Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2010. godini putem ovog konkursa sledeće programe i projekte:

1.  Proširene reprodukcije šuma, podizanje novih šuma i melioracije degradiranih šuma u iznosu od 25.000.000,00 dinara;

2. Unapređenja semenske i rasadničke proizvodnje i poboljšanje kvaliteta semena i sadnog materijala autohtonih vrsta drveća u iznosu od 8.000.000,00 dinara;

3. Unapređenje lovstva putem izgradnje i rekonstrukcije lovno tehničkih objekata u iznosu od 21.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkurs imaju:

– pod tačkom 1. pravna lica korisnici šuma i šumskog zemljišta sa područja AP Vojvodine. Prednost u sufinansiranju imaju projekti, podizanja šuma zaštitnog karaktera, područja sa niskom šumovitošću, kao i projekti za koje je podnosilac obezbedio veće sopstveno učešće.

– pod tačkom 2. pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju registrovan rasadnik šumskog sadnog materijala. Prednost imaju proizvođači autohtonih šumskih vrsta (hrast, jasen, brest, domaće topole, dud, lipa i dr.), koje se koriste za potrebe podizanja i veštačkog obnavljanja šuma na području AP Vojvodine;

– pod tačkom 3. korisnici lovišta na teritorji AP Vojvodina i to za:

3.a – izgradnju i rekonstrukciju lovačkih domova

3.b – izgradnju i rekonstrukciju lovno tehničkih objekata za uzgoj divljači (prihvatilište, pojilišta, hranilišta)

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  podnose se zaključno sa 10. julom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link

Program podrške udruženjima preduzetnika

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Program podrške udruženjima preduzetnika

Program podrške udruženjima preduzetnika za 2010. godinu podrazumeva podršku udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja. Podrška se odnosi na odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za projekte:

–      opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja – za ovu namenu može se odobriti do 80%  iznosa troškova obuke (troškovi predavača, zakupa prostora i opreme, opravdani troškovi polaznika);

–      projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama (troškovi izrade i realizacije projekata koji doprinose jačanju inovativnosti udruženja i njihovih članova, organizovanje praktične obuke za učenike i studenate, uključivanja u lanac  dobavljača…) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      izrada projekata za posticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe: mladi, žene preduzetnici, izbegla i raseljena lica, invalidi – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      učešće na sajmovima i izložbama (troškovi iznajmljivanja, postavljanja i vođenja štandova  udruženja, pod uslovom da se organizuje nastup članova udruženja koji prvi put učestvuju na određenom sajmu ili izložbi) – može se odobriti do 50% opravdanih troškova;

–      administrativni troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti (kao na primer izrada internet strane ili kataloga udruženja) za privlačenje novih članova i poslovnih partnera, organizaciju radionica, sajmova, izložbi, takmičenja i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, poslovno povezivanje i umrežavanje – može se odobriti do 100% iznosa opravdanih troškova.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju udruženja preduzetnika koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre ili su otpočela proces preregistracije, shodno Zakonu o Udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 od 14.07.2009.godine), pre dana objavljivanja Javnog poziva za podršku udruženjima preduzetnika.

Udruženja preduzetnika, u smislu ovog Programa, su udruženja čije su članovi mala i srednja preduzeća, preduzetnici ili fizička lica koja se bave umetničkim i starim zanatima i domaćom radinošću.

Bespovratna sredstva se ne mogu odobriti udruženjima preduzetnika koja su obuhvaćena programima za razvoj klastera Ministarstva ekonomije i regonalnog razvoja, realizovanim u prethodne tri godine.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11.000.000,00 dinara. Minimalna suma dostupna udruženjima preduzetnika je 100.000,00 dinara, a maksimalna 500.000,00 dinara.

Javni poziv za podršku udruženjima preduzetnika je otvoren od 23. juna do 16. jula 2010. godine.

Javni poziv, uputstvo, obrazac prijave i drugi prateći obrasci, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 2060-810, 2060-820, 2060-829, 2060-831, 2060-844 ili 2060-845.

Link

Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE – BCIF

Otvoren novi konkurs u okviru programa Dobrota

Otvoren je novi konkurs Državne lutrije Srbije (DLS) u okviru programa Dobrota koji administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF). Za program Dobrota mogu da se prijave lokalne neprofitne organizacije koje deluju u zajednicama u Srbiji (osim u gradskim jezgrima Beograda, Niša i Novog Sada) i bave se unapređenjem kvaliteta života starih lica. Maksimalan iznos donacije po organizaciji je 800.000,00 dinara.

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. avgust 2010. godine do 17 časova

Projekti koji će biti podržani moraju biti namenjeni starim licima (iznad 65 godina), a prioritet će imati oni projekti koji nude nešto novo u odnosu na aktivnosti koje institucije već sprovode i koji šire uključuju društvenu zajednicu (građani/građanke, volonteri, ustanove kulture, socijalne ustanove, obrazovne ustanove, lokalna samouprava, privrednici i sl).

Glavni cilj ovog konkursa je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života starih lica, kroz pokretanje aktivnosti za podsticanje njihovog aktivnog učešća u različitim oblastima društvenog i i kulturnog života i unapređenje socijalne brige u opštinama/gradovima u Srbiji, posebno u mestima gde takav vid podrške ne postoji.

Za dodatne informacije obratite se na jelena@bcif.org ili nas kontaktirajte:

Jelena Mihailović , Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), mob 069 202 4065

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

SIEPA – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE
Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije

u oblastima proizvodnje i usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:

 • referenca investitora;
 • udela domaćih dobavljača i efekta investicije na produktivnost ostalih domaćih privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica koji rade u istom sektoru;
 • održivosti investicije / trajnosti poslovanja;
 • nove tehnologije i prenosivosti znanja i veština na domaće dobavljače;
 • efekata investicije na ljudske resurse;
 • ocene uticaja na životnu sredinu;
 • obima izvoza;
 • supstitucije uvoza;
 • efekata investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;
 • pisma podrške, odnosno pisma o namerama opštine, odnosno grada, kojim se pružaju olakšice i povoljnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije u koje investitor namerava da ulaže.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom, i to:

 • za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 evra, odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar) po novom radnom mestu;
 • za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
 • za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu.

Rok za podnošenje prijava za jedanaesti krug odobravanja finansijskih sredstava je 27. avgust 2010. godine.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 / 3398 550, 3398 545, 3398 750, 3398 653 ili 3398 629.

Link

Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do 5 godina i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinski objekti i oprema koja čini funkcionalnu celinu-zaloga na opremi i građevinsko zemljište u privatnoj svojini) u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita i hipoteka drugog reda, u slučaju da je već uspostavljena hipoteka prvog reda u korist Fonda, pod uslovom da je procenjena vrednost nepokretnosti dovoljna da pokrije novi kredit;

U slučaju neodgovarajućeg boniteta investitora, kao dopunski instrument obezbeđenja kredita, prihvatiće se i jemstvo pravnog lica;

 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa

odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, za iznose kredita do 3.000.000,00 dinara, i

 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kredita, obaveza investitora je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Fond za razvoj RS DUGOROČNI KREDITI pravna lica, preduzetnici

Dugoročni krediti za pravna lica

1. Uslovi za korišćenje sredstava : Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

2. Krediti Fonda se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;
 • ulaganja u programe koji obezbeđuju primenu inovacionih tehnologija.

3. Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • rok otplate do 5 godina i odloženim rokom otplate do    jedne godine.
 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
 • otplata kredita: tromesečni anuiteti.

4.  Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture

5.  Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka
 • ugovorno jemstvo
 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Dugoročni krediti za preduzetnike

1.  Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre.

Sredatva se odobravaju za kreditiranje preduzetnika, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Maksimalni iznos kredita iznosi 2.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do  4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

2. Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su: – hipoteka i/ili,    ugovorno jemstvo

3. Sredstva po ovom Programu  se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

USAID Srbija

Ekonomski i demokratskii razvoj Srbije je centralan za budući prosperitet i političku stabilnost jugoistočne i centralne Evrope. Da bi odredio kako najbolje da pomogne Srbiji u narednih pet godina da ostvari cilj i postane demokratska i napredna zemlja koja je na putu ka Evro-Atlantskim Integracijama, USAID se konsultovao sa lokalnim i međunarodnim ekspertima, centralnim i lokalnim vladinim institucijama, civilnim društvom, privatnim sektorom i drugim donatorima. Na osnovu sugestija, nova strategija je formirana koja sadrži tri teme koje se bave pitanjima tranzicije i to su:

Izgradnja jake investicione klime

Pospešivanje rasta lokalne ekonomije

Jačanje demokratije i ekonomske sigurnosti

Strategija je zasnova na inovativnom pristupu koja integriše ključne komponente demokratije i ekonomskog rasta pokrivajući razne tematske oblasti, i kreirana je da odgovori na bilo kakve promene u socio-političkom okruženju. USAID radi sa vladinim institucijama, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i privatnim biznisima: da poboljša i ubrza rast privatnog sektora kroz reformu ekonomske politike i podršku biznisima; da poveća participaciju i informisanost građana u političkom i ekonomskom donošenju odluka; i da pomogne demokratskim institucijama na svim nivoima kako bi bili uspešni, osetljivi na potrebe gradjana i odgovorni.

U nameri da optimizuje resurse i uticaj programa, USAID će nastaviti da formira kreativne saveze sa ne-tradicionalnim partnerima kao što su dijaspora i lokalne finansijske institucije. USAID je uveren da će Srbija u narednih nekoliko godina dostići održiv nivo demokratske i ekonomske tranzicije, tako da tada više neće biti potrebe za nastavljanjem podrške. Planirano je da će poslednja godina podrške USAID-a Srbiji biti 2011, aprogrami će se postepeno gasiti u periodu od 1-2 godine.

USAID podstiče zainteresovane da posete internet stranicu http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=4, koja se redovno ažurira, i da prate napore USAID-a i predak koji je ostvaren. Komentare možete postali na: comments-belgrade@usaid.gov.

Do vozačke po starom

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Do vozačke po starom – novi sistem obuke tek krajem godine

Svi koji ove godine budu želeli da steknu vozačku dozvolu, moći će to da urade po odredbama starog zakona. Zbog toga što još nisu spremni pravilnici, ali i da bi se auto-školama ostavilo vremena za tehničke i kadrovske pripreme, odlučeno je da nova obuka ne startuje u martu.
(више…)

Konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

 • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
 • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
 • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Konkurs “Putujemo u Evropu”

EVROPSKI POKRET U SRBIJI
Konkurs “Putujemo u Evropu”

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa ambasadom Republike Austrije i uz podršku mnogih donatora raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente državnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Stoga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo našim najboljim studentima koji, uprkos ukidanju viza za zemlje Šengen zone, putovanje sebi ne mogu da priušte.

Cilj konkursa je da se omogući da 80 najboljih studenata sa državnih univerziteta u Srbiji leto 2010. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznajući evropske gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za leto 2010. godine, za putovanje po Evropi prema sopstvenom izboru.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:

 • Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na državnim Univerzitetima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
 • Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 31. maja tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
 • Uspeh studenta:
 • Prosečna ocena 8,5 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
 • Dužina studiranja
 • Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
 • Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Konkurs je otvoren od 31. maja do 21. juna 2010. godine.

Link