Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2021 .godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa ,povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA:
Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara,

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:
Sektor Mleko:
• Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
• Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
• Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona

Sektor Meso:
• Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova

• Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi

• Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa

• Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

• Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona

• Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu ;

2. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, , s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2020. godinom;

4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31. 12. 2020. godinom;

5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2020. godinom, ukoliko je korisnik istog;

6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);

9. Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;

10. Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

11. Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

12. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju

13. Investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u objektu koji koristi na osnovu prava svojine ili na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, u periodu od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju podnosi zahtev ostvarivanje prava na podsticaje;.

Specifični uslovi za učešće na konkursu
Na kraju investicije a pre isplate sredstaa korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:

• za preradu mleka:

1) poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara s tim da poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17) ili

2) ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo i ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka do 3.000 litara.

• za preradu mesa:

1) poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimum 2000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa ali poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17) ili

2) ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za preradu u sektoru mesa za klanice ako ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvopravo ako ima utvrđen maksimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do 23.04.2021. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. čitko popunjen obrazac prijave;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda ne stariji od 30 dana);

4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojovodine“) zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave;

5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);

6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju).

7. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;

10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je izvršeno gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

12. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2021. godine;

14. fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;

15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;

16. ukoliko je podnosilac sertifikovan –dostaviti fotokopiju sertifikata za organsku proiuzvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu:

17. overena fotokopija ugovora o zakupu, ukoliko nije vlasnik objekta u periodu od najmanje 5 godina , odnosno od 01.01.2021.

18. na početku ili na kraju investicije a pre isplate potvrdu o ODOBRENJU OBJEKTA u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla;

19. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

20. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

21. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

22. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruge posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnoj reviziji, ne starijoj od 2 godine.

Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4, 5 pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnsti u cilju podizanja konkuretnosti u smislu dodavanja vrednosti kroiz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodine u 2021.

8. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

• zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava

• original račun za nabavku predmetne investicije. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak ;

• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

• fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

• jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2021. godine;

• original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i broju životinja, ne stariji od 30 dana)

Sekretarijat putem nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da izvrši činjenično stanje pre investicije (nultu kontrolu) kao i da se na kraju investicije utvrdi činjenično stanje realizacije investicije (završnu kontrolu) na terenu dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijatu.

Sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti.

Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
s naznakom:
„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2021.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

10.1. PODACI O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: http://www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije