Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava je 19.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijava je 26.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture – zone škole, brzinski displeji i semafori planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2018. godinu.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

I. sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama škola i zonama usporenog saobraćaja;
II. sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja u naseljenim mestima;
III. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica i pešačkih prelaza u naseljenim mestima.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini..

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.891.448,37 dinara

I. Od čega za namenu I minimalno 1.600.000,00 dinara
II. Od čega za namenu II minimalno 800.000,00 dinara
III. Od čega za namenu III ukupno 15.000.000,00 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije

3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu za

I. Namenu I je 800.000,00 dinara;
II. Namenu II je 400.000,00 dinara;
III. Namenu III je 3.000.000,00 dinara;

4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom po nameni;

5. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;

6. Rok za podnošenje prijave je 16. novembar 2018. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs podnose se putem konkursnih obrazaca (koji se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte:

– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – zone škola”, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – brzinski displej”, ili
– „Ne otvarati – Prijava na Konkurs za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u APV – 2018. – semafori”.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :

Zajednička dokumentacija za sve tri namene:
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2. Karta puteva lokalne samouprave sa označenim lokacijama planiranih radova (L1,L2,…) i kategorijom puteva na kojima se planira investicija (Lok, Drž II, Drž I);
3. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
4. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
5. Tehnička dokumentacija, na osnovu koje se neposredno može pristupiti izvođenju radova.

Pod tehničkom dokumentacijom se podrazumeva, u zavisnosti od namene prijave:
– saobraćajni projekat ili
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja (ili izvod iz projekta tehničkog regulisanja saobraćaja) ili
– tehnička dokumentacija potrebna za građevinsku dozvolu ili za rešenje o odobrenju izvođenja radova.

Tehnička dokumentacija mora da bude usklađena sa važećim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, odnosno Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Tehnička dokumentacija mora da se odnosi na konkretnu investiciju koja je predmet prijave na konkursu.
Tehnička dokumentacija mora da sadrži predmer i predračun radova sa PDV-om, ne stariji od šest meseci.

6. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
7. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
9. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava
Odlukom o dodeli sredstava utvrđuju se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.
Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku sredstava
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta ( izvode iz banaka, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet ugovora, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave

Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, i to za:
– Izveštaj o obavljenom energetskom pregledu u skladu sa pravilnicima, a prema postojećem (zatečenom) stanju objekta;
– Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada – energetski pasoš (prema Izveštaju o obavljenom energetskom pregledu),
– Elaborat energetske efikasnosti sa predlozima građevinskih i termotehničkih paketa mera za unapređenje energetske efikasnosti u dva nivoa (računajući energetske potrebe zgrade koje uključuju energiju za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i osvetljenje, a koje odgovaraju uobičajenom načinu korišćenja zgrade, imajući u vidu vreme korišćenja objekta prema realnom stanju), i to:

o Prvi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta za jedan razred i
o Drugi nivo energetske sanacije koji obezbeđuje unapređenje objekta u „C“ razred

Predmer i predračun radova prema pozicijama koje obuhvataju postupak energetske sanacije za oba nivoa unapređenje;

– Podaci o potrošnji objekta za zadnje tri godine (računi za grejanje, računi za energente ukoliko je sopstveno grejanje, računi za električnu energiju);

a u cilju unapređenja energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije zgrada javne namene, stvaranja preduslova za pribavljanje sredstava za realizaciju investicija u energetskoj efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i širenja svesti o važnosti ove teme.

Pravo učešća na javnom pozivu i obezbeđena sredstva
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 (pet miliona) dinara, koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Programska aktivnost/projekat 0003 – Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

1. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samouprave, ne mogu preći iznos od 480.000,00 (četiristotineosamdesethiljada) dinara, odnosno najviše do 80% od cene izrade tehničke dokumentacije.

2. Sredstva se dodeljuju isključivo za navedenu namenu, i ne mogu se dodeliti retroaktivno, odnosno za već urađenu tehničku dokumentaciju.

3. Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno opredeljena sredstva za predmetnu namenu na osnovu izveštaja Komisije.

4. Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje su u budžetu za 2018. godinu, obezbedile deo sopstvenih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti.

Način podnošenja prijave na javni poziv
Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za javni poziv za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ ili neposredno na pisarnici republičkih organa (u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte).

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 011/3612-304 (kontakt osoba za prijave je Obrad Topić, e-mail: obrad.topic@mgsi.gov.rs).

Prijave poslate na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom poštom i dr. ili na pogrešnu adresu neće biti razmatrane. Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju zahteve iz ovog javnog poziva ili prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, neće biti razmatrane.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na javni poziv dostavlja se Ministarstvu na obrascu „Prijava za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini jedinica lokalne samoupraveˮ koji je objavljen na internet stranici Ministarstva (www.mgsi.gov.rs).

2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

3. Prijavu na javni poziv podnosi jedinica lokalne samouprave u pisanoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac je dužan da dostavi:
– fotokopiju PIB obrasca,
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
– izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za unapređenje energetske efikasnosti,
– dokaz da je objekat u svojini jedinice lokalne samopuprave – izvod iz lista nepokretnosti (i upotrebnu dozvolu ukoliko ista nije upisana u list nepokretnosti).

Podnosilac prijave je dužan da na zahtev Ministarstva dostavi i druge podatke i dokumentaciju koji su potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:

1. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku podnošenja zahteva

2. Poštovanje ravnomernosti

3. Raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila za unapređenje energetske efikasnosti u godini podnošenja zahteva

4. Visina bespovratnih sredstava koje JLS traži od Ministarstva

5. Neto površina objekta

6. Godina izgradnje objekta

7. Tehnička dokumentacija postojećeg objekta (projekat izvedenog stanja)

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom o dodeli sredstava radi sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene, u svojini jedinica lokalne samouprave.

Rokovi za sprovođenje javnog poziva
– dostavljanje prijava: dvadeset (20) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog poziva na interent stranici Ministarstva u roku koji ne može biti duži od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava,
– krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 31.03.2019. godine,
– nakon realizacije ugovorne obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti sa primerkom tehničke dokumentacije i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava,
– rok za dostavljanja izveštaja o realizaciji i utrošenim sredstvima: najkasnije trideset (30) dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja. Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija za realizaciju programa nastave i učenja u prvom razredu opšteg srednjeg obrazovanja.

2. Cilj javnog poziva je unapređivanje uslova u kojima se ostvaruje nastava i učenje. Gimnazije sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe ili za IKT opremu. Opremanjem kabineta obezbeđuje se kvalitetnija nastava koja će doprineti kako razvoju znanja tako i razvoju veština i kritičkog mišljenja. Praktične vežbe doprinose principu očiglednosti u nastavi što utiče na kvalitet ishoda učenja.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Gimnazija koja dobije finansijska sredstva može ih iskoristiti za kupovinu opreme za kabinete za biologiju, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo ili za multimedijalne učionice.

4. Učesnici poziva su:
Gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja na teritoriji Republike Srbije.

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Reference – učešće u projektima u poslednjih pet godina, učešće u projektima koji su za cilj imali opremanje škola, ocene spoljašnjeg vrednovanja, itd.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:

1) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja interesa učenika, stepen unapređenja stanja u očiglednosti nastave i učenja;

2) broj učenika u prvom razredu gimnazije;

3) rezultati spoljašnjeg vrednovanja rada škole odnosno odnos ocene za oblast «Nastava i učenje» i ocene za oblast «Resursi».

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija u roku koji ne može biti duži od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

8. Odluku o izboru gimnazija kojima se dodeljuju finansijska sredstva donosi ministar.
Odluka ministra se donosi na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju javnog poziva za finansiranje opremanja gimnazija obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 9.500.000,00 dinara. Planirano je da finansijska sredstva za određenu gimnaziju dostižu iznos do 500.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru gimnazija, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju projekta 4002 – Reforma opšteg srednjeg obrazovanja 512 – Mašine i oprema, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnese izveštaj o utrošku finansijskih sredstava.

11. Gimnazije prijavu na javni poziv podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju podizanja uslova za ostvarivanje nastave “ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 13.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-527.

Detaljnije

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

EVROPSKA UNIJA

Podrška Evropske unije razvoju opština – EU PRO: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Želite da unapredite socijalnu koheziju i inkluziju u vašoj zajednici i doprinesete razvoju vaše opštine?
Imate ideje koja mogu doprineti poboljšanju socio-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa?

Ko može da se prijavi?
Organizacije civilnog društva i institucije lokalnih samouprava iz 32 multietničke opštine: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žagubica, Žitorađa, Koceljeva, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Majdanpek, Medveđa, Merošina, Negotin, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Preševo, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Surdulica i Tutin

Vrednosti i trajanje projekata?
• Partija 1 (međuopštinski projekti): od 15,000 evra do 30,000 evra
• Partija 2 (pojedinačne opštine): od 10,000 evra do 15,000 evra
• Ukupni budžet poziva: 400,000 evra
• Od 8 do 12 meseci

Kako se prijaviti?
• Preuzmite detaljne informacije o pozivu, kao i formulare za prijavu, sa internet stranice www.eupro.org.rs
• Pošaljite aplikaciju u skladu sa uslovima poziva najkasnije do 05. decembra 2018. na rsoc.applications@unops.org

Informišite se detaljnije o pozivu:
• Posetite jednu od šest info sesija na kojima će biti predstavljeni uslovi poziva. Prijavljivanje za učešće na info sesijama vrši se putem mejla biljanak@unops.org

o Kučevo, Hotel „Rudnik”, utorak, 30. oktobar u 11 časova
o Borsko jezero, Hotel „Jezero”, sreda, 31. oktobar u 11 časova
o Valjevo, Hotel „Grand”, petak, 02. novembar u 11 časova
o Sjenica, Hotel „Lane”, utorak, 06. novembar u 11 časova
o Niš, New City Hotel, sreda, 07. novembar u 11 časova
o Vranje, Dom vojske, četvrtak, 08. novembar u 11 časova

• Za pojašnjenja pošaljite mejl na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 23. novembra 2018.

Detaljnije

Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17 i 78/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima

Zahtev za odobravanje projekta
Član 2.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine. Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:

(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;

4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) ovog pravilnika, a ako se odnose na investicije u nabavku mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
7) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
8) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:
1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) poreski bilans za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, na obrascu poreske prijave za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osigzranje (Obrazac PPDG-1S).

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i:
1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) poreski bilans PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavlja i:
1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) bilans stanja za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
3) poreski bilans PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.

U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 5. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne energije i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, pored dokumentacije iz st. 1-4. ovog člana, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz st. 1-4. i stava 7. ovog člana, dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i ovaj sertifikat.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 5) i 6), i stava 7. dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama.
Sredstva su namenjena za realizaciju programa stručnog usavršavanja odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

2. Cilj javnog poziva je izbor programa stručnog usavršavanja zaposlenih u osnovnim školama, odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, čijom primenom se obezbeđuje podrška učenicima u razvoju opštih međupredmetnih kompetencija i ključnih kompetencija i kojima se postiže dinamičnije i angažovanije kombinovanje znanja, veština i stavova relevantnih za različite realne kontekste koji zahtevaju njihovu funkcionalnu primenu.
Opšte međupredmetne kompetencije zasnivaju se na ključnim kompetencijama, razvijaju se kroz nastavu svih predmeta, primenjive su u različitim situacijama i kontekstima pri rešavanju različitih problema i zadataka, neophodne su svim učenicima za lično ostvarenje i razvoj, kao i uključivanje u društvene tokove i zapošljavanje i čine osnovu za celoživotno učenje.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Programi stručnog usavršavanja odobreni u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

4. Učesnici poziva mogu biti:
Pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (ustanove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, vladine, nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Program stručnog usavršavanja sa dokazima da je odobren u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika;
3) Reference – dokazi o realizovanim obukama iz oblasti finansijske pismenosti;

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) reference programa: usmerenost na uključivanje finansijske pismenosti u nastavu, kao međupredmetne kompetencije, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti jačanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti;
3) materijali za obuku.

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, ministar donosi u roku od 7 dana od dana njegovog prijema.

8. Odluku o izboru programa stručnog usavršavanja ministar donosi u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju programa stručnog usavršavanja kojim se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru programa stručnog usavršavanja, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju programa 2003 – Osnovno obrazovanje, Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje, PA 0009 – Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama 424 – Specijalizovane ustanove, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnosi mesečne izveštaje, a nakon realizacije svih planiranih obuka, i finalni izveštaj.

11. Učesnici javnog poziva prijavu i predlog stručnog usavršavanja podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:
„Javni poziv za podnošenje prijava za podizanje kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti“ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VI, Krilo C, Kancelarija 22.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave dostavljene elektronskom poštom.

Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.

Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta, radi bogaćenja fonda biblioteka osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvršiće izbor publikacija za decu/učenike osnovnoškolskog uzrasta, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalnih manjina u Republici Srbiji, objavljenih u 2017. godini, koje doprinose unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, zatim dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta (u daljem tekstu: publikacija) i to iz sledećih kategorija:

1. domaća književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
2. prevodna književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
3. publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
4. publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
5. naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
6. publikacije namenjene učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
7. dodatna nastavna sredstva namenjena učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odobrena u skladu sa Zakonom o udžbenicima;
8. časopisi za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Izbor obuhvata publikacije iz svih navedenih kategorija na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina.
Izbor ne obuhvata udžbenike i društvene igre, kao ni publikacije koje nisu pogodne za bibliotečko korišćenje (publikacije velikog ili malog formata, publikacije sa nepovezanim listovima, publikacije namenjene popunjavanju i slično).

Svaka predložena publikacija treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni stanardni broj knjige (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora imati označeno: ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostale podatke o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, podatak o izdanju, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godinu štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• mora imati kvalitetnu štampu i povez.

Uslovi učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač uz prijavu za učešće (Obrazac 1) prilaže:
• dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica, ovaj dokaz ne podnose udruženja);
• listu publikacija iz navedenih kategorija koje je objavio u 2017. godini (Obrazac 2);
• najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje na Javni poziv (napomena: primerci publikacija su sastavni deo dokumentacije prijave i ne vraćaju se podnosiocima);
• potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske, ako je sedište izdavača u Vojvodini.

Lista dostavljenih publikacija (Obrazac 2) treba da sadrži i prodajnu knjižarsku cenu. Pod prodajnom knjižarskom cenom podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom javnom pozivu. Cene navedene u listi ne mogu se naknadno menjati.
Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajne ili budžeta jedinica lokalne samouprave otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.
Publikacije za koje je izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Način i pravila odabira publikacija

Izbor publikacija, koje zadovoljavaju uslove Javnog poziva, u vidu predloga liste publikacija, vrši Komisija koju je rešenjem obrazovao ministar. Odluku o izabranim publikacijama, na predlog Komisije, donosi ministar.
Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet strani Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u roku od 15 dana od dana okončanja Javnog poziva.
Na osnovu donete Odluke o izabranim publikacijama, svaka osnovna škola (školska biblioteka) na teritoriji Republike Srbije pravi izbor publikacija u odnosu na navedenu Odluku, sopstvene potrebe i opredeljena sredstva, te u tom smislu odluku o količinama po izabranim publikacijama donose škole.
Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, a u skladu sa Odlukom ministra Škola vrši otkup publikacija sa Liste izabranih publikacija.

Ukoliko suizdavači podnose istu publikaciju, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ukoliko suizdavači konkurišu sa istom publikacijom i sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na listi za izbor od strane škola, a škole/školske biblioteke će proceniti od kojeg izdavača žele da imaju publikaciju.

Ukoliko dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje i koja u većoj meri ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom javnom pozivu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Prilikom izbora publikacija koje čine školsku lektiru, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Komisija će dati prednost publikacijama koje sadrže kritički naučni aparat (predgovor, pogovor, rečnik nepoznatih termina i druga objašnjenja sadržine dela).

Prilikom izbora publikacija na srpskom jeziku, prioritet će imati one publikacije koje su objavljene na ćiriličkom pismu.

Prilikom izbora publikacija na jezicima nacionalnih manjina, Komisija može konsultovati nacionalne savete nacionalnih manjina ili škole koje ostvaruju nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Komisija će prilikom izbora publikacija posebnu pažnju obratiti i na slog – npr. sitna štampa nije pogodna za učenike prvog ciklusa, kao i na kvalitet ilustaracija.

Prijave na Javni poziv podnose se od 22. oktobra do 2. novembra 2018. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata na sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2018. godini

Rok za podnošenje prijave 09.11.2018. godine

Detaljnije