Arhiva ‘Konkursi’

Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do 5 godina i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinski objekti i oprema koja čini funkcionalnu celinu-zaloga na opremi i građevinsko zemljište u privatnoj svojini) u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita i hipoteka drugog reda, u slučaju da je već uspostavljena hipoteka prvog reda u korist Fonda, pod uslovom da je procenjena vrednost nepokretnosti dovoljna da pokrije novi kredit;

U slučaju neodgovarajućeg boniteta investitora, kao dopunski instrument obezbeđenja kredita, prihvatiće se i jemstvo pravnog lica;

 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa

odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, za iznose kredita do 3.000.000,00 dinara, i

 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kredita, obaveza investitora je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Fond za razvoj RS DUGOROČNI KREDITI pravna lica, preduzetnici

Dugoročni krediti za pravna lica

1. Uslovi za korišćenje sredstava : Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

2. Krediti Fonda se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;
 • ulaganja u programe koji obezbeđuju primenu inovacionih tehnologija.

3. Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • rok otplate do 5 godina i odloženim rokom otplate do    jedne godine.
 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.
 • otplata kredita: tromesečni anuiteti.

4.  Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture

5.  Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka
 • ugovorno jemstvo
 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Dugoročni krediti za preduzetnike

1.  Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre.

Sredatva se odobravaju za kreditiranje preduzetnika, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Maksimalni iznos kredita iznosi 2.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do  4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

2. Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su: – hipoteka i/ili,    ugovorno jemstvo

3. Sredstva po ovom Programu  se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

USAID Srbija

Ekonomski i demokratskii razvoj Srbije je centralan za budući prosperitet i političku stabilnost jugoistočne i centralne Evrope. Da bi odredio kako najbolje da pomogne Srbiji u narednih pet godina da ostvari cilj i postane demokratska i napredna zemlja koja je na putu ka Evro-Atlantskim Integracijama, USAID se konsultovao sa lokalnim i međunarodnim ekspertima, centralnim i lokalnim vladinim institucijama, civilnim društvom, privatnim sektorom i drugim donatorima. Na osnovu sugestija, nova strategija je formirana koja sadrži tri teme koje se bave pitanjima tranzicije i to su:

Izgradnja jake investicione klime

Pospešivanje rasta lokalne ekonomije

Jačanje demokratije i ekonomske sigurnosti

Strategija je zasnova na inovativnom pristupu koja integriše ključne komponente demokratije i ekonomskog rasta pokrivajući razne tematske oblasti, i kreirana je da odgovori na bilo kakve promene u socio-političkom okruženju. USAID radi sa vladinim institucijama, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i privatnim biznisima: da poboljša i ubrza rast privatnog sektora kroz reformu ekonomske politike i podršku biznisima; da poveća participaciju i informisanost građana u političkom i ekonomskom donošenju odluka; i da pomogne demokratskim institucijama na svim nivoima kako bi bili uspešni, osetljivi na potrebe gradjana i odgovorni.

U nameri da optimizuje resurse i uticaj programa, USAID će nastaviti da formira kreativne saveze sa ne-tradicionalnim partnerima kao što su dijaspora i lokalne finansijske institucije. USAID je uveren da će Srbija u narednih nekoliko godina dostići održiv nivo demokratske i ekonomske tranzicije, tako da tada više neće biti potrebe za nastavljanjem podrške. Planirano je da će poslednja godina podrške USAID-a Srbiji biti 2011, aprogrami će se postepeno gasiti u periodu od 1-2 godine.

USAID podstiče zainteresovane da posete internet stranicu http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=4, koja se redovno ažurira, i da prate napore USAID-a i predak koji je ostvaren. Komentare možete postali na: comments-belgrade@usaid.gov.

Do vozačke po starom

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Do vozačke po starom – novi sistem obuke tek krajem godine

Svi koji ove godine budu želeli da steknu vozačku dozvolu, moći će to da urade po odredbama starog zakona. Zbog toga što još nisu spremni pravilnici, ali i da bi se auto-školama ostavilo vremena za tehničke i kadrovske pripreme, odlučeno je da nova obuka ne startuje u martu.
(više…)

Konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

 • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
 • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
 • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Konkurs “Putujemo u Evropu”

EVROPSKI POKRET U SRBIJI
Konkurs “Putujemo u Evropu”

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa ambasadom Republike Austrije i uz podršku mnogih donatora raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente državnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Stoga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo našim najboljim studentima koji, uprkos ukidanju viza za zemlje Šengen zone, putovanje sebi ne mogu da priušte.

Cilj konkursa je da se omogući da 80 najboljih studenata sa državnih univerziteta u Srbiji leto 2010. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznajući evropske gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za leto 2010. godine, za putovanje po Evropi prema sopstvenom izboru.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:

 • Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na državnim Univerzitetima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
 • Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 31. maja tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
 • Uspeh studenta:
 • Prosečna ocena 8,5 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
 • Dužina studiranja
 • Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
 • Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Konkurs je otvoren od 31. maja do 21. juna 2010. godine.

Link

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

Ministarstvo trgovine i usluga poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu svoje prijave na Konkurs za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji. Konkurs ima za cilj podsticanje primene brendinga i marketinga u poslovanju ekonomskih subjekata i razvoj proizvodnih i uslužnih brendova.

Konkurs se sprovodi u okviru programa Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije.

Strateško opredeljenje Ministarstva trgovine i usluga je da predmetnim subvencijama doprinese stvaranju povoljnog ambijenta za:

 • povećanje broja kvalitetnih i prepoznatljivih proizvodnih i uslužnih brendova iz Srbije;
 • unapređenje svesti o značaju nacionalnog brenda Srbije kao krovnog brenda;
 • povećanje obima poslovnih aktivnosti, proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga;
 • brži ekonomski razvoj, povećanje obima i promenu strukture izvoza;
 • efektivnije pozicioniranje pojedinačnih brendova (proizvod, usluga, preduzeće) kao važnih elemenata identiteta nacionalnog brenda Srbije;
 • kao i unapređenje konkurentnosti preduzetnika i malih i srednjih preduzeća.

Komisija Ministarstva trgovine i usluga će, na osnovu utvrđenih kriterijuma, izabrati privredne subjekte koji će dobiti subvencije za podršku razvoju brendova.

Predmetnim subvencijama će se finansirati aktivnosti privrednih subjekata u domenu jačanja domaćih proizvodnih i uslužnih brendova radi unapređenja njihove pozicije na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu i afirmacije

nacionalnog brenda Srbije.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencija. U obrascu Prijave na Konkurs (videti: VI Obavezna sadržina prijave na konkurs, tačka 1.) je obavezno navesti za koje aktivnosti u1089 se traži subvencija.

Privredni subjekti se u prijavi opredeljuju za dve ili više ponuđenih aktivnosti:

1. unapređenje marketing i brending strategije postojećih ili novih proizvodnih i uslužnih brendova;

2. unapređenje dizajna proizvoda;

3. unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija ekonomskih subjekata (odnosno prijavljenog brenda);

4. edukacija privrednih subjekata u oblasti marketinga (podrška sticanju novih znanja i primene modernih alata marketinga);

5. unapređenje organizacione strukture (sektora, odeljenja, organizacionih jedinica i sl.) za marketing ekonomskih subjekata.

Rok: 20.06.2010. godine

Link

Javni konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije
(udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

 • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
 • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
 • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru realizacije ciljeva Programa za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih grupa žena u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini 2009-2011. godine, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, broj 20/2009) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (slovima:sedammilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena i mladih u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena i mladih,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu,
– podsticanje stvaralaštva i ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti starih zanata,
– podizanje sposobnosti zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih žena i mladih iz nerazvijenih i nedovoljno razvijenih sredina, kao i seoskih sredina bez obzira na nivo razvijenosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima:tristohiljadadinara).
3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o organizaciji/udruženju
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih strateškim pravcima razvoja AP Vojvodine u oblasti unapređenja položaja i afirmacije stvaralaštva žena i mladih na teritoriji AP Vojvodine“.
5. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije istog.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2010. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti finansiranje objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2010. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje osnovnih objekata za snabdevanje naselja i industrije vodom, u ukupnom iznosu do 255.000.000,00 dinara.

Pod  snabdevanjem vodom u smislu ovog konkursa podrazumeva se snabdevanje vodom za piće. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja ili industrije.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknada. Sekretarijat će u finansiranju objekata na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara, u zavisnosti od vrednosti radova ili objekata sa opremom. Pravo učešća na konkursu imaju svi investitori    (Opštine, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine) osnovnih  objekata za vodosnabdevanje, izuzev investitora industrijskih objekata.

Smatra se da je investitor ispunio uslove za učešće na konkursu ukoliko je:

–  Sekretarijatu izmirio obavezu za vodoprivrednu naknadu za korišćenje voda, a zaključno sa januarom 2010. godine;

–  Dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

– Obezbedio investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;

–  Pribavio dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;

–  Pribavio uverenje nadležnog organa lokalne samouprave (Opština)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).

–  Pribavio prethodne uslove i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa i institucija.

– Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prijave na konkurs primaju se  zaključno sa 24.05.2010. godine

Link