Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.400.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).
Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva materijalno nematerijalno kulturno nasleđe.

Nematerijalna kultura:
1. Izvorni narodni ples:
–    očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
–    prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga,
–    izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
–    programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
–    stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
–    letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
–    folklorni festivali i takmičenja,
–    propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:
–    očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
–    prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
–    škole narodne muzike i narodnih pesama,
–    nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku,
–    letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
–    izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom,
–    programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa,
–    propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama.

3. Narodni običaji, verovanja
–    očuvanje narodnih običaja,
–    prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,

–    letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
–    propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati
–    očuvanje starih narodnih zanata
–    prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    škole starih narodnih zanata
–    stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
–    iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
–    takmičenja starih narodnih zanata
–    kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
–    propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

Na Konkurs ne mogu aplicirati privatna preduzeća

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše najviše sa 5 projekta na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se u dva primerka isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za  izbor projekata međuregionalne saradnje u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 – 4631 tekući trensferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara  – 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
•    međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove i nevladine organizacije koja svojim aktivnostima doprinose razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti oblasti međuregionalne kulturne saradnje (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara –   4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

1. projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije).

2. nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad (isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta).

3. naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija i muldimedijalnih zapisa.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Ruminije, Hrvatske i Mađarske i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove, nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Ruminiji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Sufinansiranje pozorišne produkcije nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini pozorišnu produkciju nacionalnih zajednica u APV u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•     pozorišno stvaralaštvo na jezicima nacionalnih zajednica;
•    razvoj pozorišne kulture nacionalnih zajednica u AP Vojvodini;
•    razmena gostovanja pozorišnih predstava nacionalnih zajednica u sredinama gde žive manjinske nacionalne zajednice.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na konkursu mogu da učestvuju isključivo ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (zadužbine, fondacije kao  i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura) ( u daljem tekstu: Podnosilac  prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011 godine.
Link

zp8497586rq

Konkurs za proizvodnju dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih , dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju kratkometražnih,dokumentarnih,dokumentarno-igranih i animiranih filmova, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4.000.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.000.000,00 dinara– 4819  dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća i neprofitne organizacije registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi  (u daljem tekstu: Podnosilac  prijave) i čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa jednim projektom  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara .

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju dugometražnih  igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2.Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim  scenariom i može konkurisati dva puta uzastopno sa istim scenariom na Konkursu .

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za proizvodnju igranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica, u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih zajednica iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika), esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji  Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje  izdavačkom delatnošću.
2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje objavljivanja knjiga

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 6.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 800.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 1.700.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

1. objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski;
2. objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih zajednica.
Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. jedan Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava i za  sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 2. Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 19.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 7.700.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti; 9.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe i projekte;
•    programe i projekte likovne i vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, multimedija, dizajna i umetničke fotografije;
•    programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti i
•    književne programe i projekte.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave), kao i programi i projekti iz oblasti savremenog stvaralaštva koji su na jezicima nacionalnih manjina.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02. do 18.02. 2011. godine.

Link

Sufinansiranje tekućih popravki i nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i
održavanja zgrada, objekata i opreme i za finansiranje ili sufinansiranje projektnog planiranja, nabavke mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 4.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju i prezentaciju projekata iz oblasti kulture i poboljšavanje uslova rada ustanova kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na  konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) (u daljem testu: podnosilac prijave).
2.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata, opreme i najviše sa jednim projektom za projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine.
3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, projektno planiranje, nabavku mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link