуправе за предузимање мера и активности које доводе до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања енергетске ефикасности у области јавне расвете;
 • побољшање енергетске ефикасности кроз смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет пружених услуга или повећање обима и квалитета пружених услуга;
 • унапређење система јавне расвете;
 • смањење трошкова руковања, одржавања и контроле неопходне за пружање услуге јавне расвете;
 • смањења емисије штетних гасова у околину;
 • повећање безбедности учесника у саобраћају, као и самог становништва у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине;
 • афирмације примене мера енергетске ефикасности.

III Услови Конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 22.000.000,00 динара (словима: двадестедвамилионадинараи 0/100пара);
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је 000.000,00 динара;
 3. Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;
 4. Право учешћа на Конкурсу имају јединице локалне самоуправе (општине и градови) са територије Аутономне покрајине Војводине;
 5. Рок за подношење пријаве је септембар 2015. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс 

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком ”НЕ ОТВАРАТИ” и називом конкурса, на адресу:

Влада Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 Документација која се подноси на конкурс:

 1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата);
 2. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју;
 3. Овлашћење за заступање општине/града (фотокопија картона депонованих потписа);
 4. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле јавне приходе, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
 5. Број рачуна отвореног код Управе за трезор (уплатни рачун за капиталне трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине и позив на број);
 6. Оверена фотокопија извода из акта о плану или програму реконструкције јавне расвете;
 7. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује део пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део пројекта);
 8. Извод из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње савремених светиљки са штедљивим изворима светлости и/или управљања јавном расветом; у изводу мора бити дата укупна годишња потрошња електричне енергије са постојећим и новим решењем (у kWh), укупна годишња уштеда електричне енергије применом новог решења (у kWh и у %), укупна годишња емисија СО2 са постојећим и новим решењем (у тонама), укупно годишње смањење емисије СО2 применом новог решења (у тонама и у %), укупна вредност инвестиције у светиљке са штедљивим изворима светлости и/или опрему за управљање и монтажу истих; рок отплате инвестиције; врста, број и снага постојећих и нових извора светлости (појединачна снага светиљки и предспојног уређаја/пригушнице у W и укупна снага свих извора светлости у kW), реактивна снага појединачних светиљки и укупна реактивна снага свих светиљки за постојеће и ново решење (у VA) као и карактеристике система управљања (уколико постоји); уколико је циљ реализације пројекта подизање обима и квалитета јавне расвете тада и то навести кроз одговарајуће параметре (степен осветљености, повећање броја светиљки…)
 9. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 10. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 11. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 12. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):
 13. да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
 14. да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама и др.) утрошити додељена средства;
 15. да ће се Секретаријату достављати извештаји у складу са уговорним обавезама.
 16. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.

 Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код Управе за трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а  у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.go-green

[1] Под јавном расветом у смислу члана 2. става 1 овог Правилника подразумева се осветљавање следећих јавних површина: улица, тргова, мостова, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, уређених речних обала, школских дворишта, дечијих игралишта и других површина).

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energijeu zalivnim sistemima

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 02. септембра 2015. године

р а с п и с у ј е JAВНИ КОНКУРС за

Средства за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима, планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину, Пројекат  4009 Примена соларне енергије у заливним системима, 430 Гориво и енергија, на позицији  674 , конто 454-субвенције приватним предузећима, економска класификација 4542 – капиталне субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ”Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексту: Конкурс).

I Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити средства

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са  територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за потребе наводњавања, са циљем:

 • набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме;

У цену постројења наведених под тачкама  1. и 2. овог члана, улазе машински и неопходни пратећи електро радови.

Средства која се додељују не могу се користити за:

 1. куповину половних материјала и опреме;
 2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
 3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије у заливним системима а корисници подстицајних средстава су физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем:

 • уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енергенте;
 • смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
 • повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
 • смањења емисије штетних гасова у околину;
 • афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
 • ревитализације постојећих система за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

III Услови конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 12.000.000,00 динара (словима: дванаестмилионадинара);
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је000,00 динара;
 3. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
 4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;
 5. Рок за подношење пријаве је септембар 2015. године.

IV Документација која се подноси на конкурс и начин подношења пријаве

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) Секретаријата. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком ”НЕ ОТВАРАТИ” и називом конкурса, на адресу:

Влада Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Булевар Михајла Пупина број 16

21000 Нови Сад

 Документација која се подноси на конкурс[1]:

 1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, psemr.vojvodina.gov.rs);
 2. Званичан доказ о регистрацији (оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – не старији од 30 дана);
 3. Оригинал извода из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништва на непокретности односно земљишту;
 4. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима израђен од стране лиценциране фирме за овакву врсту пројеката;
 5. Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе урађене од стране лиценциране фирме ради оправданости улагања у пројекат;
 6. Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води);
 7. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе по основу изворних локалних јавних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;
 8. Потврду о измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање;
 1. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 2. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 3. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у последње 3 године (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
 4. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):

а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена преостала финансијска
средства за реализацију пројекта;

б) да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом утрошити
додељена средства;

ц) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у складу са уговорним обавезама.

 1. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 • неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу)
 • недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене)
 • непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одговарајућег броја рачуна отвореног код пословне банке, које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, а  у случају истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминентни стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.

[1] Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова