Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

womenNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.
Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•    testiranje novih proizvoda;
•    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
•    novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    elektronsku prezentaciju preduzeća i
•    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
•    da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Link

Objavljena tri konkursa u okviru drugog kruga konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora – drugi poziv
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima 1 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs

kao i na adresi omladinskog internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 313 09 23 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Exchange 4DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Smernice za aplikante se mogu preuzeti na sledećim internet adresama:
•    Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
•    EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
•    Stalna konferencija gradova i opština: www.skgo.org
•    Program Exchange: www.exchange.org.rs

Smernice za aplikante su dostupne i na sledećoj adresi:
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Odeljenje za ugovore i finansije
Vladimira Popovića 40/V
11070 Beograd, Srbija

Rok za dostavu predloga projekata je 04. jul 2013. godine (u slučaju lične dostave, rok za ponošenje predloga projekata je istog dana, do 15:00 časova po lokalnom vremenu).

Planirana je i organizacija regionalnih info dana čiji će plan biti objavljen na sledećim internet adresama:
– Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
– EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
– Stalna Konferencija gradova i opština: www.skgo.org
– Program Exchange: www.exchange.org.rs

Link

Javni konkurs za udruženja građana

social carePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju udruženjima građana za oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom i demografije broj:129-401-1729/2013 od 14. maja 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2013. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

  • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
  • u oblasti socijalne zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
  • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u ”Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu ”Dnevnik”.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koja vrši procenu i vrednovanje programa udruženja građana primenom sledećih bližih merila i kriterijuma dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (od 0-30 bodova):
– postojanje sadržaja koji odgovara prema predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa,
-broj lica koja se uključuju u program,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predviđenih programom,
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost.

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa-doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (od 0-30 bodova):
– za oblast zdravstvene zaštite:doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,

– za oblast socijalne zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom.
– za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
– za oblast demografije:doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (od 0-30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima,
– visina traženih sredstava za realizaciju programa,
-stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.

4. Prema zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa finansiranih ili sufinansiranih iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (10 bodova).

Primenom navedenih merila i kriterijuma Komisija sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja iste. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijava.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before

one night only at the paramount theatre

Cheap Canada Goose Televisions falling on children happens a lot more than you want to imagine it will. In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before to secure your tv sets. A good option for any television is mounted towards the wall, but when this isn’t a choice, bolt it lower towards the entertainment center. Cheap Canada Goose

Canada Goose Sale With its play on words, Vice Verses, the title of Switchfoot’s new album, coherently suggests the album’s theme: everything has two sides. “Every blessing comes with a set of curses,” singer guitarist Jon Foreman sings on the title track, all the while wondering if “there’s a meaning to it all.” That theme runs through the album’s 12 songs and is even reflected in the album’s black and tan cover. “The whole thing is about polarity,” says Foreman. Canada Goose Sale

Canada Goose Outlet Each hula halau has a different volcano practice, visiting on different days. Some head up the mountain the minute they arrive on Hawaii island, others bring their lei to gift Pele on Sunday or Monday. Others come early to pick lei greens, but only with permission from the property owner and Pele.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Vests The Philadelphia Beekeepers Guild announces the return of the Philadelphia Honey Festival onSeptember 7, 9 and 10, 2017 at Glen Foerd on the Delaware, Wyck Historic House and. All three historic sites will be buzzing with three days of activities that include open hive demonstrations, honey extractions, open hive talks, children’s activities, honey tastings, mead tastings, sales from local beekeepers, presentations and a bee bearding demonstration. Parks on Tap Jr. Canada Goose Vests

Canada Goose The follow up to 2010’s Glow, Start Livin’ is a nine track selection of folk infused songs that sweetly reflect the simplicity of their recording. With its smooth showcasing of Frankenreiter’s rich, honey thick vocals and masterful guitar work Canada Goose Jackets, Start Livin’ bears all the intimacy of an impromptu back porch performance and the tenderness of a treasured love letter. “Start Livin’ is basically a love album,” says Frankenreiter, who co produced the record alongside Matt Grundy and Adam Ableman. Canada Goose

Canada Goose Coats On Sale It is intended for general informational purposes only and does not address individual circumstances. It is not a substitute for professional veterinary advice, diagnosis or treatment and should not be relied on to make decisions about your pet’s health. Never ignore professional veterinary advice in seeking treatment because of something you have read on the WebMD Site.. Canada Goose Coats On Sale

Canada Goose Parkas DO understand that this experience may affect your student idea of self. Studying abroad exposes students to new cultures and ideas that may influence your student overall perception. Additionally, when your student returns home, they may have some difficulty readjusting to American life Canada Goose Parkas.

Stručna praksa – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE r a s p i s u j u  
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

–    do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem;
–    do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem;
–    do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Kanjiža:

1.    angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
–    12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
–    16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
–    20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3.    snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa sedištem u opštini Kanjiža koji ispunjavaju uslove konkursa.

Zahtev za učešće u programu podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, u tri primerka, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda – ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Za sprovođenje javnog rada opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
–    zaradu nezaposlenim licima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
–    23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
–    24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
–    25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
–    26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
–    1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih i drugih delatnosti;
–    3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
–    socijalnih, humanitarnih  i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;
–    održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, uređenje romskih naselja i drugi poslovi.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    organi jedinica lokalne samouprave
–    javne ustanove i javna preduzeća i
–    udruženja građana
sa sedištem u opštini Kanjiža.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda –

Ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine www.kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian

For some reason I can step on cracks and lines in the sidewalk or on tile. I don know why, I just can It feels unsafe and scary. I am terrified of elevators. We’re real fortunate. Missing free throws and not finishing baskets was hard to watch. Hopefully the win will get us to play better.”.

pandora rings Respiratory physiotherapists and nurses supervised the exercise component, as did health centre based fitness instructors. Physiotherapists, respiratory nurses, an occupational therapist, a dietician, a respiratory doctor, a smoking cessation adviser, a social worker, a pharmacist https://www.pandora4saleuk.com/, and a lay member of a patients’ group supervised education activities on a rolling rota. also received individualised home exercise programmes, which encouraged at least 20 minutes of exercise per day.Data analysis and statistical methodsWe analysed data on an intention to treat basis. pandora rings

pandora earrings Were beating on it with skid hooks and their bare fists They said it just looked at them like don care, get away from me and it kept attacking me. Said he was able to throw the 80 pound cougar to the ground and they all ran into their truck. The cougar, he said, waited under their trailer.. pandora earrings

pandora charms Didn take it totally seriously at the time. Looking back it a little disturbing, well it a lot disturbing cheap pandora, and he stayed parked outside the house for about 20 minutes and then the phone calls started. Said the driver called her three or four times over the next couple of hours, but she didn pick up. pandora charms

pandora necklaces I am a quiet person, I’m not one to make waves. I don’t like confrontation and feel completely out of my depth in an argument. I’ve never had the confidence to stand up to her and tell her she’s crazy. Think I looked and walked and talked on more Ghost Towns than any other person in Canada, and I done this for years and years and years, and I can say that it the closest to a major city than any other area, says Lovelace. This one in the summertime, it takes just 3 or 4 hours to get to. Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian. pandora necklaces

pandora essence In season 2, Ball wisely made the show a true ensemble drama, gave the colorful supporting characters terrific material and amped up the plot to a dizzying, if not careening, pace. Sookie still has her part to play, but she was never the most interesting part of the show and she’s no longer the main focus. (However she’s a bit more interesting now that Eric has become obsessed with her, a soapy development that has caused the rather prim Bill to show his fangs more.) pandora essence.

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera

innovation drawn bulbNACIONALNA AGENCIJA Z AREGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Program podrške razvoju inovativnih klastera (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje njihove saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2) da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

3) da imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

4) da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

5) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6) da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2013. godinu;

7) da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

8) da su preduzeća, učesnici na projektu, u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

9) da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;

10) da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva se dodeljuju:
1) novoosnovanim inovativnim klasterima – u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2011. godine;

2) postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:
Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1) operativni troškovi rada kancelarije klastera (troškovi rada zaposlenih u klasteru, troškovi zakupa prostora i režijski troškovi rada kancelarije);
2) aktivnosti povezivanja članica (interno povezivanje članica, eksterno povezivanje, privlačenje novih članova);
3) organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
4) organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1) razvoj zajedničkih usluga klastera;
2) izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte;
3) izrada i/ili realizacija zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
4) izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5) zaštita intelektualne svojine, otkup prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6) organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
7) organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili za razvojnu fazu rada. U realizaciji projektnih aktivnosti moraju da učestvuju minimum tri člana klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru ovog Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projektnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2013.godine.

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 1.000.000 dinara.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 800.000 dinara, a maksimalni 4.000.000 dinara.
Rok za podnošenje prijava je 17.06.2013. godine.

Program, uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji na brojeve telefona: 019/445-311 i 011/2060-829.

Link

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava

queue (1)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2013. godini unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalnih samouprava pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa  koordinacije i delotvornosti javnih politika s ciljem:

–    unapređenja radnih i upravljačkih procesa u lokalnoj samoupravi koje će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    osnivanja i unapređenja uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
2.    uspostavljanja sistema za efikasno upravljanje u oblasti komunalnih delatnosti

–    unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih politika koja će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    usvajanja novih ili revizije postojećih strateških razvojnih planova
2.    izrade projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili  međuopštinske saradnje.
3.    formiranja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

II
Sredstva za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/2012) u ukupnom iznosu od 54.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.500.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima.

III
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)  Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu      samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.

2) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

3) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom kao nosilac predloga projekta, odnosno  još jednim projektom kao partner.

IV
4)   Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i            lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)  Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

6)  Rok za podnošenje prijave na konkurs je 31. maj 2013. godine.

7)  Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati.   Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje  unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link