Arhiva ‘Konkursi’

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

creative_europe-airan-berg-moveEVROPSKA KOMISIJA

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura

Podrška projektnima evropske saradnje 2017

Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera. U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za:
– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi;
– Jačanje razvoja publike stimulisanjem interesovanja i olakšavanjem pristupa kulturnom i kreativnom radu;
– Podsticanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju;
– Pomoć integraciji izbeglica u EU kroz kulturne i audio-vizuelne aktivnosti širom Evrope.

Pruža finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

Stranici Programa Kreativna Evropa moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.

Stranici potprograma Kultura moguće je pristupiti putem ovog linka https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/6._eacea_45_2016-culture-ce-2017_en.pdf

Dodatne odgovore na pitanja možete dobiti od predstavnika Kreativne Evrope u Srbiji –  http://www.kreativnaevropa.rs/lat/

Detaljnije

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

telenor

TELENOR FONDACIJA

Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije #Uključisedigitalno

1. UVOD
Kao najveći strani investitor u Srbiji, kompanija Telenor kroz aktivnosti Telenor fondacije ulaže u Srbiju i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Koristeći sve prednosti telekomunikacione industrije,Fondacija pomaže u rešavanju izazova sa kojima se suočava srpsko društvo.
#Uključisedigitalnotema je drugog ovogodišnjegkonkursa, a predstavlja poziv za sve zainteresovaneorganizacije.Naša očekivanja usmerena su na aplikacije koje promovišuulogu i značaj digitalizacijeinudeinovativna rešenjazasnovanana modernoj tehnologiji (izradamobilnih aplikacija, korišćenje savremenih tehnologijana inovativan način,inovativnaupotreba društvenih mrežau svrhu edukacije i promocije, i sl.)

2. CILJ KONKURSA
a) Podrška projektima fokusiranimna razvojodrživih digitalnih rešenja u četirioblasti:
– obrazovanje,
– socijalnainkluzijadruštveno ugroženih grupa,
– kultura i umetnost i
– zaštitaživotne sredine.

b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljemstvaranja sigurnijeg digitalnogokruženju, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

3. VREMENSKI OKVIR
– Konkursse otvara19.09.2016.godine.
– Rok za podnošenje prijava 18.10.2016.godine u 23.59h.
– Pisano obaveštenje aplikantima o rezultatima konkursa biće dostavljeno do 18.11.2016. godine.
– Aktivnosti obuhvaćene predlogom projekta ne bi trebalo da traju duže od jedne godine.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala naše osnovne delatnosti kao i angažman zaposlenih. Pri evaluaciji projekata u razmatranje se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti.
Ukupna podrška projektu (uključujući finansijsku podršku, servise i know-how):
– Minimalna vrednost projektaje 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
– Maksimalna vrednost može iznositi 15.000 EURu dinarskoj protivvrednosti.

5. KRITERIJUMI ZA UZIMANJE PROJEKTA U RAZMATRANJE
– Neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave za podršku Telenor fondacije.
– Popunjen obrazacpotrebno je dostavitiu roku za podnošenje prijave, od 19. septembrado 18. oktobra 2016. godine.
– Aplikaciju je potrebno dostaviti na srpskom ili na engleskom jeziku.

6. PRAVO UČEŠĆA
– Pravo učešća na konkursu imaju sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacijeregistrovane u Srbiji.
-Telenor fondacija u skladu sastrategijom podršku ne pruža pojedincima, sportskim klubovima i sportskim organizacijama.

7. ZAKONSKA REGULATIVA
– Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.
– Sva prava i obaveze obe stranebiće definisane potpisanim Ugovorom.

8. DODATNA PRAVILA
– Predloge projekata potrebno je dostavljeni u skladu sa formalnim zahtevima i u okvirima definisanog roka.
– Telenor fondacija ima pravo da kontaktiraaplikanteza sve eventualne izmene i dopune u Obrascu prijave i dodatnoj dokumentaciji.

Napomena: Nepoštovanje bilo kog zahteva dovodi do odbijanja prijave projekta.

Detaljnije

KONKURS „Demokratija, to sam ja”

democracyTRAG FONDACIJA

KONKURS „Demokratija, to sam ja”

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan način, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja (indikativna lista se nalazi dalje u Pozivu). Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanja građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.

Projekat “Real say on policy” sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruženjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Fokus i oblasti konkursa
Vođena istraživanjem “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine“ koje je sprovela CRTA, a koje pokazuje da još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća u demokratskim procesima, Trag fondacija  realizuje konkurs „Demokratija, to sam ja“. Konkurs ima za cilj da podrži inicijative koje koriste kulturne, umetničke i medijske sadržaje i na inovativan način otvaraju debatu u javnosti o ulozi i položaju građana u zajednici, ali i u društvu u celini. Inicijative treba da pokažu da imaju potencijal da privuku pažnju javnosti i ukažu na potrebne političke promene u onim oblastima za koje su građani tokom izbornog procesa pokazali najviše interesovanje. Indikativna lista oblasti i pitanja za koje su građani/ke tokom izbora pokazali najviše interesovanja uključuje:

 • Ostvarivanje prava na rad;
 • Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;
 • Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;
 • Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;
 • Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);
 • Pravo na pravično suđenje;
 • Ljudska prava i građanske slobode i građanska prava kroz ustavnu reformu.

Očekivani rezultati
Budući dobitnici donacija treba da kroz realizaciju kulturnih, umetničkih i medijskih sadržaja skrenu pažnju javnosti i podstaknu javni dijalog o neophodnim političkim promenama u okviru navedenih oblasti. Predloženi sadržaji mogu biti različiti, ali prednost će imati inicijative koje koriste inovativne i angažovane pristupe kao što: stand-up i fleš mob performansi, viralni online, ali i medijski sadržaji, angažovani teatar, hip-hop i drugi angažovani muzički pravci, ulične akcije sa građanima/kama, umetničke instalacije, itd. (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konačna).

Neophodno je da dobitnici grantova realiziju javne događaje i/ili druge sadržaje u okviru kojih će aktivno uključiti veći broj građana/ki i/ili skrenuti pažnju javnosti (nadležnih institucija, donosilaca odluka, medija, građana/ki, drugih OCD, itd.) na važna pitanja i neophodne političke promene u oblastima koje su navedene u ovom konkursu. Posebno naglašavamo da dobitnici grantova treba da planirane kulturne, umetničke i medijske sadržaje realizuju na regionalnom i lokalnom nivou i da obuhvate više gradova i/ili opština u regionu (minimalno 4) u kojima će realizovati svoje aktivnosti.

Visina donacije:
Visina donacije je do 3000 $ (u dinarskoj protivvrednosti) pri čemu se najviše do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se troškovi upravljanja projektom i režijski troškovi, a pod programskim  troškovima oni koji su direktno povezani sa projektnim aktivnostima, uključujući i honorare za osobe koje su angažovane na realizaciji tih projektnih aktivnosti.

Kriterijumi za učešće u konkursu:
Organizacije civilnog društva koje su registrovane i deluju na teritoriji Republike Srbije.
Posebno napominjemo da neformalne grupe građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri na projektu (podnosilac projekta mora biti registrovana organizacija civilnog društva).
Prijave profitnih inicijativa, državnih i javnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.

NAPOMENA: Registrovane organizacije civilnog društva mogu aplicirati sa samo jednim projektnim predlogom koji se odnosi na jednu ili više određenih oblasti navedenih u Pozivu za prijavu. Registrovane organizacije civilnog društva mogu učestvovati na konkursu kao podnosilac projekta ili kao partner, nije dozvoljeno da ista organizacija učestvuje u konkursu sa više od jednim projektnim predlogom.
Neformalna udruženja građana, umetničke i pozorišne grupe, mediji i drugi subjekti mogu učestvovati na konkursu kao partneri. Nije dozvoljeno da isti subjekti budu partneri na više od jednom projektnom predlogu.

Rok za podnošenje projektnih predloga  je 12. oktobar 2016. godine (do 16h).

Za dodatne informacije možete kontaktirati:
Vladimira Radojičića  – menadžera programa javnih politika Trag fondacije: vladimir@tragfondacija.org

i/ili

Anu Novaković – asistentkinju programa filantropije i javnih politika Trag fondacije: ana@tragfondacija.org

Detaljnije

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

business teamwork - business men making a puzzle over a white background

business teamwork – business men making a puzzle over a white background

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške u 20 pilot gradova, opština i gradskih opština za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

U sklopu realizacije projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi,  koji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalnu samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, sprovodi Savet Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške u 20 pilot gradova, opština i gradskih opština za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju  zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji.

Paket podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Rok za dostavljanje prijava je 20. oktobar 2016. godine do 17.00 časova.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje vam dostavljamo u prilogu, a takođe ih možete preuzeti na internet stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu (http://www.coe.int/belgrade), Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (http://www.mduls.gov.rs/) i Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/).

Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da će Savet Evrope, u cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima kao i prijavne dokumentacije, organizovati info dane u sledećim gradovima:

 • Niš  – 27. septembar
 • Novi Sad –  28. septembar
 • Kragujevac  – 29. septembar
 • Beograd – 30. septembar

Poziv za učešće na info danima sa prijavnom dokumentacijom biće dostavljen svim gradskim i opštinskim upravama.

Za sve dodatne informacije i obrazloženja u vezi sa podnošenjem prijava možete  kontaktirati:

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu
Vesna Kahrimanović
koordinator projekta
Telefon: 011/ 71 55 508
e-mail : lsg.serbia@coe.int

Detaljnije

Konkurs nevladinim organizacijama – Unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

energy-kidPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs zadodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje realizacije projekata planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, za 2016. godinu, Projekat 4005 Unapređenje saznanja dece i učenika o efikasnom korišćenju energije, konto 481-dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

II Ciljevi projekata

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

•    podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se kod dece i učenika osnažuje ”energetska svest” u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.);
•    podsticanje dece i učenika na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.);
•    edukacija dece i učenika da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (”efekat staklene bašte”, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..);
•    podrška programa koji podstiču decu i učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac  ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji;
•    podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o racionalnoj upotrebi energije.

III Uslovi konkursa:

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.350.000,00 dinara (slovima: dvamilionatristotinepedesethiljadadinara i 00/100);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,00 dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat mora biti realizovan do 31. decembra 2016. godine;
6.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
7.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
8.    Raspodela sredstava vršiće se do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2016. godine
9.    Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Detaljnije

“SUSRET KOJI ZNAČI”: Nagradni konkurs za najbolju foto-priču

foto-pricaINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

“SUSRET KOJI ZNAČI”: Nagradni konkurs za najbolju foto-priču

Institut za javno zdravlje Vojvodine objavio nagradni konkurs za foto-priču pod nazivom “Susret koji znači”.

Konkurs se sprovodi u okviru kampanje “Jaka zajednica, zdravi ljudi”, kojom se obeležava 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja, a koja ima za cilj ukazivanje na važnost međuljudskih odnosa i brige o drugima, kao zaštitnom faktoru mentalnog zdravlja građana. Kampanjom se promoviše razvijanje empatije, skladnih, solidarnih i humanih odnosa među ljudima koji predstavljaju osnovu životnog blagostanja ljudi u okviru jedne zajednice. Kampanju je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

Svaka prijava treba da sadrži:

– osnovne podatke (ime i prezime, kontakt telefon i i-mejl adresu) ;
– od 1 do 5 fotografija u JPG formatu;
– kratak opis fotografija (do 200 reči) u formi proze ili poezije.

Konkurs traje do 30. septembra 2016. godine, a prijave se šalju na adresu: fotoprica.susretkojiznaci@gmail.com.

Tekst konkursa, kao i spisak vrednih nagrada za najbolje autore, u celosti možete pročitati ovde.

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

civil-societyOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2016. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu za 2016. godinu iznosi 1.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-388/2016-I/A od dana 07.09.2016. godine kao prioritetna oblast za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po III. javnom konkursu u 2016. godini utvrđena je oblast pod rednim brojem: 10. i 12.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo ona udruženja građana koja svoje ciljeve ostvaruju prvenstveno u oblasti razvoja civilnog društva, odnosno kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i to potvrđuju rešenjem o upisu udruženja u Registar.

Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2016. godine, do 12,00 časova.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875–166 lok. 240 kod Piroške Daraban.

Detaljnije

Novi rok za podnošenje predloga projekata u septembarskoj rundi programa Aktivne zajednice

trag-fondacija-bannerTRAG FONDACIJA

Novi rok za podnošenje predloga projekata u septembarskoj rundi programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Trag fondacije  za program Aktivne zajednice. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: kultura, međuetnička tolerancija i saradnja, rad sa decom i mladima, međugenercijska saradnja, zaštita životne sredine, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Posebna pažnja ovog puta će se obratiti na projekte čije su aktivnosti usmerene na decu bez roditeljskog staranja.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema. Građani i građanke će ovog puta imati mogućnost da glasaju za određene projekte u svojim zajednicama.

Novi rok za podnošenje predloga projekata je 30. septembar 2016. godine do 17 časova.

Trajnu podršku programu daju Fondacija Čarls Stjuart Mot, Fond braće Rokfeler, Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Kinderperspectief. Program se realizuje i uz podršku kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@tragfondacija.org.

Detalnije

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

seloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2016. godini.

Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to kroz:

1.    program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju,adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima i domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) izgradnja novih objekata datih u Prilogu 1 Pravilnika – Autentični seoski objekti;
2) radovi investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3) dogradnja i adaptacija kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
4) radovi investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača, koji su u funkciji seoskog turizma;
5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugositeljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
6) izgradnja bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m;
7) parterno uređenje dvorišta;
8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2.    program za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sledećim vrstama podsticaja:
1)  nabavka opreme radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti  koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom;

3.    program za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) troškovi promocije nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih troškova, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja, dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs i svi ostali detalji definisani su Konkursom.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 15.10.2016. godine. Podnošenje prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem preporučene pošte na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84 ili predajom Pisarnici republičkih organa uprave.

Adresa podnosioca Konkursne prijave i naziv Konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, uz obaveznu naznaku:  „ Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima“.

Detaljnije

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

roma-logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA,

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Pravo učešća na konkursu imaju:
•    Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    Jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru konkursa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    Udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    Udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje osnovne principe ljudskih prava ili unapređenje i zaštitu položaja i prava osetljivih društvenih grupa.

KONKURS JE OTVOREN DO 14. 09. 2016. GODINE.

Detaljnije