Kratkoročni krediti za izvoz

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Kratkoročni krediti za izvoz

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

2.  KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANJA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • rok vraćanja kredita: 180 dana
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

5.  PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplati iznosa od 10.000,00 dinara na ime naknade za obradu kreditnog zahteva i 1.200,00 dinara na ime naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:

 • popunjen obrazac zahteva sa dokazom o izvršenim uplatama
 • popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
 • rešenje o upisu preduzeća kod Agencije za privredne registre
 • fotokopija osnivačkog akta
 • potvrda nadležnog

  poreskog organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana

 • rešenje o utvrđivanju poreskog indetifikacionog broja – PIB
 • odluka o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 • dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor)
 • dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica koja se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura)
 • obrasci finansijskog izveštaja za 2008. godinu
 • scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
 • potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
 • potvrdu poslovne banke o dugovnom i potražnom prometu na deviznom računu u prethodnih godinu dana
 • pismo o namerama poslovne banke da će, u slučaju odobrenja kredita, biti garant za taj kredit.

U slučaju umanjene kreditne sposobnosti podnosioca kreditnog zahteva Fond može tražiti garanciju druge poslovne banke koja bi bila garant vraćanja odobrenog kredita u odnosu na banku koja je izdala pismo o namerama izdavanja garancije.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:

 • sa nižim stepenom ukupne zaduženosti
 • čiji je iznos kreditnog zahteva srazmeran visini deviznog priliva u prethodnoj godini
 • koji se bave proizvodnjom/pružanjem usluga, odnosno izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača
 • koji do sada nisu koristili kredite Fonda
 • koji su uredno izmirivali obaveze po do sada korišćenim sredstvima Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq