Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Konkursna dokumentacija

Konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu («Službeni glasnik RS» br.101/2011) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ( «Službeni glasnik RS» broj 8/2012). Za ove namene u budžetu za 2012. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2.    Osnovni ciljevi

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:
–    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
–    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete ugostiteljske ponude;
–    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih
objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
–    unapređenje marketinga domaće turističke ponude;
–    dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

4. Kriterijumi za ocenu projekata

Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivani doprinos unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekta;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP ;
3.    Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5.    Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, za privredno društvo i preduzetnika;
6.    Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7.    Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
8.    Dokaz o vlasništvu na zemljištu/objektu u koji se ulaže, odnosno dokaz o pravu zakupa. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 6 godina i 6 meseci;
9.    Idejni projekat;
10.    Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica ili privrednog društva registrovanog za tu vrstu delatnosti, sa navedenom adresom objekta i vrstom radova koji će se izvoditi na konkretnom objektu;
11.    Ugovore ili ponude za izvođenje radova sa priloženom specifikacijom radova, kao i profakture isporučilaca opreme;
12.    Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika; bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
13.    Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja       kredita: – ukoliko se nudi hipoteka na nepokretnosti, dokaze o vlasništvu na istim (original kopije plana iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta); – pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju;
14.    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, ne stariju od 6 meseci, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
15.    Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
16.    Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati sve zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka
koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1.    sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.     sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3.    garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti   za obezbeđenje kredita,  Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom smatraće se ništavim.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar  kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mest

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

 

Link

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine.
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima I pravilima može se preuzeti od ponedeljka 20. februara 2012. godine u
prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Konkursna dokumentacija

Formular za prijavu

Link