Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža

churchesOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2016. godini

Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2016. godini za sufinansiranje projekata crkavai verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

Sredstva iz tačke I dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

Kriterijumi za određivanja visine sredstava za sufinansiranje pojedinačnog projekta su:
1. da li je verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro
2. broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji opštine
3. postojanje i visina sredstava za samofinansiranje projekta
4. visina sredstava ostvarenih iz opštinskog budžeta u prethodnoj kalendarskoj godini
5. vrsta radova – obnova, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg objekta,
6. mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o predmetu projekta,
7. karakter hitnosti koji se ostvaruje neposrednim uvidom – izlaskom na teren
Komisije i stručnih lica organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Kanjiža nadležne za poslove građevinarstva.
Ako se projekat podnosi za sufinansiranje manifestacije, procenjuje se karakter i značaj manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 15. mart 2016. godine.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 875 166 lokal 230, ili lično u kancelariji broj 26 (Natalija Srdić).

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća

suseno vocePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji АП Вojvodine u 2016.godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs), jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, grožđa i povrća.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

SalasPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju fizička lica i zemljoradničke zadruge.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi

cow funnyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže

kanalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava: 05.04.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasatorPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji ap vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 60.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV‐a.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

Fizičko lice–nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine,

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487‐44‐24 od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

protivgradna mreza2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom/bez naslona (Tabele a i b Pravilnika).

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 270.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
A. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 8.000.000,00 dinara odnosno do 800.000,00 dinara po hektaru.

B. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona‒stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 4.900.000,00 dinara odnosno do 490.000,00 dinara po hektaru.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
• Fizička lica – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine;
• Pravna lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456‐267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

irrigationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 300.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.
Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 25.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
‐ Fizička lica;
‐ Pravna lica.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave i mesto realizacije investicije moraju biti s teritorije AP Vojvodine;
3. Da je registrovan u Agenciji za privredne registre (za sva pravna lica);
4. Da ima najmanje pet zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u pomenuti registar u skladu s Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini i nalaze se u aktivnom statusu (za zemljoradničke zadruge);
5. Da nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije, odnosno, da nije bilo više od 30 dana u blokadi u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave na konkurs (za sva pravna lica);
6. Da je podnosilac prijave regulisao obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31.12.2015.godine;
7. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge javne dažbine za 2015. godinu (za sva pravna lica);
8. Da fizička lica koja grade eksploatacione bunare dubine preko pedeset metara, kao i sva pravna lic,a imaju Rešenje o odobravanju izvođenja detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru;
9. Da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta;
10. Da podnosilac prijave nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (udaljem tekstu: Sekretarijat) po osnovu ranije potpisanih ugovora;
11. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica;
12. Plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
13. Pretežna delatnost dobavljača opreme u APR‐u mora biti proizvodnja i trgovina opreme koja je predmet prijave.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487‐4379; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

Evropska komisija, kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte/inicijative/programe na polju razvoja preduzetništva.

Rok za prijavu je 15. jun 2016. godine.

Više informacija možete videti na http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Ministarstvo privrede

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

Konkurs je objavljen u sredu 24.02.2016. u dnevnom listu „Danas“ i traje do 10.03.2016.

Projekti koji će se finansirati:
•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;

Sportske organizacije i savezi koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

Detaljnije