Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati programe i projekte u oblasti visokog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.841.577,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

A) Ustanove visokog  obrazovanja

1.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 5.778.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za unapređenje visokog obrazovanja kroz pojedinačne programe i projekte ustanova, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

2.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 1.833.577,00 dinara, koji iznos je namenjen za obezbeđivanje materijala za obrazovanje.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove visokog  obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije i  udruženja studenata

1. Za programe i projekte nevladinih organizacija i udruženja studenata na nivou visokog obrazovanja – 1.230.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za:

•    unapređivanje  visokog  obrazovanja;
•    obezbeđivanje  uslova za podizanje kvaliteta visokog  obrazovanja;
•    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija i udruženja studenata u cilju realizacije projekata u oblasti visokog obrazovanja;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, i
•    obezbeđivanje uslova talentovanim studentima, studentima sa posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja studenata u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI  USLOVI  KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na  osnovu  sledećih  kriterijuma:
1.    značaj programa (projekta) za unapređenje visokog obrazovanja;
2.    ukupni troškovi  potrebni za  realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba  da  priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj, mesto i vreme održavanja skupa, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde  o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o  rezultatima Konkursa pismeno  obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.
Prijave sa   potrebnom dokumentacijom   se podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za visokoškolske ustanove u AP Vojvodini

Upitnik za nevladine organizacije i udruženja studenata sa sedištem u AP Vojvodini

Sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od
29.609.343,00  dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

Sredstva  se raspodeljuju:

1. Za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ustanova visokog obrazovanja – 16.709.343,00 dinara;

2.      Za  nabavku mašina  i  opreme  za  ustanove  visokog  obrazovanja  –  12.900.000,00 dinara.

Pravo  učestvovanja  na  Konkursu  imaju ustanove  visokog  obrazovanja u  AP  Vojvodini.

KRITERIJUMI  I USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na osnovu sledećih  kriterijuma:
1.    vrsta, značaj i razlog planiranih radova po osnovu tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme, kao i njihov značaj za nastavno-naučni proces,
2.    ukupni  troškovi  potrebni  za  realizaciju,
3.    postojanje drugih  izvora za  finansiranje,
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II   Posebni uslovi  i  kriterijumi  za  razmatranje prijava ustanova:
1.    havarije  na  objektima nastale  pod uticajem  elementarnih  nepogoda  ili  starosti,
2.    havarije na grejnim, vodovodnim, kanalizacionim, strujnim i drugim instalacijama i postrojenjima u zgradi ustanove,
3.    hitnost tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i hitnost u nabavci mašina i opreme,
4.    spremnost ustanove da sufinansira tekuće popravke i održavanje zgrade i opreme, odnosno nabavku mašina i opreme.

III    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba da  priloži:
1.    kratak opis tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme;
2.    detaljan finansijski plan, sa preciznom specifikacijom radova, odnosno opreme i predračunom troškova;
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija  potvrde  o poreskom  identifikacionom  broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat  će  o  rezultatima  Konkursa pismeno  obavestiti  podnosioce zahteva.

Za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, kao i nabavku mašina i opreme čija je vrednost iznad iznosa koji je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu oslobođen javnih nabavki, primenjuje se postupak javnih nabavki, odnosno dodela sredstava u skladu sa propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavku mašina i opreme. Izuzetno, rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave  se  podnose na  priloženom Upitniku.
Prijave  sa   potrebnom  dokumentacijom   se  podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za sufinansiranje nabavke mašina i opreme

Upitnik za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme za 2011. godinu

Bespovratna sredstva malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj na prostoru Bačke sprovodi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele.

Prijave se podnose u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Modene 5, 21000 Novi Sad.

Preuzmite javni poziv

Link

Podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANjE INOVATIVNOSTI

Meru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Mere su:
1) podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija u MSPP;
2) povezivanje MSPP sa naučnoistraživačkim organizacijama, fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i konsultantskim kućama, kao i transfer znanja i tehnologije;
3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) povećanje broja MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Privredni subjekti iz tačke 1.1 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:
•    razvoj novog proizvoda ili usluge;
•    značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
•    uvođenje novog procesa proizvodnje;
•    otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju, registrovan pre datuma objavljivanja  Javnog poziva;
•    novi dizajn proizvoda;
•    marketing plan novog proizvoda/usluge.

1.3. Opravdani troškovi
Ministarstvo će sufinansirati samo troškove ugovornih usluga koje će domaće naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, laboratorije, konsultantske kuće i druge firme i organizacije pružiti u realizaciji navedenih aktivnosti, odnosno troškove kupovine prava intelektualne svojine kada je reč o patentima.

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.2. priznaće se troškovi:
•    izrade studije izvodljivosti;
•    troškovi istraživanja, tehničkog znanja, materijala i korišćenja instrumenata i opreme pri izradi prototipa proizvoda;
•    testiranja/ispitivanja;
•    izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu/proces;
•    otkupa patenta;
•    izrade dizajna proizvoda/usluge;
•    izrade marketing plana.

Za izradu prototipa proizvoda i testiranje/ispitivanje priznaće se troškovi materijala institucije koja aktivnost realizuje, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti.

Navedeni troškovi moraju biti izraženi u sledećem obliku:
– troškovi ugovornih usluga-cena ekspert sata i broj potrebnih sati;
– troškovi materijala-cena materijala  i količina potrebnog materijala i
– troškovi korišćenja opreme-cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana.

Korisnik je dužan da pomoć koristi za pribavljanje usluga po tržišnim cenama ili ukoliko je pružalac usluga neprofitni privredni subjekat, po ceni koja predstavlja pune troškove usluga uz razumnu maržu.

1.4. Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu ;
5)    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
6)    da nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
7)    da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8)    da su osnovani najkasnije u 2008. godini, odnosno imaju finansijske izveštaje za dve poslednje poslovne godine;
9)    da su u periodu od 01. januara 2011. godine do dana podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
10)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje

Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru zahteva čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma: kvalitet predložene inovativne aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, ulaganja u inovativne aktivnosti u prethodnom periodu, prethodna saradnja sa NIO, fakultetima, laboratorijama, konsultantskim kućama, kretanje prihoda od prodaje u prethodne dve godine, promene broja zaposlenih u prethodne dve godine, predložena visina sufinansiranja troškova inovativne aktivnosti iz sopstvenih izvora, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave  na kojoj je privredni subjekat registrovan i korišćenje sredstava po Programu podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2010. godini.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:

•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.mspne-serbia.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.
Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445-364 i 011/2060-832.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Mere podrške MSPP za jačanje inovativnosti u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške razvoju inovativnih klastera

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
mere podrške razvoju inovativnih klastera

Meru podrške  razvoju inovativnih klastera (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.
Opšti cilj Mere jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije.

Specifični ciljevi Mere su:
1) jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija  i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima;
2) uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
3) povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1.    Korisnici bespovratnih sredstava:
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
1.    su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
2.    imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava, preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3.    imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju.
U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Merom se sredstva dodeljuju za projekte:
1)    novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2009. godine;
2)    postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.
Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1)    operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanja članica:
–    interno povezivanje članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka)
–    eksterno povezivanje (marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže)
–    privlačenje novih članova;
2)    troškovi organizacije:
–    programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera.
–    seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1)    troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)
2)    troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte
3)    troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće  najmanje 3 članice klastera
4)    troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5)    troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6)    troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;
7)     troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za tačke 2) do 5), opravdani troškovi pokrivaju: troškove osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; troškove instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, i troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; dodatne režijske troškove nastale direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; druge operativne troškove poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i  proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti.

1.3.    Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular odgovarajućoj regionalnoj agenciji/centru sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da su preduzeća, članovi klastera u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
5)    da preduzeća, članovi klastera nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (objavljena u Uputstvu za sprovođenje Mere);
6)    da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili  za razvojnu fazu rada.
Sufinansiraće se samo one aktivnosti koje su započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom. Sve planirane aktivnosti, korisnici podsticajnih sredstava, moraju završiti do 01. novembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Inovativni klasteri koji su se sa svojim projektima prijavili da budu korisnici Mere mogu da ostvare pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000 dinara.  Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 dinara.

3.    Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje
Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu Komisija) će doneti odluku o izboru projekata čiji će troškovi biti sufinansirani na osnovu sledećih kriterijuma:
1) za novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada: profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
2) za inovativne klastere u razvojnoj fazi rada: zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera;
3) za projekate novoosnovanih i klastera u razvojnoj fazi rada: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost.

Kriterijumi su detaljno razrađeni u Uputstvu za sprovođenje Mere, koje se može preuzeti na internet stranama Ministrstva i Nacionalne agencije. Komisija može izvršiti dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Javnog poziva.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva d.o.o. Subotica;  Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica; Tel: 024/554-107; 535-109; e-mail: smer@subotica.info; www.smer.biz
•    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
•    Regionalna razvojna agencija Bačka; Modene 5, Novi Sad; Tel/faks: 021/450-893; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
•    Regionalna agencija za razvoj MSPP „Alma Mons“, d.o.o. Novi Sad; Trg Mladenaca 5/II, Novi Sad; Tel/fah: 021/427-822; 427-574; e-mail:  office@almamons.rs; www.almamons.co.rs
•    Regionalna razvojna agencija Srema; Glavna br.172, Ruma; Tel:022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, Beograd; Tel: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs
•    Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, Požarevac; Tel: 012/510-824; 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, Kragujevac; Tel: 034/300-575; 302-704; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
•    Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća, d.o.o. za informacione, edukativne i konsalting usluge – Kruševac; Dragomira Gajića 1, Kruševac; Tel: 037/3543-018; 3508-160; e-mail: mspks@ptt.rs;
•    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
•    Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
•    Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA, d.o.o., Novi Pazar; 7. jula bb, Novi Pazar; Tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs
•    Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
•    Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok d.o.o. Zaječar; Nikole Pašića 37/1, Zaječar; Tel: 019/426-516; 425-380; e-mail: msptimok@tsbest.net; www.msp-timok.org
•    Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
•    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
•    Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”, d.o.o. Vranje; 22. decembra bb, Vranje; Tel: 017/412-207; 414-893; 404-629; e-mail: leda_vr@yahoo.com; www.veeda.rs

U navedenim agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. Informacije se mogu dobiti i u Nacionalnoj agenciji na sledeće brojeve telefona: 019/445 311 i 011/2060 829.

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2011. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas Mere podrške razvoju inovativnih klastera u 2011. godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: klasteri.merr.gov.rs, www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs.

5.    Obaveštenje o izboru
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obaveštenja.

Preuzimanje dokumenta

Link

Dodela bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA (SIEPA)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i iznose  150.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom:
„Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za pojedinačne privredne subjekte”
ili „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za udruženja privrednih subjekta”
na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Na koverti naznačiti: naziv, matični broj i adresu podnosioca prijave, kontakt osobu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijava je 13. jun 2011. godine.

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak  dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti na ovoj stranici, u levoj koloni.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484, ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Link

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

ECO-INNOVATION 2008 – 2013


Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru programa „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.

Usluge koje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kroz Evropsku mrežu preduzetništva pruža potencijalnim korisnicima su:
•    Informisanje o javnom pozivu
•    Upoznavanje sa procesom prijave za poziv Eko inovacije
•    Provera projektne ideje
•    Pomoć prilikom pronalaženja partnera za zajedničko učešće u pozivu

Kontakt : Trg Nikole Pašića 5/VI, Beograd
een@narr.gov.rs ili 011 2060 832, 011 2060 835

Eko-inovacija predstavlja inovativni proces kreiranja i uvođenja na tržište nove ekološke tehnologije, proizvoda i usluge koji smanjuje ukupni negativni uticaj na životnu sredinu i omogućava da poslovanje i inovacije zajedno stvore održiva rešenja.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnos

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Lihtenštajn, Island) i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izrael. Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Da bi Vaš proizvod/proces (inovacija) mogao da bude finansiran iz Programa EKO-inovacije potrebno je da:
•    Bude koristan za životnu sredinu
•    Do sada nije tržšno potvrđen (u vezi je sa prvom primenom i uvođenjem na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi, koje su tehnički već oprobane)
•    Ima mogućnost široke primene (ali im zbog raznih rizika treba podsticaj kako bi prodrli na tržište)
•    Bude plod inovativne delatnosti

Uslovi:
•    Maksimalno trajanje aktivnosti je 36 meseci.
•    Finansijska podrška ima oblik granta i iznosi najviše do 50% opravdanih troškova po projektu.
•    Ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv iznosi blizu 36.000.000 evra.

Finansiraće se 45 do 50 projekata na nivou EU i zemalja članica CIP-a (od 600.000 do 800.000 evra po projektu)

Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2011. do 17 časova (briselsko lokalno vreme).

•    Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
•    Kao podnosioci predloga projekta fizička lica nisu prihvatljiva.

Prioritetne oblasti za podnošenje predloga projekta u 2011. godini
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2011. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića
(prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema „organskoj’’ ekonomiji.
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    Povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    Obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji ističu uštedu vode, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    Tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    Pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
•    Kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe politike integrisane proizvodnje (Communication from the Commission „Integrated Product Policy“, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa raznim dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i politike održive industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Substitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i substituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primene i uvođenja na tržište je deo Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Kompletna dokumentacija za podnošenje prijava može se pruzeti na internet stranici:
Environment – Eco-Innovation

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER FOR Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

 

 

=================

 * The call for tenders shall be repeated and is forecast for August 2011.

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.

Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:

  • problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
  • potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
  • kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2011. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u).

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-4633
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Pravilnik

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:
1. unapređenje upravljanja otpadom
– nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije:
● kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
● kontejneri/ posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada
– izrada i razvijanje lokalnih planova upravljanja otpadom
2. monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha i izrada studije stanja sa predlogom mera;
3. monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;
4. edukacija u oblasti zaštite životne sredine;
5. uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada;
6. unapređenje zaštite i upravljanja zaštićenim područjima;
7. zbrinjavanje povređenih i bolesnih zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životinja i ralizacija pilot projekata;
8. podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i realizacija pilot projekata;
9. aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju stanja životne sredine u AP Vojvodini

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektne oblasti 4., 5. i 9.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 3. i 6.);
d) registrovane stručne organizacije, specijalizovane organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 7., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na Konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se mogu dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.eko.vojvodina.gov.rs;
www.arhiurb.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 23. maj 2011. godine.

Konkursna dokumentacija:
Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.
Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Visina sredstava koja se dodeljuju:
e) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
f) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
g) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
h) stručnim organizacijama, specijalizovanim organizacijama fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 30. maj 2011. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba mr Olivia Tešić).

Dostavljanje izveštaja:

Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima

Link

Formular za konkurs možete preuzeti ovde