Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Businessman with ideas for successPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara.

I Namena sredstava:

Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije (namenski brownfield).

Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1. poglavlja I.

II Uslovi:

Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:

1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije na teritoriji AP Vojvodine;

2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sl. glasnik 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine ;

3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim realizuje minimalnu vrednost ulaganja u naredne 3 godine od 3.000.000 evra počev od dana zaključenja ugovora ;

4. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora;

5. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

6. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;

7. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahtev nadležnog organa lokalne samouprave;

8. Da ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi:

U slučaju privrednih subjekata koji će u periodu od naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora uložiti najmanje 5 miliona evra i otvoriti najmanje 300 novih radnih mesta, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II, može se odobriti subvencija u maksimalnom iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti .
Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (Sl. glasnik RS br. 107/2012) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Čoka), neophodna visina ulaganja iz poglavlja II tačka 3. iznosi 1.5 miliona evra, a broj novih otvorenih radnih mesta, iz tačke 4 istog poglavlja, 50 počev od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:

– privredi subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (sl. glasnik RS br. 13/10, 100/11 i 91/12);

– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;

– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;

– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;

– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;

– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Ostale informacije

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

open_adoption_3POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje,  odnosno  sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini, finansirati, odnosno sufinansirati  postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini pod brojem:129-401-2355/2013-03 od 21. juna 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu  za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 25.000,000,00 dinara i
–  pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000.00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i  poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 11. julom  2013. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva

information-technologySIEPA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti IT preduzetništva

U skladu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje preduzetništva u informaciono-tehnološkoj delatnosti u 2013. godini, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je:

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za tehnološke startape  i

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za organizaciju obuke i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva.

Javni pozivi biće otvoreni do raspoloživosti budžetskih sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2013. godine.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija možete naći na sajtu www.startapsrbija.rs.

Konkurs „Aktivan raspust“

active_vaca1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“
namenjen je finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova,
sa sedištem u AP Vojvodini za realizaciju različitih projekata
namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg
raspusta.

KONKURSNI ZADACI

  • Projekti usmereni na realizaciju različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
  • Projekti usmereni na promociju zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
  • Projekti usmereni na realizaciju sportskih aktivnosti i fizičkogvežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
  • Projekti iz neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri…).

PRIORITET imaju projekti:

  • koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
  • koji imaju interdisciplinarni pristup;
  • koji se realizuju po principu „kampa“;
  • koji će se realizovati u saradnji sa sportskim organizacijama, organizacijama za mlade i orgnanizacijama mladih i sl.

Uslovi konkursa:
1. Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 6.000.000,00 dinara;
2. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3. Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može
preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
4. Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
5. Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i
neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
6. Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova
projekta;
7. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu
Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul.
Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj
kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00
sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne
otvarati – prijava za Konkurs aktivan raspust”. Na poleđini koverte
navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (Konkurs je objavljen u sredu 26. juna 2013. godine)

Link

The thinking behind this was backed up last week by a report

What’s more, when you’re in full on craving mode, your brain convinces you that you are famished, making the food more difficult to resist. “Your brain starts pumping out the hunger hormone ghrelin, and your insulin levels drop, making you even hungrier than usual,” Gearhardt says. As a result, it’s very difficult to satisfy the craving with just a taste..

cash advance Given the situations that people are in, they’re actually making logical, rational decisions, a lot of the time. This isn’t necessarily to defend or advocate for alternative financial services providers cash advance online, but rather to show that we lack good options. And those options safe https://www.paydayloans16.com/, affordable services are harder and harder to come by. cash advance

payday advance To slough off rough skin, I prep lips with a moisturizing balm or facial oil and lightly brush away any scaly patches with a soft bristle toothbrush. It works like a charm. You can also use a little brown sugar and olive or coconut oil and rub it on with your fingertip for a few seconds. payday advance

online payday loans No collateral is required for these loans and they are borrowed for a very short term. For such situations get the emergency cash loans. The loan amount in it gets approved and dispatched on the same day of applying. As for arabs, look at syrian for enlightnement. Gen allen was a total flop, as was kerry/bibi is wrong is asking for a lease. Jordan valley has to be israel soverign as feigliln and bennett point out. online payday loans

online loans Kebenarannya, benarkah? Detak jantungnya, benarkan? Langkah langkahnya benarkah? Ya, langkah langkah fikir dan kalbu hitamnya, benarkah? Hsyyy, tersentak juga jika dapat membolosi sukama tubuh itu. Menjadi api dalam sekam. Menggubah dan merubahnya menjadi sesuatu, pohon yang tumbuh melata atau seekor keldai!. online loans

Called Lulu’s. Then he progressed to VIP rooms at parties around town. He had the image that club promoters coveted the huge, intimidating guy. With a payday loan you borrow from $100 to $1500. The loan is deposited into your account if you are using the convenience of an online lender. If you go to a store location, they will hand you cold cash on the spot.

online payday loan With any plyometric activity, you will quickly use up your explosive energy stores. When this happens, form begins to deteriorate and your muscles cannot generate the same amount of power or force. Always strive for a lower target number of reps here, we recommend 10 but if you notice power output starting to fall off significantly, cut the set short and rest up for the next set. online payday loan

cash advance online The answer is to put a contact form on the web site. This allows anyone to contact you, no matter where they are surfing. Also, as far as I can see, the contact form seems to get more responses than a simple “mailto” link, perhaps because it requires so little effort to complete.. cash advance online

payday loans Related to the popularity of pages is the “click path” through the site. You can see the order in which people visit the various pages of the site and this information may help you to set up your site in a better way. Related to this are the “entry” and “exit” pages. payday loans

It’s a small but thoughtful and thoroughly welcome touch.Are you sitting comfortably? Well I certainly am, so let me begin. You see, after nine months behind the wheel of our Discovery Sport, I’ve got used to emerging from journeys feeling as fresh as when I set off. In recent years, we’ve become accustomed to cars with good driving positions, but even by current standards, the Land Rover is supremely comfortable.

payday loans online Few want to go on the record for fear of being seen as a prophet of doom, but the concern is real.The thinking behind this was backed up last week by a report from the Bank of England which highlighted that many motorists will face a hike in monthly payments for PCPs as companies try to contend with a drop in the value of second hand vehicles. Manufacturers are being squeezed further by the depreciation of the pound, which has fallen from 1.31 to 1.13 Euros since the referendum.While the report didn’t explicitly mention the B word, it’s clear the uncertainty surrounding our future trading relationship with the rest of the world is having an impact. And regardless of whatever is negotiated Brexit wise, the weakness of the pound will ensure cars made abroad will become more expensive payday loans online.

Konkurs za Kreativni biznis kup Srbije 2013

CBC_Logo1000x600_1KLASTER KREATIVNIH INDUSTRIJA VOJVODINE

Konkurs za Kreativni biznis kup Srbije 2013

Šta je Kreativni biznis kup?

Creative Business Cup je internacionalno takmičenje za izbor najboljeg kreativnog preduzetnika na svetu. Prva nagrada od 50.000 dolara omogućuje pobedniku da brzo realizuje poslovnu ideju i dobije podršku mentora i poslovnih konsultanata.

Međunarodno finale Creative Business Cup takmičenja održaće se na FINAL AWARD SHOW u Kopenhagenu, 18-20. Novembra, 2013.

Kreativni biznis kup Srbija
Klaster kreativnih industrija Vojvodine  (KVIK) je organizator nacionalnog takmičenja u Srbiji, u potrazi za najboljim kreativnim biznis konceptom u Srbiji, koji će se kvalifikovati za internacionalni nivo takmičenja.

Finale nacionalnog takmičenja i proglašenje pobednika održaće se u Novom Sadu, 12. Septembra 2013. godine.

Ciljevi takmičenja Creative Business Cup
•    Jačanje poslovnih veština i preduzetništva u kreativnim industrijama,
•    Promovisanje preduzetništva u kreativnim industrijama i
•    Promovisanje pobednika, učesnika i dobrih primera iz kreativnih industrija.

Najbolji biznis koncept treba da se zasniva na kombinaciji kreativnih i poslovnih veština u sledećim kategorijama kreativnih industrija:
•    Dizajn
•    Arhitektura
•    Digitalni sadržaji, igre i zabava
•    Oglašavanje
•    Izdavaštvo i štampa
•    Muzika
•    Film i video
•    Umetnost i zanatstvo
•    Radio i TV
•    Scenske umetnosti i zabavni parkovi

Najviše ocene dobiće poslovne ideje koje prikažu:
•    Originalnost,
•    Kreativnost i
•    Tržišni potencijal.

Ko može da učestvuje?
Na takmičenje mogu da se prijave pojedinci, neformalni timovi, pravna lica ili preduzetnici iz kreativnih industrija sa teritorije Republike Srbije.
Pojedinac ili najmanje jedan član tima mora da ima obrazovanje iz kreativnih industrija a preduzeća i preduzetnici registrovanu delatnost iz kreativnih industrija.
Učesnik takmičenja mora biti vlasnik ideje koju prijavljuje za takmičenje.

Ograničenja
Pojedinci i neformalni timovi
Učesnik mora imati više od 18 godina.
Preduzeća i preduzetnici
Pravno lice sa eksternim kapitalom koji je veći od 500.000 dolara ne može biti učesnik takmičenja. U pogledu godine osnivanja, ostvarenog prihoda ili broja zaposlenih, nema posebnih uslova ili ograničenja.

Nagrade
Pobednik nacionalnog takmičenja Kreativni biznis kup Srbije dobija:
•    Put i troškove boravka i učešća na International Creative Business Cup u Kopenhagenu,
•    Statuetu Najbolji kreativni preduzetnik Srbije  2013
•    Plaketu Najbolji kreativni preduzetnik Srbije  2013
•    Mentoring za unapređenje biznis plana i javni nastup

Specijalna nagrada za najbolji studentski biznis plan:
•    Besplatne master studije menadžmenta u uslužnom biznisu u Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu
•    Statuetu Kreativni Student 2013
•    Plaketu Najbolji studentski biznis plan Srbije 2013
•    Mentoring za unapređenje biznis ideje.

Druga i treća nagrada kreativnom preduzetniku Srbije 2013:
•    Statuetu kreativni preduzetnik Srbije 2013
•    Plaketu kreativni preduzetnik Srbije 2013
•    Mentoring za unapređenje biznis plana

Četvrta i peta nagrada kreativnom preduzetniku Srbije 2013:
•    Plaketu kreativni preduzetnik Srbije 2013

Svi učesnici nacionalnog takmičenja dobiće profesionalnu recenziju svog biznis plana koji će im pružiti realnu sliku o prednostima i nedostacima poslovne ideje.

Troškove učešća na Nacionalnom takmičenju snose takmičari, a za takmičenje se ne naplaćuje kotizacija.

Info dani
Kako bi se što veći broj zainteresovnih za učešće na CBC informisao o pravilima i uslovima takmičenja organizuju se Info dani:
24. Jun 2013. Kupina film, Niš, 12h
27. Jun 2013. Otvoreni univerzitet, Subotica, 19 h
04. Jul 2013. Nova Iskra, Beograd, 17.30h

Rok za prijavu
Krajnji rok za prijavu je 15. avgust 2013.

Prijava i dokumentacija
Detaljna uputstva i više informacija nalaze se na sajtu www.kvik.rs

zp8497586rq

Konkurs – Savetodavstvo

advisingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APOLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – Savetodavstvo

Konkurs za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP vojvodini za 2013. godinu.
Ovim konkursom  dodeljuju se finansijska sredstva za realizaciju projekata u okviru tačke IX – Posebni programi Godišnjeg PROGRAMA UNAPREĐENJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI U AP VOJVODINI ZA 2013. GODINU. Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog  konkursa su:

1.    Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera,

2.    Edukacija poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti ;

3.    Edukacija poljoprivrednika  u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4.     Edukacija poljoprivrednika  u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika,  kao i poslovno-interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5.    Istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Konkurs traje: do 15.07.2013.

Link

zp8497586rq

Konkurs lokalnim samoupravama – sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

street_lamp_-_st_louisPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU‚, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 34.000.000,00 dinara.

PREDMET KONKURSA:

Sufinansiranje planiranja i uređenja tematskih (tipskih i mešovitih) celina, ulica, trgova, štrandova i drugih turističkih celina, koji bi u nizu sadržali veći broj turističkih objekata, vinskih podruma, odnosno proizvođača vina, rakije, zanatskih radnji, nacionalnih restorana, zavičajnih domova, etno kuća, suvenirnica i tome slično, kroz projekte:

1. adaptacije javnih objekata, fasada, opremanje uličnim mobilijarom (klupe, dekorativni stubovi za rasvetu, livene zidne svetiljke, fenjeri, korpe za otpatke, livene česme i tome slično), komunalnog opremanja javnih površina, uređenje jarkova (prelaza), postavljanja turističke signalizacije u cilju obeležavanja tematske celine i upućivanje na istu i drugo u skladu sa prostornim planom i planovima detaljne regulacije, a u cilju unapređenja turističke ponude. Napomena: navedene mogućnosti za finansiranje odnose se samo na objekte i infrastrukturu koji se nalaze u planski obuhvaćenoj mikrolokaciji (ulica, trg, itd.).

Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara)

2. izrade planske dokumentacije za uređenje tematske celine, organizovanja edukacija za potencijalne vlasnike i studijskih poseta vlasnika ili zakupaca objekata iz tematskih ulica poznatim turističkim centrima u susednim državama, u kojima su takve ulice i celine turistička atrakcija, zatim izrade promotivnog materijala mikrolokacije i slično.
Za ovu tačku konkursa po projektu, visina traženih sredstava ne može biti veća od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvaipomilionadinara)

CILj KONKURSA:

Koncentracija turističke ponude lokalnih zajednica u tematske celine u cilju podsticanja preduzetništva, otvaranja novih radnih mesta, očuvanju tradicionalnih zanata, negovanju i razvoju vinske kulture, jačanju kapaciteta gastronomske ponude, kao i podizanja celokupnog turističkog kapaciteta i povećanog priliva turista u Vojvodinu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave:
1. koje imaju obezbeđeno minimum 50% sopstvenog učešća u realizaciji projekta i dostave izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji navedenog projekta.

2. sa projektima iz tačke 1 u predmetu konkursa.

3. koje poseduju plansku dokumentaciju za uređenje i rekonstrukciju tematskih turističkih ulica, trgova i drugih celina,

4. koje u određenoj fazi imaju u funkciji tematsku ulicu ili celinu (započete aktivnosti na adaptaciji, uređenju, započeto turističko obeležavanje tematskih celina i sl.),

5. koje prilikom realizacije razvojnih projekata sarađuju sa akreditovanim razvojnim agencijama

6. koje imaju obavljene pripremne aktivnosti, anketirane vlasnike ili zakupce objekata u tematskim celinama, koji su organizovali studijske posete potencijalnih vlasnika ili zakupaca objekata sličnim turističkim centrima u regionu, koje imaju tematske turističke ulice i druge celine,

7. koje imaju veći broj proizvođača starih zanata, registrovanih proizvođača vina i rakije, podruma i vinoteka i drugih učesnika zainteresovanih da budu ”stanovnici” ulice ili druge turističke celine,

8. koje imaju veći stepen očuvanosti objekata specifičnog vojvođanskog graditeljstva u ulici, kojom se konkuriše,

9. koje poseduju veći broj i vrstu registrovanih smeštajnih kapaciteta,

10. koje poseduju veći broj i vrstu manifestacija koja se održavaju u tom mestu,

11. koje su u blizini prirodnih i antropogenih vrednosti,

12. koje su u blizini tranzitnih puteva (autoputa, značajnih magistalnih puteva, plovnih puteva, međunarodnih biciklističkih ruta itd).

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
1. odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta i izvod iz budžeta lokalne samouprave o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji projekta
2. opis projekta uz foto dokumentaciju trenutnog stanja izabrane ulice ili druge tematske celine, sa kojom se konkuriše,
3. odgovarajući projekat za uređenje odobren od nadležnog organa
4. opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti,
5. popunjen konkursni obrazac,
6. budžet projekta (specifikacija troškova).
7. ugovor odnosno sporazum o saradnji između lokalne samouprave i akreditovane razvojne agencije.

Prijave za Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina, poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2013. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

Link

Konkurs “Cvet uspeha za ženu zmaja 2013″

udruzenje poslovnih zena srbijeUDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Konkurs “Cvet uspeha za ženu zmaja 2013″

Udruženje poslovnih žena Srbije poziva vas da se prijavite ili pošaljete svoje predloge uspešnih preduzetnica na sedmi konkurs za nagradu “Cvet uspeha za ženu zmaja 2013″.

Nagrada će se dodeliti u dve kategorije: za “najevropskiju žensku firmu” i za “najbolji model zapošljavanja”, kao i u potkategoriji “samozapošljavanje”.

“Cvet uspeha za ženu zmaja” je prva ustanovljena nagrada kojom se afirmišu uspešne preduzetnice u Srbiji i u poslednjih šest godina ovo priznanje dobilo je skoro 60 žena.
Kandidatkinje se mogu same prijaviti ili mogu biti nominovane. U pozivu za prijavu na konkurs potencijalne dobitnice nagrade će imati priliku da predstave svoj biznis i poslovnu biografiju u kojoj će obrazložiti svoju nominaciju u jednoj ili obe kategorije.

Nagrada je otvorena za sve poslovne žene koje imaju udela u vlasništvu preduzeća i dominiraju u upravljanju, bez obzira na vrstu delatnosti.

Detaljnije informacije o konkursu, upustvo za prijavljivanje, kao i upitnici za prijave nalaze se na ovoj stranici.

Rok za prijavu na konkurs je 30. jun 2013. godine.

Više informacija o samoj svečanosti dodele priznanja možete pogledati u prilogu Prve srpske televizije, medijskog partnera „Cveta uspeha 2012“:

Ovde možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za direktne investicije

siepa_logoSIEPA

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za direktne investicije

Ministarstvo finansija i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavili su danas javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije.

Kako je navedeno, sredstva se dodeljuju preduzećima za investicije u proizvodnju, izvoznicima ili za strateške turističke projekte.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenosti kriterijuma, a iznose od 4.000 do 10.000 EUR po novom radnom mestu.

Za investicije u proizvodnju uslov je da se u osnovna sredstva uloži najmanje 500.000 EUR, odnosno milion evra u zavisnosti od razvijenosti opštine, uz otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta.

Za izvoznike u sektoru usluga uslov je vrednost ulaganja najmanje 500.000 EUR i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta. Ukoliko je projekat u turizmu, uslov je ulaganje od pet miliona vera i otvaranje 50 novih radnih mesta.

Za investicije veće od 30 mil EUR, kojim se otvara najmanje 150 novih radnih mesta dobija se 17% vrednosti invisticije, za ulaganja preko 50 mil EUR i 300 ranih mesta – 20% investicije, a za investciije preko 100 mil EUR i 300 radnih mesta – 17% vrednosti investicije.

Rok za slanje prijava je 19. jul 2013. godine, a otvaranje prijava je 26. jula

Link