Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera

eu2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2016. godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata za organizaciju manifestacija i susreta.

Cilj konkursa: Postizanje uspostavljanja novih formi međuregionalne saradnje i aktivno uključivanje  u programe regionalnog razvoja.
Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:

–    podsticanju dijaloga i debata o procesu pridruživanja, zajedničkim evropskim vrednostima i perspektivi;
–    podsticanje povezivanja ljudi sa teritorije Zapadnog Balkana radi razmene mišljenja o aktuelnim izazovima u regionu.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2015 i 54/2016-rebalans) u okviru Programa 0301 Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova, Programska aktivnost 03011001 Međuregionalna ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2)    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3)    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4)    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5)    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6)    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine“.

7)    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

8)    Rok za predaju predloga projekta je  18. novembar 2016. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata.

9)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10)    Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

11)    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12)    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

13)    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-40-71, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

sajam-beogradPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata  na sajmovima u Evropi i  međunarodnim sajmovima  u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu Septembar–decembar 2016. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u okviru programske aktivnosti 1002, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 3.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine  na sajmovima u Evropi i  međunarodnim sajmovima  u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu Septembar-decembar 2016. godine.

Uslovi Konkursa
1.    Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, koji će u periodu  Septembar-decembar  2016. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači).

Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači: koji nisu u teškoćama; samo za jedan nastup na sajmu (jedna prijava); samo za prvo učešće na određenom sajmu; koji nisu učestvovali na objedinjenom štandu Sekretarijata.

Po ovom Konkursu  refundiraće se do 50% sledeći troškovi  izlagača na sajmovima:
– troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
– troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu.

Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
•    do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 400.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 250.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji.
•    do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji.

2.   Prijave na Konkurs podnose se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam , 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Konkurs za za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i  međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu Septembar-decembar 2016.“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

3.    Rok za podnošenje prijave za učešće na sajmu u periodu septembar-decembar 2016. je 15 dana od dana objavljivanja.

4.    Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu    ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam.

5.    Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava koji nemaju otvoren namenski račun kod Uprave za trezor u obavezi da ga pre zaključenja Ugovora otvore. Ugovori sa Korisnicima sredstava zaključivaće se do iznosa odobrenih sredstava i opravdanih troškova.

6.    Refundacija će se izvršiti prema dostavljenoj dokumentaciji u skladu sa kriterijumima. Pravdanje sredstava treba da sadrži: broj računa sa JB KJS brojem, kod Uprave za trezor; izveštaj sa efektima nastupa i periodično izveštavanje; specifikaciju ukupnih troškova po kategorijama iz konkursa (sa brojem, iznosom i datumom računa i izvoda); originalne račune i izvode o plaćanju ili overene fotokopije kod nadležnih organa; izjava ovlašćenog potpisnika da privredni subjekt prvi put učestvuje na navedenom sajmu i da su svi navedeni podaci tačni. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon  021/487-4489; 487-4481.

Detaljnije

Save

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima

metal symphonyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i  preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016.godini broj: 144-401-4457-2/2016-02

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 36.493.669,00 dinara, koja su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

CILJ
Cilj Programa je osavremenjivanje, proširenje i povećanje obima procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti kod privrednih subjekata te ukupnog razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za subvencionisanje ili refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera radi unapređenja postojeće delatnosti.

Sredstva se odobravaju za:
A)    Subvencionisanje troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova, ili

B)    Refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera koja je  kupljena i isplaćena u celosti nakon 21. marta 2016. godine.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije, za pregled dokumenatcije, subvencionisaće se ili refundirati nabavka mašine ili opreme ili softvera do 70 odsto vrednosti.
Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje se prema Uredbi o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave svrstavaju u katageroju ispod 60% republičkog proseka.

VISINA SREDSTAVA
A) Subvencionisani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem.

B) Refundirani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu računa/otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Po osnovu tačke A) i B) sredstva se odobravaju za:
1.    Mašine ili opremu u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;
2.    Softver u visini od najmanje 30.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.
Neće se razmatrati prijave čija je vrednost za mašine ili opremu do 600.000, 00 dinara bez PDV, a za softver do 60.000,00 dinara bez PDV.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava i ne obuhvata PDV.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju mikro i mala pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) pod sledećim uslovima:
1) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2014. godine i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
2)  da su pozitivno poslovali u 2015. godini;
3)  da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
4)  da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)  da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6) da podnosilac prijave i dobavljač opreme ili mašine ili softvera  nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7) da podnosioci prijava prema finansijskim izveštajima iz 2015. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
8) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9) da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2014-2016 godina) nisu primili državnu pomoć čija visina prelazi iznos od 23.000.000,00 dinara; i
10) da nisu primili bespovratna sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2014., 2015. i 2016 godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom i po jednom osnovu (refundacija ili subvencionisanje) i za jednu namenu (mašina/oprema/softver).

Učesnik konkursa kome su odobrena sredstva zaključenjem ugovora će se obavezati da opremu ili mašinu ili softver ne sme otuđiti, dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korišćenje, najmanje 36 meseci od dana zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR  ne stariji od datuma objavljivanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

3) 1 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –fotokopija finansijskog izveštaja za 2015. godinu koji je predat APR-u,

2 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva –kopija bilansa uspeha za 2015. godinu (Obrazac BU) overen od strane poreske uprave,
3 – Paušalni poreski obveznici – fotokopija obrasca KPO, potvrda od poslovne banke o prometu na računu u 2016. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti;

4) Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 15. oktobra 2016. godine (original ili overena fotokopija);

5) A) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine ili opreme ili softvera; (original ili overena fotokopija);

B) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu ili opremu ili softver i izvod računa iz banke o plaćanju istog ne stariji od  21.03.2016. godine (original ili overena fotokopija)

V) Izjavu u prilogu prijavnog obrasca (na sajtu Sekretarijata);
6)    Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:
Za mašine i opremu:
– bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u vrednosti iznosa subvencije sa rokom trajanja do 31. marta 2017. godine i
– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.
Za softver:
– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.

DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik konkursa kojem su dodeljena sredstva zaključiće ugovor.

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: ,,NE OTVARATI” i ,,Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 15.11.2016. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Korisnici sredstava koji nemaju otvoren namenski račun kod Uprave za trezor u obavezi su da ga pre zaključenja ugovora otvore.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Detaljnije

Save

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2016. godinu

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine

Rok: 21.11.2016. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta

deponijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini

Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Divlje deponije koje se nalaze na parcelama poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i koje su predmet uklanjanja treba da budu uklonjene u celosti sa parcela na kojima se nalaze.

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.11.2016. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

water_object_021_newPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I  ŠUMARSTVO

II Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a cilj je obezbeđenje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem dostojnih uslova življenja sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, izgradnja objekata i nabavka i ugradnja opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, javnih vodovodnih mreža, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno za odvođenje otpadnih – fekalnih voda:
kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je do 292.115.949,67 dinara, i to:
● Za vodne objekte u javnoj svojini do 150.000.000,00 dinara,
● Za objekte fekalne kanalizacije do 142.115.949,67 dinara.
Maksimalni iznos odobrenih sredstava od strane Sekretarijata po prijavi je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca prijave je 20% od vrednosti projekta bez PDV-a.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, a za
potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (u daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).
Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane gradova je 5 (za pet projekata), dok je za opštine 3 (za tri projekta).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1. Izmirena obaveza za vodne naknade za korišćenje vodnog dobra i za ispuštenu vodu od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2015. godine, ili potpisan reprogram duga. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu.
Obrazac izjave se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava.

2. Regulisana obaveza po ugovorima iz prethodnih konkursa – izvršeni radovi i opravdana sredstva i dostavljen izveštaj ili zaključen aneks ugovora o produženju roka za izvršenje radova.
Sekretarijat neće uzimati u razmatranje zahteve iz opština i gradova sa kojima je u sudskom sporu i koji nemaju regulisane obaveze po gore navedenim kriterijumima.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 18. 11. 2016. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu od 12h do 14h putem telefona 021-4881-
636. Osoba za kontakt: Slavica Stipac, mejl slavica.stipac@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Save

Konkurs – Sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata

documents-full-handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO  I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju  infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave za koje građevinske dozvole izdaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV, i to za izradu:

1.    projekta za građevinsku dozvolu i
2.    projekta za izvođenje

u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave u unapređenju razvoja infrastrukturnih objekata koji doprinose stvaranju povoljnijih uslova za život stanovništva kao i razvoju jedinice lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 10.000.000,00 dinara.
2.     Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansiranja izrade pojedinačne projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata ne može preći iznos od  1.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2016. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata za koju konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade samo 1 (jednog) projektno tehničkog dokumenta za izgradnju infrastrukturnih objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave sa teritorije APV.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“  do 10.11.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  21.11.2016. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.06.2017. godine,
–    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.psemr.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju  infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Detaljnije

Konkurs – Finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Sredstva za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Projekat 4007 Rekultivacija napuštenih kopova bez titulara, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.
Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama (gradovima/opštinama) i mesnim zajednicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara koji se nalaze na teritoriji lokalnih samouprava (gradova/opština) i mesnih zajednica na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara na teritoriji AP Vojvodine sa ciljem:
•    trajnog otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina,
•    obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih prostora,
•    sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu,
•    promocije održivog razvoja jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica,
•     unapređenja uslova života stanovnika lokalne zajednice

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 24.500.000,00 dinara (slovima: dvadesetčetirimilionapetstotinahiljadadinara i 00/100);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 4.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju loklane samouprave (gradovi/opštine) i mesne zajednice na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom
5.    Rok za podnošenje prijave je 10. novembar 2016. godine.
6.    Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

toplotna-pumpaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, kao pravnog sledbenika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike, Projekat 4010 Primena toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje javnih objekata, na poziciji 0585, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Sredstva se dodeljuju javnim ustanovama , sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi sa korišćenjem energije vode ili tla za zagrevanje/hlađenje u objektima koje koriste javne ustanove, sufinansiranjem:
1)    nabavke i montaže novih postrojenja sa toplotnim pumpama za rad u monovalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva celokupne potrebe za grejanjem/hlađenjem objekta), sa pratećim instalacijama (cevovodi, grejna tela, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

2)    adaptacije/rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje/hlađenje, ugradnjom toplotne pumpe za rad u bivalentnom režimu (toplotna pumpa pokriva osnovno grejno opterećenje dok sistem sa konvencionalnim izvorom toplote pokriva vršna opterećenja), sa pratećom mašinskom i elektro opremom;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama 1) i 2)  ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja energije vode ili tla primenom toplotnih pumpi u objektima javnih ustanova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, pri čemu će se dobijena energija koristiti za potrebe grejanja/hlađenja objekata, kao i pripremu  sanitarne tople potrošne vode, sa ciljem:
•    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    smanjenja zavisnosti od uvoza fosilnih goriva;
•    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 23.542.126,60 dinara (slovima: dvadesettrimilionapetstotinačetrdesetdvehiljadestotinudvadesetšestdinara i 60/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a;
3.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 10.000.000,00 dinara;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomne pokrajine Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6.    Rok za podnošenje prijave je 10. novembar 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

scholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o stipendiranju studenata opštine Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža“, br.  6/2014) Predsednik opštine Kanjiža  raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2016/2017. godini.

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:

 • je državljanin Republike Srbije,
 • ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
 • upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
 • je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.
  Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.

Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte,
 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
 • potvrdu o nezaposlenosti,
 • overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
 • uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
 • fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 26. oktobra 2016. godine do 9.novembra 2016. godine

Prijave na konkurs dostavljaju se putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Komisija za studentske stipendije, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža sa naznakom „ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“ ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1. u Kanjiži, kancelarija br. 2, šalter br. 8.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok.221. (Apro Oto).

Detaljnije