Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj receptivnog turizma, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 104, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 3.500.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma sa sedištem u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, registorvani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata razvoja receptivnog turizma na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini, ako se tim projektima obezbedjuje:
-unapredjenje konkurentnosti sektora turizma,
-unapredjenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude,
-investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu,
-unapredjenje i razvoj procesa poslovanja,
-nabavka opreme

2.Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.Sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti /de minimis državna pomoć/ u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći /»Službeni glasnik RS», br. 13/2010, 100/2011/

4.Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

5.Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

6.Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek

7.Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.

8.Rok za podnošenje prijave je 08.06.2012. godine.

9.Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu subvencija
Dodela subvencija za sufinansiranje projekta razvoja receptivnog turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1. stepen uskladjenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2. razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3. razvoj turističkih prostora;
4. poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija – e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji idr.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na Konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre podnosioca prijave;
2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju/ PIB/;
3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Bilans stanja i Bilans uspeha za prethodni period
6. Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima /ne starija od 3 meseca/
7. Izjava podnosioca prijave da su dati podaci u Prijavi tačni

Odlučivanje po prijavama
Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli subvencija privatnim preduzećima za projekte razvoja receptivnog turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Prijava za konkurs

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument «Smernice za podnosioce predloga projekta» možete preuzeti ovde.

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde.

Obrasce za prijavljivanje možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Link

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE (SIEPA)

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana. Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i privredna društva:
1) kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
2) protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
3) koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
4) kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,
5) čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
• reference investitora;
• udeo domaćih dobavljača;
• održivost investicije/trajnost poslovanja;
• nove tehnologije i prenosivost znanja i veština na domaće dobavljače;
• efekti investicije na ljudske resurse;
• obim međunarodnog prometa;
• ekonomski efekti investicionog projekta;
• efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koje se investira;

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja, i ispunjenosti uslova i kriterijuma predviđenih Uredbom, i to:

1) za investicije u proizvodnom sektoru:
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 500.000 evra, kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu,
– za investicije u lokalnim samoupravama koje su svrstane u prvu, drugu i treću grupu u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave – vrednost ulaganja u osnovna sredstva najmanje 1.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

2) za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine – vrednost ulaganja najmanje 500.000 evra kojim se otvara najmanje 10 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

3) za investicije u strateške projekte iz oblasti turizma, vrednosti ulaganja u osnovna sredstva najmanje 5.000.000 evra kojim se otvara najmanje 50 novih radnih mesta – od 4.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;

4) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 20% od visine investicije;

5) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 100 miliona evra, kojim se otvara najmanje 300 novih radnih mesta -do 17% od visine investicije;

6) za investicione projekte vrednosti ulaganja preko 50 miliona evra, kojim se otvara najmanje 150 novih radnih mesta -do 10% od visine investicije.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava poovom javnom pozivu je od 25.maja 2012. godine do 03. avgusta 2012. godine.

Otvaranje pristiglih prijava je 27. jula 2012. godine u prostorijama Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.
Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava koje su svrstane u četvrtu grupu i devastirana područja, lista strateških projekata iz oblasti turizma i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet prezentaciji Agencije (www.siepa.gov.rs) ili lično u prostorijama Agencije. Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na dole navedene telefone.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije
Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd
Telefon: 011/33 98 550; 33 98 629; 33 98 653; 33 98 750;
Faks: 011/33 98 814

Link

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

Rok za prijavu: četvrtak, 06. septembar 2012.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.

Usluge koje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kroz Evropsku mrežu preduzetništva pruža potencijalnim korisnicima su:
• Informisanje o javnom pozivu
• Upoznavanje sa procesom prijave za poziv Eko-inovacije
• Provera projektne ideje
• Pomoć prilikom pronalaženja partnera za zajedničko učešće u pozivu

Kontakt: Trg Nikole Pašića 5/VI, Beograd
een@narr.gov.rs  ili 011 2060 832, 011 2060 835

Eko-inovacija predstavlja inovativni proces kreiranja i uvođenja na tržište nove ekološke tehnologije, proizvoda ili usluge koji smanjuju ukupni negativni uticaj na životnu sredinu i omogućavaju da poslovanje i inovacije zajedno stvore održiva rešenja.

CIP eko-inovacije:
• predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
• imaju jasan ekološki uticaj
• imaju dugoročnu tržišnu strategiju
• imaju mogućnost ponavljanja rešenja
• odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnost

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Lihtenštajn, Island) i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izrael. Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Da bi Vaš proizvod/proces (inovacija) mogao da bude finansiran iz Programa EKO-inovacije potrebno je da:
• Bude koristan za životnu sredinu
• Do sada nije tržšno potvrđen (u vezi je sa prvom primenom i uvođenjem na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi, koje su tehnički već oprobane)
• Ima mogućnost široke primene (ali im zbog raznih rizika treba podsticaj kako bi prodrli na tržište)
• Bude plod inovativne delatnosti

Uslovi:
– Maksimalno trajanje projektnih aktivnosti je 36 meseci.
– Finansijska podrška ima oblik granta i iznosi do 50% opravdanih troškova po projektu.
– Ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv iznosi blizu 34.800.000 evra. Finansiraće se 45 do 50 projekata na nivou EU i zemalja članica CIP-a (od 600.000 do 800.000 evra po projektu).
– Rok za podnošenje prijava je 6. septembar 2012. do 17 časova (briselsko lokalno vreme).
– Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
– Kao podnosioci predloga projekta fizička lica nisu prihvatljiva.
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu:

1) Reciklaža
• Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
• Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
• Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
• Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
• Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema ‘’organskoj’’ ekonomiji.
• Čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije gasova i/ili povećanje reciklaže.
• Povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
• Obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
• Procesi, proizvodi i tehnologije koji štede vodu, posebno procesi bez upotrebe vode,
• Tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
• Pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija, i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
• Kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe Politike Integrisane proizvodnje (Communication from the Commission “Integrated Product Policy”, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i proizvodnju i Politike održive Industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
• Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
• Supstitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i supstituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
• Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za novu proizvodnju.
• Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Aktivnosti predloženog projekta treba da budu u skladu sa ciljevima objavljenog poziva. Indikatori kojima se meri uticaj i rezultati projekta treba da budu konkretni, merljivi, dostupni, realistični i pravovremeni (SMART indikatori).

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primene i uvođenja na tržište je deo Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Rok za prijavu: četvrtak, 06. septembar 2012.

Više informacija o pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Više informacija o eko-inovacijama je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/news/index_en.htm

Kompletna dokumentacija za podnošenje prijava može se pruzeti na internet stranici:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation

Projekti se prijavljuju direktno u Briselu, isključivo elektronskim putem na internet adresi koja će u maju biti objavljena na:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Link

Sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV kao i proširivanje baze pilot projekata u ovoj oblasti. Ovakvi projekti su dobar primer za sve slične projekte iz ove oblasti kao što su:predškolske ustanove, studentski domovi, letnji kampovi, domovi zdravlja, bolnice, kako opšte tako i specijalističke itd.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi električnu energiju ili fosilno gorivo sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV”, i u dnevnom listu ,,Dnevnik ” i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV”

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje poljoprivredne, kako čvrste biomase, tako i peleta i briketa i ostale otpadne biomase (npr.drvne biomase iz industrije prerade drveta) u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte kao što su:ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, domovi zdravlja i sl.) a radi smanjenja energetskih troškova za korišćenje uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje otpadne biomase-kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistemi za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovii ostala prateća mašinska i elektro-oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg dotrajalog kotlovskog postrojenja za grejanje novim postrojenjem za primarno korišćenje otpadne biomase svih vrsta u energetske svrhe kao i prateće instalacije.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za navedenu namenu.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje su budžetski korisnici i koje nemaju drugih mogućnosti za rešenje problema grejanja, a imaju mogućnost da koriste otpadnu biomasu iz neposrednog okruženja.Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom za navedenu namenu.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 1.000.000,00 dinara.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV” i u dnevnom listu ,,Dnevnik” i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

NIS

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

Predano radeći na svojoj viziji da bude moderna, otvorena kompanija koja svet pokreće ka boljem, NIS ove godine uvodi novi koncept podrške aktivnostima koje pomažu razvoj lokalne zajednice. U sklopu programa „Saradnja radi razvoja“ Kompanija je objavila Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke i humanitarnih delatnosti u 2012. godini.

Zainteresovani mogu svoje predloge slati do 1. juna 2012. godine do 12 časova, i to isključivo na mejl saradnjaradirazvoja@nis.rs . O pristiglim projektima će odlučivati posebna Komisija sastavljena od predstavnika NIS-a i predstavnika konkretne lokalne zajednice na koju se poziv odnosi. Odluka o izboru projekata biće doneta u roku od 10 radnih dana od dana utvrđivanja Liste izabranih projekata i biće takođe objavljena na internet stranici NIS a.d. Novi Sad.

Konkurs je namenjen udruženjima, fondacijama, humanitarnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i pojedincima-mladim talentima iz opština i gradova sa kojima NIS ima sporazume o saradnji. To su: Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Novi Bečej, Kanjiža i Žitište. Do sada je Kompanija podržavala projekte koje su same opštine i gradovi izabrali za prioritetne i važne, a ove godine vrata su otvorena i drugim idejama i programima. Tako će polovina sredstava koja su definisana pojedinačnim sporazumima biti raspodeljena upravo preko Javnog konkursa. Time Kompanija želi da motiviše i podrži kreativnost i odgovornost organizacija i pojedinaca, i da u zajedničkoj akciji doprinese stvaranju bolje budućnosti i humanijeg društva. Slogan NIS-a “Energija života” tako bi, kroz principe društvene odgovornosti, postao ne samo inspiracija, već i realnost.

Konkurs nije namenjen finansiranju aktivnosti političkih stranaka, verskih i religijskih grupacija, a neće se razmatrati ni pojedinačne molbe koje se odnose na studije, učešće na konferencijama, troškove smeštaja i ishrane i slično.

Uslovi i propozicije javnih konkursa za lokalne zajednice

Sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u gerontološkim centrima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina”

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 23/2011 i 03/2012-rebalans) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2012. godinu (Rešenje Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine br.402-3/2012 od 18. januara 2012. godine i br.402-3/2012 od 07. marta 2012. godine) u iznosu od 9.917.595,93 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta  je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV, smanjenje emisije gasova staklene bašte,  kao i proširenje baze pilot projekata u ovoj oblasti.

Ovakvi projekti korišćenja solarne termalne energije su dobar podsticaj za sve buduće slične projekte kao što su: bolnice opšteg tipa, specijalističke bolnice, studentski domovi, letnji kampovi, osnovne i srednje škole sa pratećim sadržajima, domovi zdravlja itd…

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo ili sl.)  ili električnu energiju sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija  bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gerontološki centri na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji  planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom, dok preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa. Odobrena sredstva mogu se koristiti isključivo isključivo za:
– nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode i ostale  potrebe grejanja   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama ;
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne sistemom sa solarnim kolektorima ili
-rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12. 2012. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat – “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Idejni termo-mašinski i Idejni prateći elektro projekat za navedenu namenu. Projektna dokumentacija treba da bude u skladu sa važećim zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima koji se odnose na ovu oblast.
Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedenu  namenu.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 1.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ”Službenom listu APV”,  dnevnom listu ”Dnevnik” i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioca prijave. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se se uložiti pravno sredstvo.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica kao i prijave koje nisu predmet Konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese:  ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs   i  katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.
Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 25.05.2012. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike

Poziv za podnošenje projekata

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje projekata

Ambasada u Beogradu administrira grant šemu za razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. Fond Ambasade je otvoren preko cele godine za različite tipove aplikanata, za inicijative koje obično traju do godinu dana i ne prelaze 100.000 evra.

Teme:
•    Vladavina prava i antikorupcija
•    Reforma sektora bezbednosti i odbrane
•    Pitanja energije, životne sredine i klime
•    Inkluzija i rast na lokalnom nivou.

Više o pozivu OVDE.

Za dodatna pitanja možete se obratiti putem mejla projects.belgrade@mfa.no