Arhiva ‘Konkursi’

Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

Konkurs za raspodelu sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odg

Konkurs za unapređenje stočarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za unapređenje stočarstva

Sredstva za sprovođenje Programa  selekcijskih mera za unapređenje  stočarstva u AP Vojvodini za 2009. godinu, u iznosu od 36.500.000,00 dinara koristiće se za:

1. Sprovođenje mera selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu i alternativnim proizvodnjama, kod kopitara i u pčelarstvu.

Mere selekcije obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u  tabelama 1. do 6. za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Tabela 1. Mere selekcije u govedarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase goveda
– Podolska rasa
1. Selekcijske smotre 100 350 35.000
– Buša
1. Selekcijske smotre 20 350 7.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih krava 10 500 5.000
Plemenite rase goveda
– Simentalska rasa
1. Selekcijske smotre 2.500 300 750.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 800 1.350 1.080.000
3. Kontrola bikovskih majki 40 3.000 120.000
4. Performans test bikova 4 25.000 100.000
5. Biološki test bikova 10 20.000 200.000
6. Progeni test na mlečnost 5 30.000 150.000
– Holštajn-frizijska rasa
1. Selekcijske smotre 15.500 300 4.650.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 5.000 1.350 6.750.000
3. Kontrola bikovskih majki 120 3.000 360.000
4. Performans test bikova 3 25.000 75.000
5. Biološki test bikova 14 32.000 448.000
6. Progeni test na mlečnost 13 30.000 390.000
Svega govedarstvo 15.120.000

Tabela 2. Mere selekcije u svinjarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase svinja
– Mangulica
1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 50 300 15.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 90

Sufinansiranje održavanja izložbi stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava za  održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Raspodela sredstava vršiće se za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara  i svinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi vršiće se po vrstama stoke i to:

Govedarstvo                    400.000,00

Ovčarstvo i kozarstvo        350.000,00

Kopitari                           690.000,00

Svinjarstvo                        60.000,00

UKUPNO, dinara             1.500.000,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedine vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Učesnici konkursa treba da dostave:

Zahtev koji sadrži podatke o Programu održavanja i nazivu izložbe, datumu i mestu održavanja izložbe, vrsti i kategoriji stoke, broju grla po izložbi i navesti iznos traženih sredstava;

2. Popunjen konkursni obrazac koji se nalazi na sajtu Sekretarijata;

3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;

4. Fotokopija PIB obrasca;

5. Fotokopija depo kartona;

6. Izveštaj sa rekapitulacijom troškova (original-pečat i potpis);

7. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje  dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Organizatori izložbi stoke kao korisnici sredstava,  konkurišu za nadoknadu troškova, i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne selekcijske službe – odgajivačke organizacije (član 14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva, “Službeni glasnik RS”, broj: 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05; i Program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2008 – 2012. godine, “Službeni list APV”, broj: 19/07)  na čijoj  su teritoriji održali izložbu stoke, a koja je vršila kontrolu njihovog rada.

Regionalna odgajivačka organizacija je dužna da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisnicima sredstava na njihov račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Raspodelu sredstava utvrdiće Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na osnovu rezultata ovog konkursa. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.12.2009. godine.

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova institucijama i organizacijama.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sva pravna lica koja su akteri na lokalnom nivou kao što su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, obrazovne institucije, policija, sud, tužilaštvo, organizacije civilnog društva, ženske grupe, mediji i drugi koji se bave tematikom seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U okviru ovog konkursa finansiraće se tri grupe aktivnosti:

1.    Podizanje nivoa svesti javnosti o ženskim ljudskim pravima, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, sa fokusom na nasilje u porodici kao najzastupljenijem obliku rodno zasnovanog nasilja (medijske kampanje, izrada informativnih brošura, javni događaji itd.);

2.    Razvoj kapaciteta svih aktera na lokalnom nivou u pružanju usluga žrtvama nasilja (usluge psiho-socijalne podrške, pravne pomoći, SOS linije, obuka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, interventni mobilni timovi i slično);

3.    Razvoj i poboljšanje horizontalne saradnje između relevantnih aktera na lokalnom nivou koji pružaju usluge žrtvama SRZN kroz uspostavljanje i jačanje strateškog partnerstva i funkcionalne mreže među relevantnim akterima u lokalnoj zajednici koji se bave žrtvama nasilja (organizovanje okruglih stolova, konferecija slučaja, implementacija protokola o saradnji na lokalu itd.).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 3 500 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 35 000 dolara.

Krajnji rok za prijem prijava je 18. januar 2010. godine do 12 časova.

Bespovratna sredstva poljoprivredi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva poljoprivredi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I  Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje u 2009. godini nisu koristile sredstva za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta odobrena po konkursu od 22.07.2009. godine, a koje pristupaju uređenju ili izgradnji otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

II  Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje u 2009. godini nisu koristile sredstva za uređenje atarskih puteva odobrena po konkursu od 22.07.2009. godine, a koje pristupaju uređenju atarskih puteva.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.12.2009. godine.

http://www.psp.vojvodina.sr.gov.yu/index.php?t=1&kat=50

Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA
Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

Konkurs za dodelu kratkoročnih i srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Kanjiža CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje privredne aktivnosti, povećanje zaposlenosti, efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

NAMENA I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA

Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i zemljoradničkim zadrugama sa prebivalištem i sedištem kao i nekretninom na području opštine Kanjiža,  ZA FINANSIRANJE:

  • razvoja biljne proizvodnje u smislu nabavke repromaterijala, opreme, mehanizacije i priključnih mašina,
  • osnivanja novih zasada voća i vinove loze,
  • povećanja mogućnosti navodnjavanja kroz nabavku sistema za navodnjavanje,
  • razvoja stočarske proizvodnje kroz uvećanje stočnog fonda kao i uređenje odnosno finalizaciju već postojećih objekata za smeštaj i uzgoj stoke,
  • uvećanje zemljišnog poseda.

Pored navedenih, kriterijumi za dodelu sredstava Fonda su i:

  • ekonomska opravdanost zahteva,
  • korišćenje postojećih raspoloživih resursa (zemljište, građevinski objekti, radna snaga, mehanizacija)

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji se mogu dobiti u “Uslužnom centru” Gradsake kuće (šalter .7.), u konkursnoj proceduri podnose i:

–      poslovni plan u propisanoj formi, a zadruge i bilans uspeha za 2007. i 2008. godinu (završni računi),

–     dokaz o vlasništvu nad nekretninom, u slučaju da je predmet obezbeđenja kredita hipoteka (posedovni list ili izvod iz zemljišne knjige – ne stariji od 15 dana),

–     potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno potvrda o aktivnom statusu gazdinstva (detaljan izvod iz Trezora o obnovi gazdinstva u 2009. godini) i potvrda PIO osiguranja zemljoradnika, kod zadruga akt o osnivanju i dozvola za rad,

–      uverenje nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu javnih prihoda (ne stariji od 30 dana),

–      predračun predmeta kreditiranja ili overeni (pred)ugovor o kupoprodaji zemljišta i stoke.

Stručna služba po podnetim zahtevima i kompletnoj dokumentaciji podnosi predlog Upravnom odboru Fonda za dodelu kredita.

USLOVI KREDITIRANJA

– iznosi zahtevanih sredstava za :

– kratkoročne kredite 1.000 – 2.000 evra

– srednjoročne kredite  2.000 – 5.000  evra

– obavezno postojanje valutne klauzule,

– obavezno učešće korisnika kredita je 10% ličnih sredstava u predmetu kreditiranja,.

– garancija: hipoteka na nepokretnostima u 1.5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, a za kratkoročne kredite može solo-blanko menica sa žirantom ili ugovor o jemstvu,

– kamatna stopa na godišnjem nivou 2%,

– rok otplate kredita i grejs period u zavisnosti od namene sredstava:

– za kratkoročne kredite rok otplate je godinu dana,

– za srednjoročne kredite rok otplate  od  3 godine sa 1 godinom mirovanja uz obračun interkalarne kamate od 1.5 %

Ako je instrument obezbeđenja povrata plasiranih sredstava HIPOTEKA PRVOG REDA odnosno založna izjava na nekretninu u korist Fonda, trošak konstituisanja hipoteke snosi Fond u momentu odobravanja i puštanja kredita u tečaj, ali ih pripisuje glavnici te ih korisnik kredita otplaćuje pod istim uslovima pod kojim mu je odobren kredit.

Konkurs «Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» otvoren je do  4 . decembra 2009. godine.

Sredstva dodeljena od strane Fonda mogu se koristiti isključivo na osnovu predračuna ili ugovora, ista se doznačuju na tekući račun dobavljača.

Kompletna konkursna dokumentacija se podnosi na adresu Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. sa naznakom «Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» ili lično u «Uslužnom centru» na prizemlju Gradske kuće (šalter .7.). Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti i sa web stranice www.kanjiza.rs.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani. Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 21 na II. Spratu Gradske kuće (telefon 875-166, lokal 303.).

Odluka Upravnog odbora o dodeli kratkoročnih i srednjoročnih kredita je konačna.

Subvencionisanje troškova učešća na međunarodnim sajmovima u RS

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća na međunarodnim sajmovima u RS

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 3.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu („Službeni list APV”, broj 4/2009 i 14/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u septembru, oktobru, novembru i decembru 2009. godine planiraju nastup na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 70% sledećitroškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa i opremanja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup i opremanje štanda no kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

4. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 27. novembra 2009. godine.

5. Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta regionalnih privrednih komora.

6. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškrva učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

8. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Rok: 27. novembar 2009.

Javni poziv – unapređenje položaja žena

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Javni poziv – unapređenje položaja žena

Poziv zapodnošenje predloga projekata za unapređenje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), upućuje javni poziv zainteresovanim organizacijama da podnesu predloge projekata za unapređenje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji.

Projekti će biti   finansirani  iz sredstava  budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost i dodatnih sredstava koje je obezbedio UNDP kroz projekat  “Jačanje civilnog društva u kreiranju politika i praksi u vezi sa smanjenjem siromaštva”  (finansiran od strane Delegacije evropske  komisije).

Prioriteti konkursa su:

1 Prioritet  Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike su:  smanjivanje ekonomskih nejednakosti i unapređenje ekonomskog  položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji (žene pripadnice nacionalnih manjina i manjinskih grupa, Romkinje, žene sa invaliditetom, izbegle ili raseljene žene, siromašne žene, žene sa sela, samohrane majke, žene drugačije seksualne orijentacije i dr)  u skladu sa Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

2. Prioritet UNDP  je poboljšanje položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa u Republici Srbiji (žene pripadnice nacionalnih manjina i manjinskih grupa, Romkinje, žene sa invaliditetom, izbegle ili raseljene žene, siromašne žene, žene sa sela, samohrane majke, žene drugačije seksualne orijentacije i dr)  u skladu sa drugim oblastima definisanim Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti koje nisu pokrivene prvim prioritetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja/organizacije čiji programi predlažu rešavanje  problema u vezi sa unapređivanjem  položaja žena iz dvostruko i/ili višestruko diskriminisanih grupa.

Rok 30.11. 2009. u 16 časova.

Poziv za predloge projekata za osobe sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za predloge projekata za osobe sa invaliditetom

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz  sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budzetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz razvijanje servisa i programa podrške za osobe sa invaliditetom i porodice osoba sa invaliditetom, koje podrazumevaju aktivnosti dopunske podrške, a svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu, odnosno aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

· da su registrovana udruženja građana;

· da im je sedište u Republici Srbiji;

· da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

· da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

· da su prošli edukaciju za pisanje predloga projekta i da poseduju potvrdu sa seminara «Promena metodologije za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom», realizovanog u okviru projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» (DILS), realizovanog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budzet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti direktno iz Ministarstva rada i socijalne politike,  Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Rok: 25.11.2009. godine u 16 časova.

Projekat “Evropa za sve”

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Projekat “Evropa za sve”

Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i medijskim partnerima – dnevnim listom “Pres” i RTS-om, pokreće projekat “Evropa za sve”.

Pozivamo udruženja, institucije, organizacije i građane da kandiduju ljude iz svojih gradova, mesta i sela koji nisu imali prilike da do sada putuju u EU, a koji su svojim postupkom, delom, uspehom, inventivnošću, moralnošću ili hrabrošću zadužili zajednicu u kojoj žive.

Pedeset izabranih kandidata će prvog dana bezviznog režima preći granicu Evropske unije bez vize u svom pasošu i za šest dana nagradnog putovanja upoznati Rim, Berlin, Pariz i Brisel.

Kandidovanje počinje u utorak, 10. novembra, i traje do 25. novembra 2009. godine. Od pristiglih kandidatura žiri će utvrditi konačnu listu kandidata koji odgovaraju uslovima konkursa. Nakon toga, u prvoj nedelji decembra, u specijalnoj emisiji na RTS-u biće organizovano izvlačenje 50 kandidata.

Projekat će voditi Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije u saradnji sa nevladinom organizacijom Evropski pokret u Srbiji. Projekat su podržali Delegacija Evropske komisije u Beogradu, Ambasada Francuske, Ambasada Italije, Ambasada Nemačke, kao i kompanija Jat ervejz, Aerodrom Nikola Tesla, Banka Inteza i Erste banka.

Projekat „Evropa za sve“ otvoren je za radnike, službenike, poljoprivrednike, naučnike, umetnike, penzionere, studente, domaćice, zaposlene, nezaposlene.

Pozivamo profesionalna i stručna udruženja, kompanije, opštine u Srbiji, nevladine organizacije, državne institucije i građane da kandiduju ljude koji zaslužuju da budu deo projekta “Evropa za sve”.

USLOVI KONKURSA:

1. Kandidati mogu biti isključivo osobe starije od 18 godina.
2. Kandidati mogu biti osobe koje do sada nikada nisu putovale u EU.
3. Prijava mora biti praćena preporukom neke institucije, organizacije ili pojedinca koja objašnjava kako su kandidati postupkom, delom, uspehom, inventivnošću, moralnošću ili hrabrošću zadužili zajednicu u kojoj žive.

Formular i uputstvo za konkurisanje dostupni su na sajtovima Vlade Republike SrbijeEvropskog pokreta u SrbijiRadio-televizije Srbije idnevnih novina “Pres”.

Prijave slati isključivo poštom na adresu Evropskog pokreta u Srbiji – Kralja Milana 31/II sa naznakom „Evropa za sve“.

Rok: 25. novembar 2009. god.