Arhiva ‘Konkursi’

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje“

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje“ u 2017. godini

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini, koji se finansira iz budžeta Ministarstva.

Na osnovu člana 74. stav 4. ovog zakona, kao deo aktivnosti, Vlada svake godine donosi Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečje nedelje”.

,,Dečja nedelja” se tradicionalno održava u mesecu oktobru, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Ciljevi ,,Dečje nedelje” su:
• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
• prezentacija do sada postignutih rezultata;
• ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
• promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Program aktivnosti ,,Dečje nedelje” čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, razumevanjem i poštovanjem, što se posebno može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti.

Naime, međugeneracijska solidarnost je jedna od vrednosti života svakog deteta u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uključeni u rad i stvaranje, svako prema svojim mogućnostima.

Istovremeno, na taj način Dečja nedelja podseća i podržava značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima razmena znanja i iskustva među decom sa odraslim i starim članovima društa.

Pravo dece na život u porodici, u kojoj se formira njihova ličnost, i određuje psiho-socijalni život, najbolje se ostvaruje u široj porodici, pa je i njena uloga nezamenljiva.

Stoga, u 2017. godini ,,Dečja nedelja” se održava pod nazivom:

Gradimo mostove među generacijama
ZA RADOST SVAKOG DETETA

Program aktivnosti u vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja ovim pozivom bude odabrana.

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja), koje u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečje nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.

Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

Zainteresovane organizacije dužne su da svoje predloge dostave do 22.06.2017. godine, u 13 časova.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu, realizuje Program stručne, finansijske i administrativne podrške merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja putem sufinansiranja realizacije projekata akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Opšti cilj konkursa: Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike.

Specifični ciljevi:

  • Kreiranje okvira za praćenje pripreme i sprovođenja projekata iz Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 na lokalnom i regionalnom nivou;
  • Prikupljanje i analiza podataka o realizovanim projektima tokom 2016;
  • Definisanje preporuka za reviziju i unapređenje procesa sprovođenja Akcionog plana za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju akreditovane regionalne razvojne agencije na teritoriji AP Vojvodine.

2) Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta mora biti najmanje 15% od ukupne vrednosti projekta.

7) Na koverti mora da stoji: „NE OTVARATI – KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.“

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 30. juni 2017. godine.

10) Rok realizacije projektnih aktivnosti je 31. decembar 2017. godine.

11) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

12) Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

13) Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

14) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

15) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

16) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja u vezi procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-40-71, radnim danom od 9 do 14 časova

 

Konkurs “Putujemo u Evropu”

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Konkurs “Putujemo u Evropu”

Konkurs “Putujemo u Evropu”, namenjen najboljim studentima završnih godina osnovnih i master studija i apsolventima fakulteta univerziteta u Srbiji otvoren je još sedam dana. U okviru konkursa se bira 50 najboljih studenata Srbije, starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom studiranja od najmanje osam i po, koji će proveti tri nedelje tokom leta upoznajući Evropu.

Pobednici na konkursu dobijaju Inter-Rail karte za 22 dana putovanja evropskim železnicama, Raiffeisen Club paket račun i platnu karticu sa džeparcem i Uniqa međunarodno putno osiguranje.

Prva stanica putovanja će biti Berlin, posle čega će studenti putovati dalje prema sopstvenim željama. Projekat „Putujemo u Evropu” sprovodi se i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, i studenti iz celog regiona susreću se u Berlinu tokom trodnevnog programa koji organizuje Fondacija Robert Boš iz Nemačke.

Projekat „Putujemo u Evropu“, u Srbiji od 2005. godine sprovodi Evropski pokret u Srbiji. Zahvaljujući brojnim donatorima i prijateljima projekta do sada je više od 1400 studenata iz Srbije imalo priliku da upozna zemlje i kulture Evrope i predstavlja Srbiju na najbolji način.

Prijave se primaju isključivo poštom na adresu Evropskog pokreta u Srbiji, a formular za prijavljivanje, uputstvo za konkurisanje i druge informacije o konkursu, dostupni su na internet stranici: www.putujemouevropu.org.

Donatori projekta su: Fondacija Robert Boš, Balkanski fond za demokratiju, Raiffeisen Banka, Uniqa osiguranje i Srbija Voz.
Medijski pokrovitelji je MTV Srbija.
Prijatelj je EU info centar.

Informacije: Maša Živojinović, 063 8369 279, masa.zivojinovic@emins.org

Konkurs za studente „Putujemo u Evropu“ otvoren do 16. juna

Detaljnije

Save

Konkurs “Ideja za bolje sutra”

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Ideja za bolje sutra

Vaše ideje pokreću sve i kreiraju vaš put ka uspehu!

Nekada nismo sigurni da li je naša ideja dovoljno dobra i to nas sprečava da je izgovorimo naglas. Međutim, ukoliko ne pokušamo, ona neće ugledati svetlost dana. Zato nam pošaljite ideje koje na najbolji način predstavljaju Srbiju, koje istovremeno imaju jasnu socijalnu komponentu, a mi ćemo se potruditi da ih u okviru konkursa “Ideja za bolje sutra” sprovedemo u delo.

Konkurs „Ideja za bolje sutra“ sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku UniCredit fondacije, UniCredit Banke i Smart kolektiva.

Cilj Konkursa je razvoj socijalnog preduzetništva, kao i razvoj postojećeg biznisa koji će podržati najinovativnije ideje koje mogu da doprinesu promociji pozitivnog imidža Srbije u inostranstvu i povećanju njenog izvoznog potencijala.

Za bespovratna sredstva mogu da se prijave:
• Sva pravna lica koja deluju po principima socijalnog preduzetništva: male zadruge, udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, zanatske radionice, poljoprivredna gazdinstva, itd.
• Preduzeća koja proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i koja imaju pozitivan uticaj na društvo kao glavni razlog ekonomskih aktivnosti.

Pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu može se postizati na različite načine:
• Zapošljavanjem osoba koje su izostavljene sa tržišta rada, osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa;
• Reinvestiranjem najvećeg dela dobiti u rešavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema;
• Obezbeđivanjem socijalne usluge ranjivim kategorijama stanovništva

Ukupan fond za dodelu bespovratnih sredstava iznosi 40.000 evra. Zainteresovani mogu da podnesu samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu do 7.000 evra.

Rok za podnošenje prijava: 07.07.2017. godine.

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na Konkurs možete postaviti putem elektronske pošte idejazaboljesutra@divac.com i telefona 060/6666-517 (radnim danima od 9 do 16 sati).

Detaljnije

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Ciljevi Programa:

–    Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
–    Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
–    Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od EUR 300,000 po projektu,. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

„Rojalti“ plaćanja su obaveza korisnika sredstava u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom), podrazemeva isplatu Fondu za inovacionu delatnost do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta u roku od 5 godina od završetka projekta. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa podnosiocem prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju ispuniti podnosioci prijava za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija, opisanim u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija:

–    Podnosilac prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
–    Podnosilac prijave je mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije(Evropska komisija – 2003/361/ЕZ, definicija Еvropske Unije za mala i srednja preduzeća (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en);
–    Podnosilac prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.

Detaljnije

Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja  iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Uslovi učešća u Programu

Uslovi koje moraju ispuniti podnosioci prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja, opisanim u Priručniku Programa ranog razvoja:

–    Podnosilac prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
–    Podnosilac prijave je mikro ili malo privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije (Evropska komisija – 2003/361/ЕZ, definicija Еvropske Unije za mala i srednja preduzeća (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en);
–    Podnosilac prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).
–    Podnosilac prijave je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina- imalac pasoša)

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs udruženjima čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju    programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.

Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.

Rok: 30.06.2017. god.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) po javnom konkursu.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Svi javni radovi koji se realizuju po ovom javnom konkursu moraju biti okončani do 05.12.2017. godine.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
•    socijalnih i humanitarnih delatnosti,
•    održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
•    održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
•    kulture (na kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom).

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
•    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

•    naknadu na ime učešća u troškovima dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja; ovi troškovi se dokazuju u zavisnosti od vrste prevoza sledećom dokumentacijom:
o    izjavom lica o vrsti prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
o    u slučaju da se koristi javni prevoz – računom prevoznika od koga je kupljena mesečna/dnevna karta; mesečnom kartom (za svaki mesec angažovanja na javnim radovima) ili pojedinačnim dnevnim kartama za svaki dan angažovanja na javnim radovima; izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava o uplaćenim troškovima dolaska i odlaska sa rada na tekuće račune angažovanih lica;
o    u slučaju da se prevoz organizuje od strane poslodavca – izvođača javnog rada: izjavom poslodavca – izvođača javnog rada o prevozu lica u sopstvenoj režiji, uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva); izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na poslovni račun poslodavca – izvođača javnog rada za kupovinu goriva, kao i računom za kupljeno gorivo;
o    u slučaju da se prevoz obavlja od strane registrovanog auto-prevoznika koga je poslodavac – izvođač javnog rada angažovao: zaključenim ugovorom između poslodavca – izvođača i auto-prevoznika uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva), izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na račun auto-prevoznika.

•    naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

•    naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke lice potpisuje izjavu da je pohađalo obuku i izdaje mu se potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada se isplaćuju sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavac je u obavezi da dostavi izjavu o organizovanoj obuci sa spiskom lica; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Maksimalni iznos sredstava koji na ime javnih radova može biti dodeljen jednom poslodavcu – izvođaču javnog rada određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG (važeći od 15. januara 2016. godine, verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2).  Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju javnog rada zaključene u periodu od stupanja na snagu Aneksa broj 4 Ugovora o direktnom grantu „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“, od 12.04.2017. godine do kraja kalendarske godine, i  ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
•    organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave
•    javne ustanove i javna preduzeća
•    privredna društva
•    preduzetnici
•    zadruge
•    udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE
Dokumentacija za podnošenje prijave:
•    popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
•    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
•    fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
•    spisak lica korisnika usluga – za poslodavaca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje do 49 nezaposlenih, donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje 50 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2013-2017. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za nadležnu filijalu Nacionalne službe.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje prijava za učešće na javnom konkursu je 12.06.2017. godine.

Detaljnije

Do 100 000 € bespovratnih sredstava za poljoprivredne zadruge

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I RAD JAVNIH PREDUZEĆA

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu

Ovim programom se utvrđuju: ciljevi, korisnici i namena bespovratnih sredstava, uslovi , finansijski okvir, neophodna dokumentacija, način objavljivanja konkursa i izbor prijava, način prijavljivanja, zaključivanje ugovora, praćenje realizacije aktivnosti.

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 6.250.000,00 dinara namenjen kao namenski ekonomsko- finasijski podsticaj za formiranje novih zemljoradničkih zadruga u cilju povećanje obima proizvodnje i uticaja na razvoj poljoprivrede u sredinama gde se osnivaju.
2. Maksimalan iznos od 12.500.000,00 dinara namenjen je kao ekonomsko finasijski podsticaj za projekte postojećih zemljoradničkih zadruga  koji imaju za cilj povećanje obima proizvodnje i stvaranje mogućnosti rasta i novog zapošljavanja.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1. Grupe individualnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koje žele da formiraju zemljoradničku zadrugu i koje za to imaju podršku jedinice lokalne samouprave.
2. Postojeće zemljoradničke zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa zakonom kojim se uređuju zadruge i koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koje su regulisale poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu, nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje imaju podršku jedinice lokalne samouprave za projekat sa kojim konkurišu.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje programskih aktivnosti za:
1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada.
2. Nabavku opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i farmi za proizvodnju mesa.
3. Nabavku višegodišnjih zasada za proširenje površina pod biljnom proizvodnjom.
4. Nabavku opreme i poljomehanizacije za povećanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta voća, povrća i drugih biljnih proizvoda.
5. Izgradnju objekta i nabavku opreme za potrebe povećanja kapaciteta postojeće proizvodnje, povećanja produktivnosti i kvaliteta, obezbeđenje više faze prerade proizvoda.
6. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje, povećanja mogućnosti izvoza, proširenja tržišta prodaje ili poboljšanja tržišne pozicioniranosti.

Troškovi uključuju porez na dodatu vrednost.

Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva će se koristiti tako što će se vršiti direktno plaćanje na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za podsticajna sredstva iz programa Zadruga je u obavezi da obezbedi blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem.

Zadruge nemogu minimum 3 godine da otuđe sredstva (oprema, objekti, mehanizacija i sl.) pribavljena finasijskim podsticajima ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je do 1.oktobra 2017. godine.

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Detaljnije

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije;
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s barem jednim od navedenih modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih hiljadu univerziteta – prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat),
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučnoistraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili s drugim naučnoistraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1)    tehničke nauke;
2)    tehnološke nauke
3)    medicinske nauke;
4)    sportske nauke;
5)    prirodno-matematičke nauke;
6)    biotehničke nauke;
7)    društvene i humanističke nauke;
8)    pravne i ekonomske nauke.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika čiji je ukupni faktor kompetencije preko 20 – na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2012–2016. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prijava na konkurs podnosi se u vidu obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa „Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata za 2017. godinu planirano je 14.400.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:
–    potpisan obrazac prijave  –dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi;
–    uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
–    kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine);
–    uverenje o stečenom zvanju doktora nauka;
–    uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs otvoren je od datuma raspisivanja do 26. juna 2017. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom „Pravo na prvu šansu” na adresu:

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, putem telefona: 021/487-46-33, ili putem imejla: marta.sinko@vojvodina.gov.rs