Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja kojima su dodeljena sredstva Evropske unij

kancelarija za saradnju sa civilnom drustvomKANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji za dodelu sredstava iz programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

Način dostavljanja – Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. februara do 25. februara 2015. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnu konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje – za informaciju
2.    Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata
3.    Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje
4.    Obrazac predloga budžeta

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković, savetnicu u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: ili putem telefona na 011 3130 968.

Detaljnije

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

regresiranje prevoya ucenikaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2015. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV“, br. 53/14 i 54/14-ispr.) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u iznosu od 176.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola broj:128-451-48/2015-04 od  05.02. 2015 . godine su:
1)    broj učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini sa područja opštine  i grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
2)    stepen razvijenosti opština i gradova u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (”Službeni glasnik RS”, br. 104/14).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 11. februara 2015. godine na web adresi  Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je  5. mart 2015. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

baberkoszoruPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica

PROJEKTI treba da budu usmereni ka:
•    Izradi monografije, video ili CD prezentacije, organizaciji izložbe i slično;
•    Organizaciji svečanosti, odnosno manifestaciji sportsko-kulturnog karaktera;

Neopravdanim utroškom sredstva po ovom Konkursu smatraće se upotreba sredstava za redovne takimičarske i trenažne aktivnosti sportskih organizacija, kao i troškovi organizacije svečanih ručkova i večera.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koje imaju dugogodišnju tradiciju, kontinuiran uspeh i prepoznatljiv rad na afirmaciji i razvoju sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Razmatraće se prijave sportskih organizacija koje obeležavaju jubilej od 20 do 100 godina (svaka deseta godina), kao i svaka peta godina nakon navršenih 100 godina postojanja.

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU: 2.000.000,00 dinara

ROK  ZA PRIJAVU: Krajnji rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 26. februar 2015. godine.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finasiranje projekata za obeležavanje jubilarnih godišnjica“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Uz projekat potrebno je dostaviti i dokaz o početku rada sportske organizacije (osnivački akt, novinski članak, prethodno urađene monografije, itd ).

Detaljnije

Konkurs za organizacije civilnog društva

novac, pareAGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Konkurs za organizacije civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije. Cilj konkursa je da podrži razvoj i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti svih društvenih aktera.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena organizacijama civnilnog društva iznose 3.658.000,00 dinara i biće dodeljena dvema organizacijama u iznosima od po 1.829.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 11. marta 2015. godine.

Detaljnije

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

chinese-learning-in-beijingMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

NR KINA – Komitet za školarine – ponuda stipendija za akademsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Pekingu, NR Kina, dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o ponudi stipendija Komiteta za školarine za akademsku 2015/2016. godinu.

Od ponuđenih 10 stipendija, 6 je predviđeno za nastavak studija dosadašnjih stipendista Vlade NR Kine – državljana Republike Srbije, a 4 pune stipendije za dodiplomske, postdiplomske studije i studijsko usavršavanje ponuđene su kandidatima koji se prijavljuju prvi put.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije (vodič za korišćenje platforme za registraciju studenata, lista univerziteta i studijskih programa, medicinski formular za strance i vodič za dodelu stipendija Vlade NR Kine) i izvršiti neophodnu on-line registraciju na vebsajtu: http://www.scs.edu.cn/laihua/ .

Rok za dostavljanje prijava sa dokumentacijom ovom Ministarstvu je 20. april 2015. godine.

Troškove međunarodnog prevoza snosi sam kandidat.

Detaljnije

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije

study_russiaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije tokom školske 2015/2016. godine

Ambasada Ruske Federacije obaveštava srpsku stranu da je Federalna Agencija za pitanja Zajednice Nezavisnih Država, sunarodnika koji žive u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju objavila spisak visokoškolskih ustanova i studijskih smerova pogodnih za prijem stranih studenata zainteresovanih za stipendiju Vlade Ruske Federacije za školsku 2015/2016. godinu.

Vebsajt Rosotrudničestva je : http://95.163.77.90/node/893.

Informacija o konkursu Vlade Ruske Federacije biće objavljena na sajtu Ministarstva i u Ruskom domu u Beogradu tokom trajanja konkursa. Prijave kandidata sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na adresu Ruskog doma u Beogradu. Mešovita komisija će odlučivati o predlogu kandidata za dodelu stipendija Ruske Federacije u roku koji predvidi ruska strana.

Rok: 02.03.2015.

Detaljnije

Stipendije Britanske fondacije za školsku 2015/16. godinu

british-scholarship-trust-300x211MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Britanske fondacije za školsku 2015/16. godinu

Britanska fondacija posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije obavestila je ovo Ministarstvo o spremnosti da za školsku 2015/16. godinu ponudi mogućnost učešća na konkursu za dodelu 10 stipendija kandidatima iz Republike Srbije.

Trajanje stipendije je od 1 do 3 meseca po kandidatu.

Detaljnije informacije i prijavni formular dostupni su na vebsajtu: www.britishscholarshiptrust.org

Biće razmatrane samo one kandidature koje su dostavljene posredstvom ovog Ministarstva, Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade Republike Srbije u Londonu.

Rok za dostavu dokumentacije zainteresovanih kandidata ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine.

Detaljnije

 

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

romania-scholarshipsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Stipendije Vlade Rumunije stranim državljanima za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Rumunije, Direkcija za javnu diplomatiju, kulturnu i naučnu međunarodnu saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ponudila je zainteresovanim kandidatima iz Srbije stipendije za akademsku 2015/2016. godinu.

Metodologija konkurisanja koju kandidati moraju da ispunjavaju precizno su navedeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, http://www.mae.ro/node/1794  na rumunskom jeziku.

Informacija na engleskom jeziku dostupna je na sajtu: http://www.mae.ro/en/node/10251

Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje prosleđuje dokumentaciju rumunskoj strani posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Krajnji rok za prijavu je 1. mart 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

stipendijaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu

Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji dostavila je ovom Ministarstvu aktuelnu informaciju o objavi konkursa za dodelu do 18 stipendija Republike Slovenije za školsku 2015/2016. godinu, na osnovu člana 3. Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Sve potrebne informacije i prijavni formulari dostupni su na internet stranici CMEPIUSP – Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx.

Rok za dostavu prijava zainteresovanih kandidata sa potrebnom dokumentacijom ovom Ministarstvu je 15. mart 2015. godine, s obzirom da je slovenačka strana zatražila nominaciju Ministarstva.

Detaljnije

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EU for citizensEVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2015. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:

  • Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)
  • Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
    • Mera 2.1 Bratimljenje gradova
    • Mera 2.2 Mreže gradova
    • Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2015. godine.

U okviru martovskog roka organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu za oba poglavlja, Poglavlje 1 (Evropsko sećanje), i Poglavlje 2 (Demokratski angažman i građansko učešće), i to za sve tri mere u okviru Poglavlja 2: (1) Bratimljenje gradova, (2) Mreže gradova i (3) Projekti organizacija civilnog društva.

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/ dok programski vodič možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/COMM-2013-00367-00-00-EN-TRA-00-eng.pdf