Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

cistije i zelenije skole u VojvodiniPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv ‒ program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini”

Sedmu godinu zaredom, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u saradnji s Pokretom gorana Vojvodine, raspisuje javni poziv na učešće u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za 2015/16. školsku godinu.

Rok za prijavu je 15. novembar 2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Social-Care-1MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:
1.    Uspostavljanje usluga socijalne zaštite
2.    Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta
3.    Poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

Sredstva za ovaj poziv u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 obezbeđena su sa razdela 28 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0004 – Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, aproprijacija 463 – Transfer ostarim nivoima vlasti.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.    Lokalne samouprave treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Uredbom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 104/14).

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    Obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs)

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 17.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: 011 363 14 95; 011 361 62 55.

Detaljnije

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

digitalni-casMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2015/16 godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2015/2016. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:
– prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i
– prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to:
– matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje
(od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);
– društvene nauke, umetnost i sport
(srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
– prirodne nauke
(svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijave za učešće na konkursu podnose se od 09.11.2015. godine do 20.11.2015. godine popunjavanjem elektronske prijave na veb strani: cas2.digitalneskole.gov.rs

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Detaljinije

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

nacionalna sluzba za zaposljavanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca / opisom posla, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci, i to:
– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Nacionalna služba poslodavcima refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program, na mesečnom nivou, do 28.400,00 dinara, za pun fond radnih časova.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

planMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade urbanističkih planova u 2015. godini.

Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje predloga projekata je 13.11.2015. godine.

Detaljnije

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

tree with iconsOPŠTINA KANJIŽA

III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 7. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2015. godinu predsednik opštine Kanjiža raspisuje III Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2015. godinu.

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža po III javnom konkursu za 2015. godinu iznosi 1.050.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-304/2015-I/A od dana 30. oktobra 2015. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu u 2015. godini utvrđene su oblasti pod rednim br. 2. i 3.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koja svoje ciljeve ne ostvaruju prvenstveno u oblasti kulture, poljoprivrede i informisanja i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Nevladina organizacija (udruženje) može učestvovati na konkursu sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2015. godine.

Nevladina organizacija (udruženje) je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 12,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1 i kancelariji br. 24., odnosno sa zvanične internet prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.            obrazac prijave
2.            biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.            fotokopiju rešenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar
4.            fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: III. JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Rok za podnošenje prijava je 7. novembar 2015. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875–166 lok. 244 kod Piroške Daraban.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

iso halal globalgap kosherSEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015. godini.

Sredstava po ovom konkursom dodeljuju se za aktivnosti kojim će se sufinansirati:

1. troškovi izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2015. godini;
2. troškovi kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2015. godini od strane ovlašćenih organizacija;
3. troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2015. godini;
4. troškovi za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2015. godini;
5. troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda bez glutena u 2015. godini.

Konkurs je otvoren do 16.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodin

leader_logo_isoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – lokalne akcione grupe s teritorije AP Vojvodine za 2015. godinu (program „LEADER”)

Cilj konkursa je:

• Jačanje partnerstva u odabranim teritorijama povećanjem postojećeg znanja i ekspertize u oblasti lokalnog planiranja, kao rezultat primene principa „odozdo na gore”, u procesu sprovođenja Lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR);
• Multisektorski pristup na lokalnom nivou koji utiče na jačanje partnerstva između aktera ruralnog razvoja iz različitih sektora (javni, privatni i civilni);
• Uticaj na razvoj inovativnih projekata i inovativnosti u praksi planiranja i implementacije ruralnog razvoja uopšte;
• Povećanje efikasnosti rada Sekretarijata obezbeđivanjem interaktivne veze s lokalnim ruralnim stanovništvom i drugim nosiocima ruralnog razvoja na lokalu;
• Priprema lokalnih aktera ruralnog razvoja za kvalitetnije i sveobuhvatnije korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj, prema principima evropskog „LEADER” programa.

Predmet konkursa je:

Sufinansiranje relizacije prioritetnih projekata iz usvojenih Lokalnih strategija ruralnog razvoja, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu „LEADER”.

Prijave se podnose zaključno sa 16.11.2015. godinom.

Detaljnije

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji naročito senzibilišu:
–         prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje;
–          smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima svih manjina.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije

Konkurs aktivan zimski raspust

zimski raspustPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs aktivan zimski raspust

Konkurs je namenjen javnim vaspitno-obrazovnim ustanovama (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih, za mlade ili sportskim organizacijama), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom zimskog raspusta (decembar 2015. – januar 2016. godine).

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Konkurs traje do 5.11.2015. godine.

Detaljnije