Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

scholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o stipendiranju studenata opštine Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža“, br.  6/2014) Predsednik opštine Kanjiža  raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2016/2017. godini.

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:

 • je državljanin Republike Srbije,
 • ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
 • upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
 • je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.
  Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.

Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte,
 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
 • potvrdu o nezaposlenosti,
 • overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
 • uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
 • fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 26. oktobra 2016. godine do 9.novembra 2016. godine

Prijave na konkurs dostavljaju se putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Komisija za studentske stipendije, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža sa naznakom „ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“ ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1. u Kanjiži, kancelarija br. 2, šalter br. 8.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok.221. (Apro Oto).

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlage

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike,  Projekat 4003 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u objektima javne namene, na poziciji 0581, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima koje koriste javne ustanove , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sufinansiranjem:
1.    nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema), pri čemu je obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
2.    adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo i slično, ili električnu energiju) i nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
3.    rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama 1, 2. i 3. ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekata
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije u objektima javnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, pri čemu će se solarna energija koristiti za pripremu sanitarne tople potrošne vode, kao i tople vode za potrebe kuhinje i vešeraja, sa ciljem:
•    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 15.000.000,00 dinara (slovima: petnaestmilionadinara i 0/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a;
3.    Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
6.    Rok za podnošenje prijave je 03. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

rasveta-unutrasnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0502 Energetska efikasnost, Projekat 4001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama, na poziciji 0587, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 23.874.277,67 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata javnih ustanova , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za zamenu unutrašnje rasvete i to:

1.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme
2.    zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje unutrašnjom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovnih materijala i opreme;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji imaju za cilj:
•    podsticanje javnih ustanova za preduzimanje mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti unutrašnje rasvete;
•    poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga;
•    unapređenje sistema unutrašnje rasvete;
•    smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za unutrašnju rasvetu u javnim ustanovama na terotoriji AP Vojvodine;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije primene mera energetske efikasnosti.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 23.874.277,67 dinara (slovima: dvadesettrimilionaosamstotinasedamdesetčetirihiljadedvestotinesedamdesetsedamdinara i 67/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a
3.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
4.    Rok za podnošenje prijave je 3. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

culture-musicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2016. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje izdavačke delatnosti na srpskom jeziku u AP Vojvodini u 2016. godini

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje muzičkog izdavaštva u oblasti umetničke muzike  u  2016. godini

4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje  podsticanja izvođačke tamburaške umetničke produkcije od izuzetnog značaja u 2016. godini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje podsticanja umetničkog tamburaškog muzičkog stvaralaštva od izuzetnog značaja u  2016. godini

6. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova
u AP Vojvodini u 2016. godini

Rok za podnošenje Prijave je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas”

Detaljnije

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

undef-2FOND UJEDINJENIH NACIJA ZA DEMOKRATIJU (UNDEF)

Konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da konkurišu sa projektima kojima se jača i pruža podrška demokratiji.

Projekti traju 2 godine. Aplikant može da dobije podršku u vrednosti od 100.000 do 300.000 dolara.

Predlozi projekta moraju da se odnose na neku od sledećih oblasti:
–    Društveni aktivizam
–    Vladavina prava i ljudska prava
–    Oruđe za znanje
–    Osnaživanje žena
–    Uključivanje omladine
–    Mediji i sloboda informacija
–    Jačanje interakcija sa vladom

Prijave na konkurs se vrše onlajn između 15. novembra i 15. decembra.

Za više informacija posetite http://www.un.org/democracyfund/apply-funding

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa

cowsheeppiggoatchickenhorsePOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2016. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu;
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Konkurs je otvoren do 26.10.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

spicePOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016.godini

Cilj konkursa  za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini je podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača, nabavku opreme za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušara za industrijsko, začinsko i lekovito bilje i preradu uljarica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.11.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo

bee-house-290x180POKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016.godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (udaljem tekstu: Konkurs) jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini (u daljem tekstu AP Vojvodina).

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.11.2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs – Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

biomasa-toplotna-energijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike, Projekat 4004 Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, na poziciji 0582, konto 463-transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove  čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju javnim ustanovama mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama, i to za:

A) nabavku i montažu novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptaciju postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod  tačkama  A) i B)  ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.)

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase u energetske svrhe u javnim ustanovama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine sa ciljem:
•    ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje biomase u energetske svrhe, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
•    smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
•    povećanja energetske samostalnosti u navedenim ustanovama;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 13.000.000,00 dinara (slovima: trinaestmilionadinara i 00/100);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara
3.    Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 27. oktobar 2016. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ”NE OTVARATI”, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj svakog radnog dana putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

VIRTUS nagrada

virtus10-godinaTRAG FONDACIJA

VIRTUS nagrada

Otkrivanjem „Ogledala dobrote“, koje je deo najavne kampanje „Da dobro ne ostane skriveno“, Trag fondacija objavljuje početak konkursa za desetu po redu VIRTUS nagradu za filantropiju. VIRTUS nagrada se dodeljuje u saradnji sa Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), Fondacijom Č.S. Mot i Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Kao i ranijih godina, nagrade se dodeljuju korporacijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima, koji su tokom 2015/2016. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

„Ove godine raspisujemo jubilarni, deseti po redu konkurs za VIRTUS nagradu za filantropiju. Ponosni smo što nam svake godine pristiže sve veći broj prijava, posebno u kategorijama koje su namenjene malim i srednjim preduzećima i poslovnim subjektima koji grade dugoročna partnerstva sa neprofitnim sektorom. Kandidate za nagrade iz svih oblasti mogu da predlože svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća koji imaju programe iz oblasti korporativne filantropije“, izjavila je Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije Trag fondacije i dodala: „Svojim nesebičnim doprinosom i aktivnostima za opšte dobro, ovi filantropi stvaraju dodatne podsticaje građanima i građankama Srbije da se lično uključe u inicijative za unapređenje zajednica u kojima žive, kao i da podrže akcije za pomoć sugrađanima u nevolji“.

VIRTUS nagrada za 2016. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija: Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou, Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, Nagrada za malo i srednje preduzeće, Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kao i Nagrada za individualni doprinos filantropiji.

Prijava za jubilarni konkurs počinje 10. oktobra i trajaće sve do 17. novembra 2016. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: pwww.tragfondacija.org/virtus