Arhiva ‘Konkursi’

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

Ambasada Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji je Ministarsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosledila informaciju o mogućnostima studiranja na osnovnim, master i doktorskim studijama na Univerzitetu „Hazar“ u Azerbejdžanu. Stipendija uključuje školarinu za jednu godinu studija, dok se nastavak stipendiranja odobrava na osnovu postignutog akademskog uspeha. Troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi nisu pokriveni ovom stipendijom.

Detaljne informacije o programima studiranja i o načinu apliciranja mogu se dobiti na sajtu Univerziteta „Hazar“ http://khazar.org/en/menus/496/how_to_apply_sup_style_color_red_new_sup

Rok za prijavljivanje je 15.04.2018. godine.

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe i projekte od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina u 2018. godini u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva i izdavačke delatnosti u ukupnom iznosu od 8.600.000,00 dinara (slovima: osammilionašestohiljadadinara i 00/100).

I RASPODELA SREDSTAVA

1. U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva Sekretarijat će finansirati – sufinansirati:

• programe i projekte u oblasti umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini koji se odnose na:

– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju i repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programe gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

• programe i projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine, koji se odnose na oblasti:

– izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muziku, narodne običaje i verovanja i stare narodne zanate;
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture;
– festivale i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga;
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavku osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata);
– stvaranje, prezentaciju i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.);
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad);
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice);

U ukupnom iznosu od 6.500.000,00 dinara (slovima: šestmilionapetsto-hiljadadinara i 00/100)

2. U oblasti izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina Sekretarijat će finansirati – sufinansirati objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga i časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica od značaja za kulturu i umetnost nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa teritorije AP Vojvodine, iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara (slovima: dvamilionastohiljadadinara i 00/100)

II POSEBNI USLOVI KONKURSA

• OBLAST: ZAŠTITA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA

1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica, udruženja građana i ustanove kulture (osim ustanova kojima je osnivač APV) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, čija je pretežna delatnost kultura i koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.

2. Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.), a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Na konkursu se neće sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4872 ili e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

4. Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
– svi prilozi koji su navedeni u prijavama.

• OBLAST: IZDAVAČKA DELATNOST NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA – NACIONALNIH MANJINA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću i koji posluju najmanje godinu dana pre objavljivanja konkursa (u daljem testu: Podnosilac prijave).
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica odnosno na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4437 ili e-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

2. Pod potpunom Prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave;
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno podaci o autoru, prevodiocu, priređivaču/uredniku; (prilog br. 2 u Prijavi);
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 3 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi);
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), dokaz o regulisanim autorskim pravima (potpisan ugovor sa autorom/prevodiocem/priređivačem)i potpisana recenzija).
U slučaju troškova štampanja, Sekretarijat će priznati troškove štampanja do 300 primeraka u standardnim formatima (A4, A5 i B5) i na standardnom papiru

3. Pod potupnom prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja časopisa podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno opis koncepcije časopisa i sadržaja svake pojedine sveske (Prilog br.1 u Prijavi)
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 2 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi)
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa)
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

III OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2. Prijave sa obaveznim prilozima se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije

3. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

4. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

5. Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom. Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

6. Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:

– koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
– ispunjavaju sve opšte uslove propisane Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini

PREDMET konkursa je podrška projektima i programima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture, u tematskim oblastima:
1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo;
2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura;
3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija;
4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe, projekte, manifestacije i festivale u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti kao i u oblasti amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini u ukupnom iznosu od 45.450.000,00 dinara (slovima: četrdeset pet miliona četiristo pedeset hiljada dinara i 00/100) iz sledećih tematskih oblasti:

1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo:
• muzičko stvaralaštvo – komponovanje muzičkog dela;
• muzičko izdavaštvo – partiture i produkcija autorskog materijala (CD i DVD);
• projekti, festivali i manifestacije od pokrajinskog značaja;
• takmičenja u oblasti muzike;
• obeležavanje značajnih proslava i dodela nagrada;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4560, nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura:
• samostalne i kolektivne izložbe, kolonije, nagrade, rezidencijalni programi i projekti;
• manifestacije, festivali od pokrajinskog značaja;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4507, mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija:
• Produkcija i interpretacija pozorišnih predstava;
• Projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja, operske predstave, operete, baletske predstave (umetnička igra);
• nagrade;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: javna nefinansijska preduzeća i organizacije, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4264, natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre:
• susreti pisaca, književne tribine, memorijali,projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja;
• nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva;
• objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga nastalih na srpskom jeziku iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture;
• objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi za kulturu, književnost i umetnost, kao i časopisa za decu;
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, javna nefinansijska preduzeća i organizacije, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi, preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4437, bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju – sufinansiraju projekti podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture i popularizaciji turističkih sredina u AP Vojvodini u kojima bi projekti bili realizovani, i okupili bi značajan broj posetilaca.

Ako se projekat odnosi na izdavanje CD-a, DVD-a ili partitura, Podnosilac prijave je dužan da dostavi i dokaz o regulisanim autorskim pravima, kao i potpisanu recenziju.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe i projekte koji omogućavaju unapređivanje rodne ravnopravnosti, dostupnost kulturnih sadržaja deci i mladima, kao i osobama sa invaliditetom, u okviru navedenih oblasti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

Način prijavljivanja
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na elektronski popunjenom obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini, (osim za: objavljivanje knjiga i objavljivanje časopisa za koje se aplicira na posebnom obrascu), koji se može preuzeti na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs i u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
– Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini.-

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Pod potpunom prijavom se podrazumeva uredno popunjen i overen adekvatan Prijavni obrazac (sa pripadajućim Prilozima), kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu Konkursa i Prijavnog obrazca.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržan na konkursu, može naknadno da otvori račun.

Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku ili je utvrđen nenamenski utrošak dodeljenih sredstava.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Detaljnije

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

Predmet konkursa je podrška organizovanju javnih, kreativnih višednevnih manifestacija u lokalnim samoupravama, koje podrazumevaju istovremenu realizaciju različitih progamskih sadržaja iz minimum četiri oblasti konkursa, koristeći prevashodno kulturne resurse svoje lokalne samouprave; podrazumevaju veliki broj učesnika i namenjeni su velikom broju posetilaca.

RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće/sufinansiraće manifestacije sredstvima u iznosu od 2.200.000,00 dinara (slovima: dvamilionadvestohiljadadinara i 00/100), po klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
KONKURS SE ODNOSI NA REALIZACIJU MANIFESTACIJA koje podrazumevaju skup pojedinih aktivnosti iz najmanje četiri navedenih oblasti:

I Muzika
• organizovanje i realizacija gitarijada (sa akcentom na mlade neafirmisane bendove);
• gostovanja u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije moderne, kvalitetne savremene muzike i edukacije nove mlade publike (detaljan opis muzičkog segmenta, muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, vreme, mesto, koncertni prostor održavanja);
• koncerti, radionice, takmičenja i promocija popularne kulture (džez, rok, pop…), koje predstavljaju platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• koncerti i smotre lokalnih ansambala, kao i gostovanja ansambala i solista uz podsticanje saradnje sa lokalnim ansamblima;
• koncerti, smotre i promocija horskog amaterskog stvaralaštva.

II Scensko – stvaralaštvo, produkcija, interpretacija
• realizacija i izvođenje amaterskih predstava, kao i predstava za decu i odrasle;
• interaktivne radionice, osmišljene na atraktivan način.

III Književno stvaralaštvo
• predstavljanje književnih dela i stvaralačkog opusa autora svoje sredine (promocije, književne večeri, tribine).

IV Likovno – primenjena i vizuelna umetnost, dizajn, multimedija
• organizovanje i realizacija likovnih kolonija i izložbi umetnika svoje sredine;
• interaktivne likovne, multimedijalne, strip i dr. radionice za decu i mlade, osmišljene na atraktivan način.

V Filmska umetnost i ostalo audio – vizuelno stvaralaštvo
• filmske priredbe sa jasnim umetničkim konceptom;
• programi interaktivne edukacije/radionice za mlade na temu audio-vizuelnog stvaralaštva, animiranog filma…;
• kulturno-obrazovni programi kojima se čini dostupnom kinematografska i audio-vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

VI Aktivnosti dece, mladih i za mlade u oblasti kulture
• realizacija participativnih projekata u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i/ili realizaciji;
• sajam organizacija mladih i za mlade.

VII Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
• promocija projekata koji podstiču i unapređuju kreativni razvoj;
• kreativne interaktivne radionice, seminari koji se odnose na amatersko kulturno stvaralaštvo;
• amaterske smotre, kolonije, pesnički susreti…;
• sajam starih zanata, domaće radinosti, suvenira, negovanje tradicije karakteristične za lokalnu sredinu.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja deci, mladima, osobama sa invaliditetom, participativni programi, kao i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

2. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici sekretarijata.

4. Pod potpunom prijavom se podrazumeva: uredno popunjen i overen obrazac prijave; detaljan opis programa; detaljno razrađen budžet programa; podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora programa; drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

5. Uz popunjeni obrazac Prijave, na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
– fotokopija potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– dokaz o saradnji sa drugim subjektima u kreiranju i realizaciji projekta.
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.
Napomena: Ukoliko udruženje nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržano na konkursu, može naknadno da otvori račun.

6. Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

7. O izboru programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka; sa nepotpunom dokumentacijom; poslate putem faksa ili elektronske pošte; nepotpisane i neoverene prijave; prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku.

10. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

11. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 021/487 47 39 ili na mejl: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

III POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. PRAVO UČEŠĆA: na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, zadužbine i fondacije u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi sa svojim projektima iz oblasti kulture kojima doprinose promociji kulturnog života u lokalnoj zajednici i autentičnosti manjih kulturnih sredina u AP Vojvodini.

2. Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju ili sufinansiraju programi podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture, i okupili bi značajan broj posetilaca.

3. Manifestacija mora da obuhvati realizaciju pojedinih aktivnosti iz bar četiri navedenih oblasti konkursa.

4. U prilogu formulara dostaviti: a) preporuku lokalne samouprave; b) dokaz o partnerstvu sa turističkom organizacijom (ugovor, sporazum i sl.); c) detaljan program i spisak učesnika; d) dokaz o partnerstvu sa drugim udruženjem, ustanovom.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe koji su u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016), koja je istaknuta na internet stranici sekretarijata.
Konkursom će biti podržani programi koji podrazumevaju – specifični ciljevi: obogaćenu kulturnu ponudu i podignut kvalitet sadržaja uz povećan broj učesnika i posetilaca; očuvanu i unapređenu kulturnu raznolikost; unapređenje međusobne saradnje između udruženja, ustanova kulture i drugih subjekata kulture sa organima lokalnih samouprava, turističkim organizacijama i poslovnim partnerima; unapređenu dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na mlade i osetljive društvene grupe; podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju jedinica lokalne samouprave u skladu sa njihovim strateškim prioritetima; povećanje ukupne turističke ponude i turističkog prometa u lokalnoj samoupravi.

Troškovi reprezentacije se priznaju najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Troškovi goriva, smeštaja i ishrane učesnika mogu biti priznati najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ovi troškovi mogu biti priznati u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima, kada je manifestacija takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod podnosioca prijave, poklone, a takođe ni nabavku opreme, osim u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) u 2018. godini sufinansiraće nabavku knjiga i drugih publikacija za potrebe javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem popunjavanja bibliotečkih fondova javnih biblioteka u Vojvodini, a u iznosu od 1.000,000.00 dinara (slovima: jedanmilionadinara i 00/100).

I OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske i gradske biblioteke čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i koje su registrovane na području AP Vojvodine (indirektni korisnici sredstava budžeta opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine).

2. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

4. Prijava se podnosi lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini)

5. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata i programa u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

7. Dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon broj 021/487-4872, kontakt osoba Tamara Benc, i-mejl: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno. Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

9. Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljan opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.
10. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

II KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Sredstva za nabavku knjiga i drugih publikacija raspodeliće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata, proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske ili gradske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine ili grada, a u skladu s visinom sredstava planiranih za Konkurs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajdnicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će sredstvima u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljadahiljadadinara i 00/100) finansirati – sufinansirati projekte i programe istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, kao i istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu, tokom 2018 godine, u sledećim oblastima:

1. Istraživanje, zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, i
2. Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu.

U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
• doprinose istraživanju, prikupljanju, očuvanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju kulturnog nasleđa srpskog naroda u regionu;
• doprinose obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice, i
• obezbeđuju promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba i kulturnog nasleđa Srba u regionu kod dece i mladih.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs, sa pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta/program (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16
(za Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini)

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4548, imjel: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.

II POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti i koji se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti i programi u oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i istraživanja, zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa Srba u regionu, koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/2017), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće – sufinansiraće projekte u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, koje realizuju jedinice lokalnih samouprava, ustanove kulture – osim ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, shodno Zakonu o kulturi.

Sekretarijat će sredstvima u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammilionadinara i 00/100), sufinansirati projekte u sledećim oblastima:
1. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa, i
2. Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.

U navedenim oblastima prioritetno će se podržati projekti od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
• doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, valorizaciji, interpretaciji, prezentaciji, promovisanju, korišćenju, upravljanju i unapređenju dostupnosti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa;
• doprinose obradi, evidentiranju i prezentovanju kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima, shodno preporukama datim u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji koje su dostupne na veb adresiMinistarstva kulture i informisanja: http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji;
• doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice i obezbeđuju promovisanje kulturnog nasleđa kod dece, mladih i osoba sa posebnim potrebama;
• doprinose unapređivanju i poboljšavanju uslova rada ustanova kulture čiji su osnivači drugi nivoi vlasti sa područja AP Vojvodine;
• promovišu principe multikulturalnosti i interkulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
• doprinose obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica od posebnog interesa za istoriju i kulturu Republike Srbije, odnosno AP vojvodine,
• doprinose promovisanju kulturnog nasleđa Vojvodine u drugim delovima Republike Srbije, i
• doprinose razvoju međuregionalne saradnje u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa i čuvaju i promovišu srpsko kulturno nasleđe u regionu.

I – OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini (koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata) sa pratećom dokumentacijom.

2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave,
• dostavljen detaljan opis projekta (u prilogu),
• detaljno razrađen budžet projekta po vrstama troškova (u Prijavi),
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta (u prilogu), i
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija (u Prijavi, deo II – OBAVEZNI PRILOZI).

3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu,
javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
2100 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupna 16
(napomena: Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini)

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2017. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

9. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

10. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-45-34, i-mejl: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs.

II – POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu MOGU da učestvuju:
– u oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa – JLS, teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i druge ustanove kulture, u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa, sa projektima zaštite spomenika kulture za koje su ispunjeni uslovi navedeni u konkursnoj prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI), i
– u oblasti: Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa – ustanove zaštite kulturnog nasleđa i druge ustanove kulture (u saradnji sa ustanovama zaštite kulturnog nasleđa) o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje teritorijalno nadležne ustanove zaštite, kao i udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture.

III – KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Projekti u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine u 2018. godini moraju:
– sadržinski da odgovaraju navedenim oblastima Konkursa,
– da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Konkursom, i
– da su usklađeni s Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟, br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, PTT troškovi, provizije kod banke, zakup prostora i slično), kao ni plate zaposlenih.

Detaljnije

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2018. godini

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 8.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 3.000.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama u okruženju.

1.2. Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

1.3.1. Programski prioriteti su: očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta; jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; obrazovni i drugi programi namenjeni deci i mladima.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkciju, koja imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani. Medijski proizvod može biti isključivo na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:

• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u odgovarajućem registru;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od strane odgovarajućeg regulatornog tela za elektronske medije;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
• instrukciju za plaćanje izdatu od banke.
Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2018. godini

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 1.500.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 500.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata koji doprinose unapređenju medijskog profesionalizma, istraživanja i analize stanja u medijskoj oblasti, unapređenje medijske pismenosti, organizovanja stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima, koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative.
Nosioci projekta mogu biti pravna lica, koja su izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se pretežno bave medijskom problematikom.

1.2. Ciljevi konkursa: Sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije.

Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

1.3.1. Programski prioriteti su: unapređenje i promocija medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije; jačanje stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.); upoznavanje javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru; ekonomski položaj novinara; istraživanja i analize o stanju u medijskoj oblasti; unapređenje medijske pismenosti.
1.4. Pravo učešća na konkursu: izdavači medija, medijska udruženja, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:

• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Učesnik konkursa ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2018. godini

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 2.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.250.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koje se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, i koje objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.2. Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
• uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
• kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
• budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
• dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

1.3.1. Prednosni kriterijumi: višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.
Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta:
• fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u odgovarajućem registru;
• fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
• fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
• fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
• ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa).
• potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti projektom, a ni naknadno činiti sledeće:
• da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
• da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

II
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III
Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zjaednicama,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 2. marta 2018. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

Detaljnije