Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je razvoj turizma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, podsticanjem lokalnih samouprava za poboljšanje i modernizaciju turističkih potencijala i unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samoupravama, sa teritorije AP Vojvodine za:

1. izradu planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenti po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.) od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave;

2. izradu i postavljanje turističke signalizacije;

3. a) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju /unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove i neophodnog uslova za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja (izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada i dr);

b) rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma ( vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti nautičkog turizma, objekti cikloturizma, objekti za odmor i rekreaciju, lokacije na kojima se održavaju turističke manifestacije, bine, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije i dr.), kao i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

c) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavku prateće opreme (ski staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, mobilijeri, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi, plovila i dr.);

d) unapređenje banjskog-zdravstvenog turizma primenom termomineralne vode i peloida u cilju unapređenja zdravstvenog turizma na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koja se realizuju do 30.06.2019. godine.

Podnosilac prijave može podneti dve prijave na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara.
1) Za tačku 1. Namene Sredstava do 1.000.000,00 dinara
2) Za tačku 2. Namene Sredstava do 2.000.000,00 dinara
3) Za tačku 3. Namene Sredstava do 10.000.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Rok za podnošenje prijave je 20.08. 2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021 4874-236 i 021 4874-669, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

Cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.600.000,00 dinara.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica(daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se u iznosu od:
1. 930.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica čije zanimanje spada u kategoriju deficitarnih zanimanja prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za filijale sa teritorije AP Vojvodine, sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, osim medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja.

Poslodavac koji ostvari pravo na ovu subvenciju u obavezi je da omogući da radni odnos lica traje najmanje 36 meseci.
Poslodavac je u obavezi da isplaćuje prosečnu bruto II zaradu za 36 meseci ugovorne obaveze.
2. 173.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica, za subvencionisanje poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze. Poslodavac može maksimalno da zaposli 10 lica.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev.

USLOVI UČEŠĆA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog poziva, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:
1. isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.
2. naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

Utvrđeni iznosi uvećavaju se za pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa zakonom.
3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;
• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;
• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa, propisani su Uredbom i Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Uredbom i Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, oglasnoj tabli nadležne FilijalE NSZ i na portalu e-Uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini

Cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem samozapošljavanja nezaposelnih lica, odnosno subvencionisanjem osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 45.400.000,00 dinara.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena u iznosu od 300.000,00 dinara.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog poziva, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom, u tri primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji koji podržavaju realizaciju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj i jačanje socijalne i zdravstvene podrške starim osobama čime se postiže:
– Unapređeno razumevanje potreba starijeg dela populacije i sagledane mogućnosti unapređenja aktivnosti starenja,
– Poređenje grada Beograda sa sličnim evropskim gradovima na osnovu dobijenih rezultatai indikatora,
– Definisane dobre strane postojeće politike prema starima, sagledane slabosti i date preporuke za unapređenje aktivnog starenja,
– Utvrđene i promovisane nove društvene vrednosti formulisanjem javnih politika aktivnog starenja.

Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od:
Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od 9.480.000,00 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30– Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070-Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost 0004- Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama,

1. Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
• da su prethodne obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno i u potpunosti;
• da imaju odgovarajuće kapacitete za sprovođenje programa.

Predlozi projekata se dostavljaju zaključno do 10. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3616-259.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:

– Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).
Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 (slovima: tristahiljada) dinara.
Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

  • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
  • pokrivanje dugovanja;
  • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
  • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
  • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
  • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
  • kupovinu vozila;
  • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Rok za podnošenje prijava
Zainteresovana udruženja, dužna su da Prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Detaljnije

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do: 20.08.2018. godine

Detaljnije

Sufinansiranje troškova uvođenja sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini.

Konkurs je otvoren do: 23.11.2018. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u AP Vojvodini u 2018. godini

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna institucija, a finansirati Sekretarijat.

Konkurs je otvoren do: 01.09.2018. godine

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program), sprovodi Kabinet ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u iznosu od 52.029.000,00 dinara

Sredstva su opredeljenja za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 26.014.500,00 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou.
2. Maksimalan iznos od 10.405.800,00 dinara namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva.
3. Maksimalan iznos od 5.000.000,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji.
4. Maksimalan iznos od 5.405.800,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji.
5. Maksimalan iznos od 5.202.900,00 dinara namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji.

Opredeljena sredstva se dodeljuju u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti, a sve aktivnosti koje su predviđene Programom moraju biti sprovedene do kraja 2018. godine.

Cilj
Opšti cilj Programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno- istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o aktivnostima Vlade Republike Srbije koja putem sistemskih mera i rešenja podržava razvoj tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Krajnji cilj Programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.
Realizacijom Programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Za sva pitanja u vezi sa realizacijom Konkursa zaintersovani mogu obratiti na broj telefona 011 3617 587.

Detaljnije