Arhiva ‘Konkursi’

Donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije

Travelling backpackerEUROPEAN CULTURAL FOUNDATION

STEP Beyond Travel Grants

STEP Beyond Travel donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije ili zemlje koje se sa njom graniče pružaju podršku mladim i perspektivnim umetnicima i radnicima u kulturi.

Prioritet imaju pojedinci do 35 godina i/ili su u prvih 10 godina karijere.

Rok za dostavljanje aplikacije: minimum mesec dana pre planiranog putovanja

Više informacija OVDE

Aplikacioni formular

Sredstva za umetničke i kulturne projekte

CultureEUROPEAN CULTURAL FOUNDATION


Balkan Incentive Fund for Culture

Ovaj fond radi na ojačavanju veza širom zapadnog Balkana i veza regiona sa Evropom.

Fond za podsticaj kulture na Balkanu (BIFC) obezbeđuje sredstva za umetničke i kulturne projekte u saradnji organizacija iz Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Time nastaje dugoročno partnerstvo u regionu i u ostatku Evrope.

Projekat može trajati od 18-24 meseci.

Prosek donacije iznosi 15.000€, a maksimum je 30.000€. Fond pokriva 80% donacije, tako da organizacija mora da obezbedi preostalih 20%.

Rok za dostavljanje aplikacije: minimum 4 meseca pre planirane implementacije.

Aplikacioni formular i budžet

Uputstva za aplikante

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

komasacijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u
ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju
korisnicima u obimu do 40%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemljišta, izvođača
geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i sl. Ukupna vrednost navedenih troškova će se sufinansirati do iznosa 12.000 din./ha katastarske opštine.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija,
komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa
komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine uz uslov da u prethodnom periodu nisu zaključile ugovor o korišćenju sredstava za započinjanje postupka komasacije, a da sam postupak realizacije komasacije još nije započet.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs
2. Kopija PIB obrazca
3. Kopija kartona deponovanih potpisa
4. Program komasacije (na uvid)
5. Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Overena kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela Program komasacije
7. Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije
8. Podaci o katastarskoj opštini za koju se planira započinjanje postupka komasacije i to: veličina građevinskog reona, veličina vangrađevinskog reona, broj parcela u građevinskom i vangrađevinskom reonu, obavezno navesti dali je u predmetnoj katastarskoj opštini u prethodnom periodu već realizovana komasacija (podatke preuzeti od službe za katastar nepokretnosti).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su komasiranost katastarske opštine, usitnjenost poljoprivrednh parcela i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 40 % biće izvršena po dostavljanju
dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju komasacije.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta
Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.06.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- komasacija”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 24.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2013. godini.

Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,

2. Kopija PIB obrazca,

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Obrazloženje prirodnih potencijala i potreba za navodnjavanjem (dati kraći opis prirodnih potencijala za navodnjavanje, potreba za navodnjavanjem, moguće pravce rešenja problema, očekivani izvori finansiranja izgradnje sistema za navodnjavanje, veličina površine za navodnjavanje za koju se priprema tehnička dokumentacija, ostali argumenti od značaja za povećanje navodnjavanih površina)

5. Odluka nadležnog organa lokalne samouprave o pristupanju izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje.

6. Ponuda za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina koja će se moći navodnjavati realizacijom tehničke dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena do kraja 2013. godine po dostavljanju dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju aktivnosti vezanih za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom
dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.05.2013. godine, na adresu: Pokrajinski
sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla
Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs-izrada tehničke dokumentacije
(navodnjavanje)”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

friendship-clip-art-1AKADEMIJA CENTRALNOEVROPSKIH ŠKOLA

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

Akademije centralnoevropskih škola. Škole iz 15 zemalja su pozvane da učestvuju u jednoj od najvećih međunarodnih školskih mreža.

Njen cilj je da omogući i pojača među-kulturni dijalog i saradnju između mladih ljudi i da stvori stalnu mrežu za deljenje znanja, uzajamnog učenja i inovacija.

Pozivaju se učenici starosti između 12 i 17 godina iz škola iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije da pronađu partnere i apliciraju.

Postoji i online nalazač partner na sajtu www.aces.or.at.

Jezik komunikacije je engleski.

Projekat može trajati maksimalno 7 meseci, a treba da se sprovede između septembra 2013. i sredine marta 2014.

Maksimalni iznos koji se može dobiti je 1800€ za školu vodećeg partnera, i po 1600€ za škole partnere.

Detaljnije informacije OVDE

Predlozi projekta se podnose do 30. aprila 2013 online na  www.aces.or.at/apply

Link

Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

Erste FoundationERSTE FOUNDATION

Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

ERSTE Fondacija nudi donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva u jednoj ili više zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope.

Kome dodeljujemo sredstva?
ERSTE Fondacija podržava samo neprofitne organizacije.

Za šta dodeljujemo sredstva?
•    Ideje koje se tiču trenutnih i budućih društvenih promena u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Sadržaj koji se razvija iz lokalini potreba i ima potencijalne prekogranične implikacije
•    Inovativne doprinose koji se bave trenutnim lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim pitanjima
•    Ideje koje zagovaraju susrete sa drugim kulturama
•    Identifikaciju transformativnih procesa u društvima i njihovi uticaji na različite generacije
•    Inicijative koje podržavaju održivi razvoj civilnih društava u u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Projekte koji daju podršku vizijama orijentisanim prema vizijama budućnosti mladih talenata u lokalnim i globalnim kontekstima

Kada aplicirati: Najmanje 4 meseca pre pocetka projekta.

Aplikacion formular je ovde

Erste Foundation

Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama

active-citizensBalkan Trust for Democracy

Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama, NVO, medijima,  think tank-ovima, vlastima i obrazovnim institucijama radi jačanja demokratskih struktura u Jugoistočnoj Evropi.

Tome služe dva glavna programske oblasti:
•    Povezivanje građana sa vlastima koji dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na popravljanju odnosa građanstva sa vlastima; koje podstiču uključenje u donošenje odluka i rešavanje problema; i koje promovišu aktivno građanstvo, političke reforme, edukaciju građanstva, nadzor delovanja vlasti, i druge kreativne i efikasne projekte vezane za jačanje demokratskih odnosa.
•    Regionalna saradnja koja se odnosi na grantove koji odgovaraju gorenavedenim uslovima, i koji imaju za cilj negovanje prekograničnih i regionalnih napora da se podele najbolje prakse, bavljenje zajedničkim problemima razvoja demokratije i izgradnju mreža među vlastima, NVO, civilnim inicijativama i drugim institucijama koje rade na jačanju saradnje širom regiona.

Prednost će imati predlozi koji se bave jačanjem veze između građanstva i vlasti; koji utiču na javne interese; koji jačaju liderske veštine pojedinaca i organizacija; koji pomažu prekograničnu i/ili međusektorsku saradnju i  koji dozvoljavaju transfer iskustava i inovativnih ideja putem jasnog plana komunikacije i diseminacije.

Donacije se kreću između 5,000 i $50,000, a većina donacija seže između $15,000 and $25,000. BTD može da podrži višegodišnje projekte.

Nema rokova za predavanje predloga projekata, odluke o donacijama se donose mesečno.

Aplikanti moraju ispuniti sledeća dva formulara isključivo na engleskom jeziku:

Application Form

Budget Form

Konačne odluke se objavljuju 12 – 16 nedelja od podnošenja aplikacije.

Pitanja možete poslati na  balkantrust@gmfus.org

Kompletnu aplikaciju pošaljite balkantrust@gmfus.org. Tema treba da sadrži reč ‘PROPOSAL’, ime vaše organizacije i zemlju u kojoj se organizacija nalazi. Predlozi se primaju isključivo putem elektronske pošte.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

roma studentsNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma

roma children at schoolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 19. april 2013. godine.

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije
čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata
produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Link