Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u poljoprivrednoj delatnosti koju obavljaju socijalne, naučno-istraživačke i kazneno-popravne ustanove

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u poljoprivrednoj delatnosti koju obavljaju socijalne, naučno-istraživačke i kazneno-popravne ustanove

Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u poljoprivrednoj delatnosti koju obavljaju socijalne, naučno-istraživačke i kazneno-popravne ustanove (u daljem tekstu: Konkurs) jeste finansiranje intenziviranja korišćenja, poboljšanja i očuvanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava 100-105 za nabavku nove opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda, za navodnjavanje, za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za stočarske farme, za hladnjače, za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća, grožđa i povrća, sušare za industrijsko, začinsko i 300-101 lekovito bilje i za preradu uljarica, kao i nabavka novih pogonskih i priključnih mašina u poljoprivredi.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.09.2017. godine.

Detaljnije

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje u 2017. godini

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta 300-206 za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromatično, začinsko 300-070 i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.

Detaljnije

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini

 

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinanisiranje nabavke 70-417 opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za 210-260 sufinansiranje sistema za navodnjavanje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi i agregata za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2017. godine.

Detaljnije

COSME javni poziv za modnu industriju i turizam

AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA EVROPSKE UNIJE (EASME)

COSME javni poziv za modnu industriju i turizam

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) u oblasti modne industrije (FashionTech) i turizma, a kroz unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

Ovaj poziv usmeren je na modnu industriju i turizam. U tom smislu, javni poziv obuhvata projekte sa sledećim temama:
– TEMA 1: FashionTech – podrška realizaciji projekata usmerenih ka razvoju novih proizvoda i materijala; razvoj dizajna i proizvodnje; maloprodaja i marketing.
– TEMA 2: Turizam – podrška projektima usmerenih ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.

Opis: Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog COSME javnog poziva uključuju:
– Podršku i jačanje međusektorske saradnje u okviru međunarodnih konzorcijuma u kojima su članovi relevantne organizacije (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, centri za razvoj i druge organizacije od značaja za podršku razvoju poslovanja) i
– Poslovnu podršku inovativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u cilju rasta i razvoja njihovog poslovanja.

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima:
– Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP,
– Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
– Profitne organizacije.

Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva, informator za učesnike i dokumentacija za prijavu dostupni su na linku Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME – https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

Ukoliko imate ranije otvoren nalog u okviru Horizon 2020 programa, nije potrebno da otvarate novi.

Period za evaluaciju prijave: novembar – decembar 2017. godine. Informacije o odobrenim sredstvima biće objavljene u periodu decembar 2017. – januar 2018. godine, a potpisivanje ugovora u periodu januar – mart 2018. godine. Planirani početak realizacije projekata april – jun 2018. godine (prvi sastanak početka projekta planiran je za jun 2018. godine).

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: EUR 2.600.000 koji će biti realizovan u skladu sa gore navedenim temama:
• TEMA 1: EUR 1.600.000
• TEMA 2: EUR 1.000.000

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: iznosi EUR 1.6 miliona za Temu 1 i EUR 1 milion za Temu dva. Očekuje se da Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME finansira dva projekta (po jedan za svaku temu).

Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Detaljnije

Obaveštenje Ministarstva zdravlja RS

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 21. avgusta 2017. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2018, 2019. i 2020. godinu, shodno dopisima u prilogu, na obrascima: matrica M1 i M2 sa Specifikacijom troškova i Prilogom 1.

Prateća dokumenta možete pogledati na linku: http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2017/Jul/DOPISI.pdf

 

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2) da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
3) da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
4) da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
5) da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
6) da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
7) da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
8) da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi koji su u skladu sa prioritetima Programa razvoja sporta u APV, i koji, pre svega, imaju za cilj:
1) unapređenje sporta dece i mladih;
2) povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
3) razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4) podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Jedan podnosilac može podneti više predloga programa, ali mu se može odobriti samo jedan predlog programa.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 5.260.000,00 (petmilionadvesta–šezdesethiljada) dinara.

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2017. godine. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u koverti sa naznakom “prijava na Konkurs za finasiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Detaljnije

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ)

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisuje novi Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program). Program se realizuje u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske.

Podrška razvoju partnerskih organizacija civilnog društva i medija podrazumeva dodelu finansijskih sredstava i realizuje se kroz:
1. Institucionalnu podršku– moguća podrška za 4 OCD i medija u iznosu do 200.000 SEK (švedska kruna) po projektu;
2. Projektnu podršku– moguća podrška za 4 OCD i medija u iznosu do 150.000 SEK (švedska kruna) po projektu.

Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 20. avgusta do 23 sata i 59 minuta.

Pogledajte detalje OVDE.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Konkurs je otvoren do 15.09.2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada.

Konkurs je otvoren do 15.09.2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje.

Konkurs je otvoren do 31.08.2017. godine.

Detaljnije